Деловодна информация
00714
568 09/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/07/2019 (дд/мм/гггг)
00714-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190703FoyR403854
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД за перод от 24 месеца
33140000      
Доставки

Поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД след предварителна писмена заявка от възложителя за период от 24 месеца. Предметът на поръчката включва 70 обособ. позиции. Подробно описание на консумативите по всяка позиция, в т.ч. включените в нея номенклатурни единици,количество и др.специф. изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в Техническата спецификация(Приложение 1) от документацията към поръчката. Всеки участник може да представи предложение за една или повече обособени позиции, но задължително следва да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя позиции, които ще се възложат на един изпълнител. Не се допускат варианти в офертата. Посочените в Техн.спецификация количества са ориентировъчни,прогнозни и не пораждат задължение възложителят да ги изкупи в пълен обем.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
534398.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Спринцовки 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Спринцовка 2 сс трисъставна-175 000 бр.;2.Спринцовка 5 сс трисъставна-140 000 бр.;3.Спринцовка 10 сс трисъставна разгр.1мл.х 0.2мл.-70 000 бр.;4.Спринцовка 20 сс трисъставна-65 000 бр.;5.Спринцовка 20 сс трикомпонентна, без игла, прозрачен полипропиленов цилиндър, луер-лок, съвместима с перфузор-2 500 бр.;6.спринцовка 1cc инсулин разграфена по 0.1 + игла-3 500 бр.;7.Спринцовка 50сс трикомпонентна - катетърен тип ("Жанетка")-500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27333.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спринцовки фотозащитени 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Спринцовка 50сс трикомпонентна -за перфузор, черна фотозащитена, полипропиленова, луер- лок, без игла, градуирана под 45 градуса, устойчива на налягане до 9 bar-150 бр.; 2.Удължител черен съвместим с перфузорна фотозащитена спинцовка, вътрешен лумен 1.5см. луер-лок витнови връзки-150 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
442.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спринцовка и сонда за неонатално отделение 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Спринцовка 50сс двусъставна разграфена до 50сс - луер- лок, центричен конус за перфузор-60 000 бр.; 2.Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус - перфузор-30 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31771.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Игли и Абокати 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Абокат с клапа № 14G - 150 бр.;2.Абокат с клапа № 16G - 150 бр.;3.Абокат с клапа № 18G - 7 000 бр.;4.Абокат с клапа № 20G - 12 000 бр.;5.Абокат с клапа № 22G - 5 000 бр.;6.Абокат с клапа № 24G - 19 000 бр.;7.Игла за спринцовки - 20G - 150 000 бр.;8.Игла за спринцовки -22G - 12 000 бр.;9.Игла за спринцовки - 23G - 25 000 бр.;10.Игла за спринцовки - 27.5G (БЦЖ)-7 000 бр.;11.Бътерфлайки № 21 - 1 500 бр.;12.Бътерфлайки № 23-25 - 5 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14238.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спинални игли по Квинке 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Спинална игла 25G х 3.5/ 88мм - без водач - Заточване на върха по Квинке-1 000 бр.;2.Спинални игли 26G х 3.5 / 88мм - без водач - Заточване на върха по Квинке-2 000 бр.;3.Спинални игли 27.5G х 3.5 /88мм - без водач - Заточване на върха по Квинке-2 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4887.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спинални игли 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Спинална игла G25 x 88mm - Заточване на върха по Пенсил пойнт-1 000 бр.;2.Спинална игла G27 x 88mm - Заточване на върха по Пенсил пойнт-500 бр.;3.Спинална игла 25G х 120 mm - без водач - Заточване на върха по Квинке-500 бр.;4.Спинална игла 26G х 120 mm - без водач - Заточване на върха по Квинке-500 бр.;5.Игла за плексусна анестезия по техниката "единична доза", с невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване. Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел. Различни размери от 21G до 25G и дължини от 35мм до 150мм-120 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13449.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Системи 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Системи за кръвопреливане (с шиш)-4 000 бр.; 2.Системи за инфузия с меко чорапче-35 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8500.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Клапа и тапа за инфузия 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Възвратна клапа за инфузионна линия-700 бр.;2.Тапа за прекъсване на инфузия за периферен или централен венозен катетър с инжекционна мембрана да не съдържа латекс.-700 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1207.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Филтри за банка 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Антибактериален филтър - мини спайк (за банка) – 10 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7935      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антибактериални филтри 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Антибактериален филтър - за перфузор (Стерификс)-2 500 бр.;2.Антибактериален и овлажняващ филтър за дихателен кръг за апаратна вентилация за новородени -250 бр.;3.Антибактериален и овлажняващ филтър с удължител (гофриран) за дихателен кръг за апаратна вентилация за възрастни-1 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8926.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Катетри - Нелатон 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Нелатон катетър № 8-14 000 бр.;2.Нелатон катетър № 10-1500 бр.;3.Нелатон катетър № 14-6 000 бр.;4.Нелатон катетър № 18-150 бр.;5.Нелатон катетър № 20-700 бр.;6.Нелатон катетър № 24-150 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3881.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Катетри - Фолиеви 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Фолиев катетър № 14 двупътен-3000 бр.;2.Фолиев катетър № 16 двупътен -3000 бр.;3.Фолиев катетър № 18 двупътен-700 бр.;4.Фолиев катетър № 20 двупътен-200 бр.;5.Фолиев катетър № 24 двупътен-200 бр.;6.Фолиев катетър № 18 трипътен-200 бр.;7.Фолиев катетър № 20 трипътен-200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4767.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Катетри - Дренажни и ректални 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Дренажен катетър № 12-30 бр.;2.Дренажен катетър № 14-20 бр.;3.Дренажен катетър № 20-20 бр.;4.Ректален катетър 10 - СН-100 бр.;5.Ректален катетър 14 - СН-50 бр.;6.Ректален катетър 32- СН-300 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
192.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Централни венозни катетри 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Система за измерване на централно венозно налягане: интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145см., дължина на манометърната линия 100см. -40 бр.;2.Централен венозен катетър - педиатричен набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината-20 бр.;3.Централен венозен катетър - педиатричен набор за катетеризация, по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан Fr5, 13см, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината-20 бр.;4.Централен венозен катетър - набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Двулуменен катетър от полиуретан F7,30см,с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината-20 бр.;5.Централен венозен катетър - набор за катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер ). Трилуменен катетър от полиуретан Ch 7, 20см, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината-20 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2652.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Филтър - бактерициден за вакуум регулатор 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове - диам.-Ф58мм,външен входящ диам.-Ф9мм, външен изходящ диам. -Ф13мм, вътрешен изходящ диам. -Ф10мм. -опаковка х 10 бр. – 400 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5774.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Удължители 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм., дължина 2000мм. луер- лок винтови връзки-2 000 бр.;2.Удължител за перфузор 150см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1.5мм, обем за обезвъздушаване 2,6мм, луер-лок винтови връзки-1 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1439.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Конектори 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11-250 бр.;2.Конектор двупътен - 7х7 (адаптор)-300 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
428.49      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Иригатори 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Иригатор - еднократен комплект за клизма – 4 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5390.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Трипътни кранчета 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Трипътно кранче – 6 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Луери 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Луер за затворена система за вземане на кръв от периферен и централен венозен източник-500 бр.;2.Луер адаптори за затворена система-10 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1822.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сонди - Стомашни 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Сонда стомашна № 12 СН-100 бр.;2.Сонда стомашна № 14 СН-1000 бр.;3.Сонда стомашна № 16 СН -1000 бр.;4.Сонда стомашна № 18 СН-500 бр.;5.Сонда стомашна № 20 СН-500 бр.;6.Сонда стомашна № 22 СН-600 бр.;7.Сонда стомашна № 24 СН-200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1345.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сонди - Назодуоденални 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Назодуоденална сонда № 4-100 бр.;2.Назодуоденална сонда № 6-100 бр.;3.Назодуоденална сонда № 14-500 бр.;4.Назодуоденална сонда № 16-500 бр.;5.Назодуоденални сонди № 18-20-500 бр.;6.Назодуоденална сонда № 22-24-500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1179.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сонди - Ендобронхиални 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Сонда ендобронхиална № 10 CH - 600мм-2000 бр.;2.Сонда ендобронхиална № 12 CH - 600мм-2000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ендотрахиални тръби 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Ендотрахиални тръби № 5-50 бр.;2.Ендотрахиални тръби № 5.5-50 бр.;3.Ендотрахиални тръби № 6 -500 бр.;4.Ендотрахиални тръби № 6,5-1500 бр.;5.Ендотрахиални тръби № 7-4 300 бр.;6.Ендотрахиални тръби № 7,5-2 500 бр.;7.Ендотрахиални тръби № 8 -100 бр.;8.Ендотрахиални тръби № 8,5-100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7534.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Неонатални ендотрахиални тръби 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - без балон, рентгенопозитивни, с атравматичен маркиран чашковиден връх, градуирани, без латекс-600 бр.;2.Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 - без балон, рентгенопозитивни, с атравматичен маркиран чашковиден връх, градуирани, без латекс-600 бр.;3.Неонатални ендотрахеални тръби № 3 - без балон, рентгенопозитивни, с атравматичен маркиран чашковиден връх, градуирани, без латекс-600 бр.;4.Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 - без балон, рентгенопозитивни, с атравматичен маркиран чашковиден връх, градуирани, без латекс-600 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10764.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Въздуховоди и Водачи 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Сет за трахиална аспирация включващ:епруветка с капаче, наконечници за връзка с аспирационен катетър и аспиратор с вакуум регулатор.-25 бр.;2.Трахеостомна канюла с балон с ниско налягане № 6.5; 7;-25 бр.;3.Валва, контролна, за аспирация с отвор и капаче-250 бр.;4.Въздуховоди - назални-50 бр.;5.Извита назална канюла за О2, със свързващ шлаух 2.1м., еднократна, S и M.-1 000 бр.;6.Водачи за ендотрахиални тръби-50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1109.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Кислородни маски 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Кислородна маска тип "Ешман" – 500 бр.; 2. Кислородна маска тип "Очила" – 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
492.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тръби аспирационни 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Тръба аспирационна 300/30 – 150 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
562.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Канюли 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Канюла за аспирация № СН22 – 150 бр.; 2. Канюла за аспирация № СН24 – 50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
325.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Небулизатори 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Небулизатор за инхалация на медикаменти за възрастни, Т-образно съчленение, мундщук, адаптор за кислород с дължина не по-малко от 150см с конусовиден накрайник за съчленяване към кислороден дозатор и небулизатора – 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
479.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Остриета за скалпел 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Остриета за скалпел № 11 – стерилни-3500 бр.; 2.Остриета за скалпел № 20 – стерилни - 3 000 бр.; 3.Остриета за скалпел № 21 – стерилни -7 000 бр.; 4.Остриета за скалпел № 22 – стерилни -700 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
930.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Еднократни консумативи 32
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Маски еднократни с ластик и връзки-75 000 бр.;2.Шапки тип боне мъжки и женски размер: XXL - мъже, XXXL - жени-40 000 бр.;3.Калцуни-140 000 бр.;4.Престилки операционни еднократни с дълъг ръкав - нестерилни-900 бр.;5.Престилки предни - найлон XXL-13 000 бр.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6845.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Гривни майка - бебе 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Гривна майка - бебе (сини и розови) – 6000 комплекта
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Еднократно легенче 34
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Легенче за еднократна употреба от монолитна хартиена маса, водоустойчиво, капацитет - 700мл. – 6000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1207.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хемостатични гъби 35
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Резорбируема хемостатична гъба подходяща за капилярно кървене и за паренхимни органи съвместима с антибактериални и фибринови лепила: размери - 5х8см, дебелина 2-3мм. – 400 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
460.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове за бременност и презервативи 36
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Тест за бременност лента-150 бр.;2.Тест за бременност с накапване + касета, пипета и чувствителност на теста 25mlU/ml-300 бр.;3.Презервативи - обикновени-5 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
652.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Чаршаф ролка 37
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Чаршаф - ролка с найлоново покритие - 58 см/50 м – 200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1035.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тампони, контейнери, комплект за цитонамазка и предметни и покривни стъкла 38
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Тампон за секрет стерилен - спекталета-11 000 бр.;2.Тампон с транспортна среда -6 000 бр.;3.Шише контейнер нестерилно 25мл.-2 500 бр.;4.Шише контейнер стерилно 15мл.-9 000 бр.;5.Шише контейнер стерилно 25мл.-2 500 бр.;6.Шише пеницилиново + тапа-6 000 бр.;7.Четка за цитонамазка -1 500бр.;8.Шпатула за цитонамазка-2 500 бр.;9.Предметни стъкла нешлифовани-4 500 бр.;10.Предметни стъкла двустранно матирани, шлифовани размер: дълж.-76,2мм; шир. - 25,4мм; деб.- 1мм.-28 000 бр.;11.Покривни стъкла 24/50мм.; 24/60мм., деб.0.13 - 0.17мм.-2 700 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7032.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ръкавици 39
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Стерилни ръкавици - № 6.5 с талк-8 000 чифта;2.Стерилни ръкавици - № 7 с талк-35 000 чифта;3.Стерилни ръкавици - № 7,5 с талк-35 000 чифта;4.Стерилни ръкавици - № 8 с талк-18 500 чифта;5.Стерилни ръкавици - № 8,5 с талк-5 000 чифта;6.Нестерилни ръкавици - S и М латекс, без талк-170 000 бр.;7.Нестерилни ръкавици - L и XL латекс-100 000 бр.;8.Еднократни ръкавици - M и L найлон-60 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44035.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Санпласт / Цитопласт 40
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Санпласт хартиен 9,14 м/2,5 см-250 бр.;2.Санпласт 500 см/5 см хипоалергичен-300 бр.;3.Цитопласт х 1 м (100 см/6 см)-800 бр.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
778.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Санпласт - обикновен 41
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Санпласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър – 3500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3703.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лепенки за абокат 42
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Еднократна стерилна лепенка за абокат от нетъкан текстил с прорез 8см/6см.-3 500 бр.;2.Еднократна стерилна лепенка за абокат полиетиленово покритие с прорез 8см/6см.-2 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
557.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Превързочни материали 43
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Бинт марлен 10х10-500 бр.;2.Марлен компрес 5/5 - 8 дипли х 100 бр. в пакет-30 пакета;3.Марлен компрес 7.5/7.5 - 8 дипли х 100бр. в пакет-500 пакета;4.Марлен компрес 10/10 - 8 дипли х 100 бр. в пакет-50 пакета;5.Памук 80гр. - пакет-3 000 пакета;6.Лигнин - бали х 5кг.-3 500 кг
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9030.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Стерилни превръзки 44
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани -10/25 см.-5 000 бр.;2.Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани - 10/30 см.-500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хирургични игли 45
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Хирург.игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;2.Хирург.игла 1/2 кръг - 4,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;3.Хирург.игла 1/2 кръг - 6,7 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;4.Хирург.игла 1/2 кръг - 8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;5.Хирург.игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;6.Хирург.игла 1/2 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;7.Хирург.игла 1/2 кръг - 13,14,15,16 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;8.Хирург.игла 3/8 кръг - 3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;9.Хирург.игла 3/8 кръг - 4 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;10.Хирург.игла 3/8 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;11.Хирург.игла 3/8 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;12.Хирург.игла 3/8 кръг - 13,14 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;13.Хирург.игла 3/8 кръг - 15 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни -50 дузини;14.Хирург.игла 3/8 кръг - 0,00,000 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;15.Хирург.игла 3/8 кръг - 1,2,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;16.Хирург.игла 3/8 кръг - 6,7,8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни-50 дузини;17.Хирург.игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;18.Хирург.игла 1/2 кръг - 4 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;19.Хирург.игла 1/2 кръг - 5 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;20.Хирург.игла 1/2 кръг - 6 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;21.Хирург.игла 1/2 кръг - 7 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;22.Хирург.игла 1/2 кръг - 8 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;23.Хирург.игла 1/2 кръг - 9 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;24.Хирург.игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;25.Хирург.игла 1/2 кръг - 11,12,13 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;26.Хирург.игла 5/8 кръг - 1 федериращо ухо - кръгла -50 дузини;27.Хирург.игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф1,00мм.;41мм. - кръгла - кожни и мускулни-40 дузини;28.Хирург.игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,90мм.;32мм. - кръгла - кожни и мускулни-20 дузини;29.Хирург.игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,70мм.;26мм. - кръгла - кожни и мускулни-20 дузини;30.Хирург.игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;48мм. - кръгла - кожни и мускулни-40 дузини;31.Хирург.игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;40мм. - кръгла - кожни и мускулни-40 дузини;32.Хирург.игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.30мм.;42мм - кръгла - кожни и мускулни-20 дузини;33.Хирург.игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.30мм.;38мм - кръгла - кожни и мускулни-20 дузини
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10752.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Атравматични медицински конци с игли 46
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 00 с кръгла игла- 90см -75см. 1/2кръг-от 22мм.- до50мм. с усилен връх-400 бр.;2.Атравматични медицински конци - Pезорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см. - 75см.1/2кръг-от 24мм,26мм, 30мм. - с усилен връх-1500 бр.;3.Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-40мм,48мм,50мм. - с усилен връх-5 500 бр.;4.Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие №1 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-от 40мм. до 50мм. - с усилен връх-5 500 бр.;5.Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 4/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх-150 бр.;6.Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 3/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх-250 бр.;7.Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 4/0 - 70см./75см. 3/8 кръг-от 24мм. до 40мм. - с усилен връх -1000 бр.;8.Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 2/0 -70 см./75 см. 3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх-3 500 бр.;9.Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 3/0 - 70 см./ 75 см.3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх-3 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38472.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Копринени конци 47
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Копринени конци № 000 антимикробни 10м. -250 бр.;2.Копринени конци № 00 антимикробни 10м. -250 бр.;3.Копринени конци № 0 антимикробни 10м. -250 бр.;4.Копринени конци № 2 антимикробни 10м. -3 000 бр.;5.Копринени конци № 4 антимикробни 10м. -3 000 бр.;6.Копринени конци № 6 антимикробни 10м. -500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7973.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Безвъзлови конци 48
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Безвъзлов конец с 2 игли, тип RA-1000Q, даващ възможност за шиене в две посоки едновременно, USP 0, 36мм, 1/2 игла,14х14см. х 12 бр. в опаковка – 15 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6417.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лигатури 49
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 6 бр.х45 см.-500 пакета (6x45);2.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0, 6 бр.х45 см.-3 500пакета (6x45);3.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 6 бр. х45 см.-3 500пакета (6x45);4.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 3 бр. х45 см.-100пакета (3x45);5.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0, 3 бр. х45 см.-300пакета (3x45);6.Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 3 бр. х45 см.-300пакета (3x45)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24766.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за образна диагностика 50
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Проявител за автоматична обработка - консуматив за рентгенова диагностика 2х20 литра в опаковка- 10 опаковки; 2. Фиксаж за автоматична обработка - консуматив за ренттегонова диагностика 2х25 литра в опаковка – 10 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1335.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ехографки гел 51
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Ехографски гел - туби по 5 кг.- син и гъст – 150 туби
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1437.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електроди 52
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Електроди ЕКГ - ф.30, ф.36, ф.38, ф.40, ф.42 – 16000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1847.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електроди - неонатални 53
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Електроди неонатални (кислороден сензор)-под 3кg. и над 40кg. - пулсова оксиметрия – 700 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18917.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консуматив за клинична лаборатория 54
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Микроепруветки с ЕДТА за капилярна кръв - 200UI , комплект 100 бр.-1 000 комплекта;2.Затворена система за кръв Serum 4ml, комплект 100 бр.-500 комплекта;3.Затворена система за кръв EDTA 3ml , комплект 100 бр. -400 комплекта;4.Затворена система за кръв Coagulation1.8ml. с етикет, комплект 100 бр. -300 комплекта;5.Игли за вакуумна затворена система за кръв 22G, комплект 100 броя-400 комплекта;6.Микроепруветки за серум 250UI, 100 броя комплект-50 комплекта;7.Ланцети за убождане, комплект 200 бр-300 комплекта;8.Връхчета за пипети жълти GILSON - 0-200UI, комплект 1000 бр -150 комплекта;9.Връхчета за пипети сини - 200-1000UI, комплект 500 бр-150 комплекта;10.Държател за затворена с-ма за вземане на кръв-2 500 бр.;11.Микроцентрофужни епруветки 1.5мл. тип Еппендорф с конично дъно и капаче ( 500брой в оп.)-10 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29198.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Фолио за стерилизатор 55
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-30 бр.;2.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 7.5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-35 бр.;3.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 10см/ 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-40 бр.;4.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 12.5см / 200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-100 бр.;5.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 15см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-50 бр.;6.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 20см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой – релефен-80 бр.;7.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 25см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-30 бр.;8.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 30см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-30 бр.;9.Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 40см/200м. ролката да е навита с целофана навътре , хартиеният слой - релефен-15 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13311.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комплект за анестезия 56
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Комплект за катетърна епидурална анестезия -Епидурална игла по Туохи 1.30 x 80мм, G18 x 3 1/2 -Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, диам. 0.85 х 0.45 х1000мм с маркировка, конектор, епидурален филтър и спринцовка – 500 бр.; 2. Катетърен набор за комбинирана спинално - епидурална анестезия.Специално модифицирана Туохи игла G 18. 88мм., с втори централен отвор.Специална игла по Квинке G 27,125.5см; Епидурален катетър 0.85 х 0.45 х 1000м.;Катетърен конектор луер-лок;Плосък епидурален филтър, спринцовка – 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11595.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ендоскопски торбички 57
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл. – 100 бр.; 2. Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл. – 500 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28496.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи 58
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Калъф за видео камера, 13х235 см., телескопичен -50 бр.;2.Гинекологичен лапароскопски сет: 1 бр. Покривка за маса 150x200 cм. 2 бр. Кърпи 30x34 cм. 1 бр. Лепенка 9х51 cм. 1 бр. “T” образен лапароскопски чаршаф с правоъгълен абдоминален отвор 39x41 см и перинеален отвор 19x17 см и странични джобове 260/208x315 -50 бр.;3.Сет за цезарово сечение: 1 бр. Покривка за маса 150x200 cм. 4 бр. Кърпи 30x34 cм. 1 бр. Лепенка 9х51 cм. 1 бр. Чаршаф за цезарово сечение с отвор и изрязана част 33x38 см и джоб за течности 260/200x305 cм.-100 бр.;4.Сет за родилна зала с калцуни: 1 бр. Покривка за маса 150x200 cм. 4 бр. Кърпи 30x34 cм. 2 бр. Калцуни тип ботуш 75x115 cм. 1 бр. Адхезивен хирургичен чаршаф 90x75 cм. 1 бр. Чаршаф с джоб за поставяне под пациента 85х108 cм. 1 бр. Бебешки чаршаф 77х82 cм.-50 бр.;5.Микулич 40/30 см 4 дипли, нетъкан текстил с РКН, с дръжка мин. Тегло 35 гр/кв.м.-50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6270.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Уринаторни торби 59
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Уринаторни торби с долен клапан-разграфени, дълъг маркуч – 15 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4657.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Системи за перфузия 60
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Системи за перфузия (удължители)-дължина 2000мм., вътрешен лумен 1.5мм., с луер- лок наконечник за 50сс спринцовка – 6000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1587.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сонди за хранене 61
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Сонда за хранене № 6 – 24 000 бр.; 2. Сонда за храненe № 8 – 25 000 бр.; 3. Сонда за хранене № 10 – 8 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15168.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Биберони 62
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Биберони - дължина 55мм.дебелина 1,2мм относително удължение - 550% - 8000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3986.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Подложки 63
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Подложка за лежащо болни 90/60 - абсорбиращо съдържание 5г.на брой и тегло 70г. – 35 000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11068.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Марля 64
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м. – 100 000 метра
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28337.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Натрон калк 65
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Натрон калк - с цилиндрична форма и големина на гранулите 2.5-5мм. без разпрашаване. Състав: Калциум хидрохлорид и вода. Индикатор етил виолет. – 250 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2347.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Пъпни клампи 66
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm3 – 6000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2415.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Перхидрол и кислородна вода 67
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Перхидол 30% - туби-2 500 литра;2.Кислородна вода 3% опаковка от 1 л.-1 000 опаковки;3.Вазелинум албум опаковка х 0.500г.-30 опаковки;4.Олеум вазелини-10 литра;5.Талк опаковка х 0.500г.-30 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6121.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лосион против въшки 68
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Лосион против въшки - опаковка от 100 мл – 50 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
328.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за рентгенова диагностика - филми 69
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1.Филми 13х18 - зелени-4 000 бр.;2.Филми 18х24 - сини-200 бр.;3.Филми 24х30 - сини-300 бр.;4.Филми 30х40 - сини-200 бр.;5.Филми 35х35 - сини-200 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1457.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоматични Ланцети 70
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека при СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

1. Автоматични ланцети за пета на новородено тип " Safety" (50 бр. в комплект) – 40 комплекта; 2. Автоматични ланцети 28G (200 бр. в комплект) – 6 комплекта
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4586.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 77 от Закона за медицинските изделия, възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 1. като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки от посочения вид съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, за които са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и/или чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП; за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон, както и участник, за когото е налице забраната по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване в еЕЕДОП, а участник определен за изпълнител представя документи, удостоверяващи липсата на осн.за отстраняване и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл.за подизпълнителите преди сключването на договор за общ.поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на СБАГАЛ, находяща се в гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Цар Освободител" № 150, ет. 1 - заседателна зала

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя на комисията писмено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител участник:1. Парична сума;2. Банкова гаранция;3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т.1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - а именно от изтичане на 14-дневен срок от публикуването в РОП на настоящото обявление за оповестяване откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва