Деловодна информация
00373
3826 10/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00373-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190710nUti2335864
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”- ГР.ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕ
45000000      
Строителство

Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящите Указания за участие и в публикуваните проекти по отделните части.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”- ГР.ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ“. Основните дейности, включени в подробното КСС от Възложителя са: Изпълнението на поръчката включва: - Топлинно изолиране на външни стени – около 4138,00 кв.м.; - Топлинно изолиране на подове – около 2304,0 кв.м.; - Топлинно изолиране на покрив – около 2515,00 кв.м.; - Подмяна на дограма – около 1623,00 кв.м.; - Ремонт на отоплителна инсталация – смяна
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
772068.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол, адрес: гр. Ямбол ул. ул. Граф Игнатиев № 38

Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящите Указания за участие и в публикуваните проекти по отделните части.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”- ГР.ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ“. Основните дейности, включени в подробното КСС от Възложителя са: Изпълнението на поръчката включва: - Топлинно изолиране на външни стени – около 4138,00 кв.м.; - Топлинно изолиране на подове – около 2304,0 кв.м.; - Топлинно изолиране на покрив – около 2515,00 кв.м.; - Подмяна на дограма – около 1623,00 кв.м.; - Ремонт на отоплителна инсталация – смяна на 92 бр. радиатории доставка и монтаж на 2 бр. циркулационна помпа; - Изграждане на соларна инсталация за БГВ – 5 бр. колектори; - Подмяна на осветителни тела – демонтаж и монтаж на 886 луминесцентни осветителни тела.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
772068.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум I-ва група, четвърта категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.
При подаване на офертата, участниците чуждестранни лица декларират на гореописаното място в ЕЕДОП, че отговарят на поставеното изискване в държавата, в която са установени.
При условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника чуждестранно лице да представи документи съобразно законодателството на държавата, в която е установен, с които да докаже съответствието си с поставеното изискване. Документите на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език. В случай, че представените документи са копия, те следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.
При условията на чл. 112 ал. 1 т. 2 от ЗОП възложителят изисква от участника чуждестранно лице да представи копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За доказване на изискването по т.1 от "изискв.мин.ниво" участниците представят доказателство за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112 ал. 1 т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор по т. 1 от „изискв.мин.ниво“ в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП.
2. За доказване на изискването по т. 2. от "изискв.мин.ниво" участниците представят справка на оборота от строителство при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112 ал. 1 т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването по т. 2 от „изискв.мин.ниво“ в част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 100000,00 лв. (сто хиляди лева), съгл. вида строеж – предмет на поръчката - I-ва група, четвърта категория.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години, в размер на прогнозната стойност на поръчката, за която участникът подава оферта, както следва: 772 068,58 лв.
Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се приема оборотът, реализиран от всякакъв вид строителство.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За доказване на изискването по т. 1 от „изискв.мин.ниво“, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. 1 от „изискв.мин.ниво“ като попълват част IV, раздел ,,В“, т.1а от ЕЕДОП .
2. За доказване на изискването по т. 2 от „изискв.мин.ниво“, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят копие на посочените в т. 2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни функции. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по т. т. 2 от „изискв.мин.ниво“ в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
3. За доказване на изискването по т. 3 от „изискв.мин.ниво“, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискванията на т. 3 от „изискв.мин.ниво“ като попълват част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР):
1. Топлинно изолиране на външни стени;
2. Топлинно изолиране на подове;
3. Топлинно изолиране на покрив;
4. Подмяна на дограма;
5. Ремонт на отоплителна инсталация;
6. Изгрлаждане на соларна инсталация за БГВ;
7. Подмяна на осветителни тела.
* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект.
Възложителят не поставя условия за обема на извършените дейности.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство;
2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство. Сертификатите следва да бъдат валидни към момента на сключване на договора и през целия период на изпълнението му.
3. Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:
3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;
3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация - в т.37 и т.38 от документацията по обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет, Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП. В случай, че тези обстоятелства са налице, участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице „Специфични национални основания за изключване“. Участник, за когото са налице „Специфични национални основания за изключване“ е участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 -252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс;
2.2. е извършил нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
2.3. е налице свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в настоящата процедура;
2.4. е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2.5. за него са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Прогнозната стойност на поръчката представлява максималната цена за изпълнение. Участници, които са предложили цена за изпълнение, която надвишава определената от Възложителя прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
4. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
5. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер). Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.
6. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, предоставени от НДЕФ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва