Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-52(1) 02/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00267-2019-0057 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 32656780
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190626IWKV8498407
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив“
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва ремонти дейности в обекти, собственост на Община Пловдив, а именно:
Обособена позиция №1 „Саниране на сграда ЦНСТПЛПР в „Център по психично здраве -Пловдив“ ЕООД“
Обособена позиция №2 „Хидроизолация под метални трибуни и текущ ремонт на Финален комплекс“
Обособена позиция №3 „СМР на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
61930.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Саниране на сграда ЦНСТПЛПР в „Център по психично здраве -Пловдив“ ЕООД 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45440000      
45442000      
45442100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включат извършване на текущи ремонтни дейности в съответствие с техническите спецификации, ценовото и техническото предложение.
Строително- монтажните работи, предвидени за съответния обект са както следва, подредени по: № по ред/Наименование на СМР/М.ед /количество:
1/Демонтаж на дървени прозорци 100/125см./Бр./35,00
2/Демонтаж на прозорци/Бр./4,00
3/Доставка и монтаж на PVC прозорци 100/125см.-петкамерен, цвят- бял, стъклопакет безцветно стъкло, отваряемост 50%, включително мрежа против насекоми/Бр./35,00
4/Доставка и монтаж на PVC прозорци 50/65см.-петкамерен, цвят- бял, стъклопакет безцветно стъкло, отваряемост 100%, включително мрежа против насекоми /Бр. /4,00
5/Доставка и монтаж на подпрозоречна пола от пластифицирана ламарина с разгъвка 16 18 см., цвят бордо/М.л. /39,60
6/Оформяне на ъгли около новомонтирана дограма/М.л./166,30
7/Боядисване с бял латекс с ширина до 20см. около новомонтирана дограма/М.л./166,30
8/Покриване с найлон/м2/195,00
9/Демонтаж на водосточни тръби със запазване за повторен монтаж/М.л./27,00
10/Възстановяване на сачак по стрехи – приковаване и добавяне на нови дъски/м2/12,50
11/Възстановяване на челни дъски/М.л./9,10
12/Демонтаж на метални решетки по прозорци/Бр./7,00
13/Демонтаж на пожарна касета със запазване за повторен монтаж/Бр./1,00
14/Доставка и монтаж на топлоизолация експандиран полистирен8 см./м2/166,60
15/Доставка и монтаж на топлоизолация екструдиран полистирен 5см./м2/3,10
16/Доставка и направа на шпакловка с мрежа, включително доставка и монтаж на PVC ъгли с мрежа/м2/169,70
17/Доставка и направа на дребнозърнеста минерална мазилка цвят бордо, включително грундиране/м2/166,60
18/Доставка и направа на дребнозърнеста минерална мазилка цвят сив, включително грундиране/м2/52,10
19/Полагане на контактен грунд по цокли/м2/49,00
20/Доставка и полагане на циментова мазилка по цокли с дебелина до 2см./м2/49,00
21/Доставка и монтаж на водосточни тръби (за удължаване на съществуващи такива)/М.л./4,00
22/Монтаж на водосточни тръби/М.л./31,00
23/Монтаж на пожарна касета/Бр./1,00
24/Преработка и монтаж на метални решетки/Бр./7,00
25/Стъргане на блажна боя по стрехи /м2/60,50
26/Боядисване двукратно с блажна боя по дървени повърхности (стрехи), цвят сив/м2/60,50
27/Демонтаж на пола от подцинкована ламарина със запазване за повторен монтаж /М.л/6,20
28/Монтаж на пола от подцинкована ламарина/М.л./6,20
29/Пренасяне на отпадъци на средно разстояние 14м/м3/6,60
30/Натоварване на транспорт и превоз до депо за строителни отпадъци/м3/6,60
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Оценяването ще се извърши при прилагане на следната формула КО = C + Ц, като максималният брой точки е 100, съгласно обявената методика за оценка.

II.2) Описание 1

Хидроизолация под метални трибуни и текущ ремонт на Финален комплекс 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45440000      
45442000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включат извършване на текущи ремонтни дейности в съответствие с техническите спецификации, ценовото и техническото предложение.
Строително- монтажните работи, предвидени за съответния обект са както следва, подредени по: № по ред/Наименование на СМР/М.ед /количество:
1/Почистване на стара хидроизолация/м2/160
2/Подготовка на основата/м2/160
3/Изпълнение на хидроизолация от PVC/м2/160
4/Също, оформяне на холкер/м'/100
5/Също, оформяне на воронки по детайл/бр./6
6/Подмяна на воронки/бр./6
7/Разбиване на стара настилка гранитогрес/м2/32
8/Изпълнение на заздравяващ и изравнителен слой цементова замазка под хидро- и топлоизолационен пакет/м2/32
9/Изпълнение на хидроизолация в два пласта битумна мушама с газопламъчно залепване и пароизолационен слой, вкл. оформяне на холкер по детайл/м2/32
10/Изпълнение на 5 см топлоизолация от XPS или еквивалент, по под/м2/32
11/Армирана цементова замазка под гранитогрес/м2/32
12/Настилка от гранитогрес, с механични показатели за външни подови настилки и цвят по съществуващ образец/м2/32
13/Също, оформяне на борд/м'/60
14/Демонтаж на стар окачен таван /м2/33
15/Изпълнение на окачен таван с водоустойчиви пана, по типов детайл, вкл. конструкция/м2/33
16/Доставка и монтаж на осветление за окачен таван - модул едно пано/бр./12
17/Подмяна на ключове и контакти/бр./20
18/Подмяна на съществуващ ел. кабел за осветление в окачен таван/м'/300
19/Демонтаж на стара алуминиева дограма/м2/48
20/Доставка на PVC дограма, петкамерен профил, цвят сив (по образец), отваряемост около 50%, с двоен стъклопакет, нискоемисионно стъкло/м2/2,5
21/Обръщане на прозорци с гипсокартон, вътрешно, вкл. шпакловка и боядисване (широчина 25 см)/м2/2
22/Подмазване на облицовка врачански камък при монтиран PVC прозорец, външно/м2/1
23 /Доставка на алуминиева дограма, цвят бял, отваряемост около 50%, с единично обикновено стъкло /м2/45
24/Доставка и монтаж на алуминиев профил за връзка на алуминиева дограма (обръщане) към съществуваща ламперия/м'/56
25/Пренасяне на строителни отпадъци в рамките на обекта, ръчно/м3/40
26/Извозване на строителни отпадъци на депо, вкл. съответните такси, ръчно натоварване и механизирано разтоварване Забележка: Изключени са отпадъците, които подлежат на рециклиране/м3/32
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
28596.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Оценяването ще се извърши при прилагане на следната формула КО = C + Ц, като максималният брой точки е 100, съгласно обявената методика за оценка.

II.2) Описание 1

СМР на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45442100      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включат извършване на текущи ремонтни дейности в съответствие с техническите спецификации, ценовото и техническото предложение.
Стрително- монтажните работи, предвидени за съответния обект са както следва, подредени по:№ по ред/Наименование на СМР/Мерна единица/количество:
1/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани на коридор администрация, вкл. грундиране/м2/77,00
2/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани на фоайе запад, вкл. грундиране/м2/217,00
3/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани на фоайе изток, вкл. грундиране/м2/194,00
4/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране/м2/41,00
5/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране/м2/62,00
6/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране и 30% шпакловка/м2/61,00
7/Доставка и полагане на латекс по стена към асансьорна врата, вкл. грундиране/м2/11,00
8/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране и 10% шпакловка/м2/11,40
9/Обръщане по страници на съществуваща врата/м/5,60
10/Разваляне на тухлена зидария/м3/0,30
11/Доставка и полагане на топлоизлолация от XPS 6 см. по под, вкл. шпакловка и стъклофибърна мрежа/м2/17,00
12/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране и 30% шпакловка/м2/64,00
13/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране/м2/59,00
14/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране/м2/61,00
15/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране и 30% шпакловка/м2/95,00
16/Доставка и полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране на трудотерапевтична зала /м2/66,00
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Оценяването ще се извърши при прилагане на следната формула КО = C + Ц, като максималният брой точки е 100, съгласно обявената методика за оценка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум пета категория съгласно ЗУТ и първа група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Посоченото изискване се отнася за всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка.
Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, като преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответния раздел в е-ЕЕДОП - част ІV, раздел А „Годност“.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в е-ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности.
Доказване на посоченото изискване:
Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара, освен ако същият не е достъпен в пряк и безплатен достъп в национална база данни. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване, се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП и 112, ал.1 от ЗОП.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не посатвя изисквания относно икономическото и фаносовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисвания относно техническите и професионалните възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора.
Възложителят е определил минимални и максимални срокове за изпълнене с които участниците слвдва да се съобразят, а именно:
За Обособена позиция №1: „Саниране на сграда ЦНСТПЛПР в „Център по психично здраве-Пловдив“ ЕООД“- 15 дни минимален срок- 60 дни максимален срок;
За обособена позиция №2: „Хидроизолация под метални трибуни и текущ ремонт на Финален комплекс“- минимален срок 15 дни- максимален 45 дни;
За Обособена позиция №3: СМР на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“- минимален срок- 15 дни, максимален 45 дни.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив- ет.3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване.
Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване.
При подаване на оферта липсата на основанията за отстраняване от процедурата се декларира чрез Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Оферти се подават само за пълния обем на обособената позиция. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи: - по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (техническо предложение), и - по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (ценово предложение).
На основание чл. 47, ал.10 от ППЗОП участниците могат да предоствят едно заявление за участие ако подават оферта за повече от една обособена позиция.Посоченото обстоятелство се отбелязва в ЕЕДОП, част II, раздел А, поле: Обособени позиции.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 181, ал. 2 от ЗОП и в тази връзка, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан плик.
Във връзка с посоченото в поле II.2.7) за всяка от обособените позиции, срокът за изпълнение на поръчата е във връзка с предложения от участника срок за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва