Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-57-1 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/07/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0061 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Атанас Балтазаров - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 32656726
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190710dqyL8536453
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции, разпределен както следва:
Обособена позиция №1 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“;
Обособена позиция №2 "Доставка на нетна активна ел. енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционалана спортна зала“;
Обособена позиция №3 "Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“.
Обектите на Възложителя следва да бъдат регистрирани като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно ПТЕЕ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
82500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция за период от три месеца, който следва да бъде доставен, е 175 МВтч.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът с избрания за изпълнител ще бъде сключен за период от три месеца. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Преди сключване на договор избраният изпълнител следва да представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.

II.2) Описание 1

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение за обекта, предмет на обособената позиция ,за период от три месеца, който следва да бъде доставен, е 175 МВтч.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът с избрания за изпълнител ще бъде сключен за период от три месеца. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Преди сключване на договор избраният изпълнител следва да представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.

II.2) Описание 1

Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от три месеца, който следва да бъде доставен, е 16 МВтч.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Договорът с избрания за изпълнител ще бъде сключен за период от три месеца. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Преди сключване на договор избраният изпълнител следва да представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всяка от обособените позиции на поръчката участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), и координатор на балансираща група, съгласно ПТЕЕ и активна регистрация в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на ЕСО ЕАД. При подаване на офертата съответствието с поставения критерий, се декларира чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т.1 от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване изпълнението на поставеното изискване преди сключване на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител, се представя заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл.39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.
Когато участникът е обединение, документите се представят само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган надържавата в която е установен, държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Посочените документи се изискват от Възложителя, доколкото тази информация не е достъпна в публични регистри.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП и 112, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относното икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно технически и професионални възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Два месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат за всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срока на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП, т.е. оценяването на ценовите предложения (на офертите, които съответстват на предварително обявените условия) ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние. Действията на комисията при разглеждане на офертите са съгласно Глава пета, Раздел VІІІ, и чл. 61 от ППЗОП. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП (банкова гаранция), в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП (застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя), застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор. Съгласно чл.47, ал. 10 от ППЗОП, участниците могат да представят едно заявление за участие, ако представят оферта за повече от една обособена позиция на настоящата процедура.Посоченото обстоятелство се отбелязва в ЕЕДОП, част II, раздел А, поле: Обособени позиции.Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие три месеца.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва