Деловодна информация
00022
10.00.312 01/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/07/2019 (дд/мм/гггг)
00022-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 000471059
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Асеновград BG421 4230 България
Айтен Салим +359 33162731
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

https://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190701zPjQ1664971
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на строителен надзор на обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани бито
71520000      
Услуги

Основната цел на община Асеновград, чрез възлагане на настоящата обществена поръчка, е да получи качествена и ефективна услуга по упражняване на строителен надзор, която чрез последващо реализиране да позволи постигане в максимална степен на резултат, водещ до реално и ефективно приложени мерки за опазване на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.
В обхвата на поръчката се предвижда изпълнението на стр. надзор на два подобекта: „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци“ и „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
195000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

ПИ № 00702.9.436 по кадастр. карта на гр Асеновград, УПИ І-463, местност „Капсида“ – „за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци наРСУО – „Асеновград”.

Основната цел на община Асеновград, чрез възлагане на настоящата обществена поръчка, е да получи качествена и ефективна услуга по упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, която чрез последващо реализиране да позволи постигане в максимална степен на резултат, водещ до реално и ефективно приложени мерки за опазване на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.
На база изготвените морфологичните анализи на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово, както и с Решенията на УС на Регионалното сдружение на база изготвеният анализ за прилагането на централизиран или децентрализиран модел на управление, в рамките на РСУО, е определено изграждането на обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура“ с два подобекта: Подобект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци“ е предвиден с капацитет 12 000 тона годишно разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, а подобект „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“ е предвиден с капацитет 22 500 тона годишно смесени битови отпадъци. 1. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва следните дейности: Дейност 1. Упражняване на строителен надзор и Дейност 2. Изготвяне на Технически паспорт. Срокът за изпълнение е 360 (триста и шестдесет) дни, считано от датата на уведомително писмо от възложителя до изпълнителя за започване на изпълнението, но не повече от срока на физическото изпълнение на проекта. В случай на спиране/удължаване на срока за физическото изпълнение на проекта, срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането/удължаването на срока на изпълнение на проекта. Срокът за упражняване на независим строителен надзор започва да тече от датата, посочена от възложителя в уведомително писмо за започване до изпълнителя. При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи, считано от датата на издаване на разрешително за ползване на обекта, съгласно ЗУТ. Срокът за изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176а е не повече от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на констативен акт Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07. 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: „Открита процедура“ е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, свързани с изпълнение на инвестиционно проектиране, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, могат да подадат оферта. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределение на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала, на който ще е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
195000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор BG16M1OP002-2.006-0001-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно удостоверение или лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ при условия и ред, определени в Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор. При участие на подизпълнител изискването се прилага към подизпълнителя съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
Удостоверяване:
Участникът декларира съответната информация в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП, като посочва номера на документа, удостоверяващ правото на съответното лице да осъществява съответните услуги на територията на Република България и дата на валидност, с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.
Доказване:
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, съответствието с минималните изисквания по т. 3.1.1. от този раздел се доказва с представяне на заверено копие на валидно удостоверение или лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ при условия и ред, определени в Наредба № РД-02-20- 25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за дейностите по чл. 5, ал. 3, т. 2 и по чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г.). Изискването се прилага към всеки член на обединение и към всеки подизпълнител. Изискването за застраховка „Професионална отговорност" на лицата по чл. 171 , ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Удостоверяване:
За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.3, т.2 и по чл.5, ал.4, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът следва да разполага с екип от специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката. 3. Всеки участник трябва да е сертифициран по стандарти: ISO 9001:2015 Система за управление на качеството с обхват „консултантски услуги по оценка на съответствието“ и/или „строителен надзор“ или еквивалентен обхват, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП;

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „услуга с предмет сходен на предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по упражняването на строителен надзор при изграждане на инсталация за компостиране или инсталация за предварително третиране на битови отпадъци или еквивалентни обекти. Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване на стойността, датите и получателите. Доказване: На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, съответствието с минималните изисквания по т. 3.3.1. от този раздел се доказва с представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга/и. 2. Участникът следва да разполага с екип от специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, както следва: Ръководител екип, който да осъществява цялостното ръководство при реализирането на дейностите по поръчката; Експерт - координатор по безопасност и здраве - да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно, а за чуждестранните участници - еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. Физическо лице, упражняващо технически контрол по част ,,Конструктивна“, включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от КИИП, който се обнародва в „Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 142, ал.10 от ЗУТ. Експерти с висше техническо образование или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации по всички части на инвестиционния проект. Посочените длъжности могат да бъдат съвместявани, т.е. едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт, при условие, че отговаря на съответните условия. На етап подаване на офертата чуждестранните лица е достатъчно да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК. Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации. На етап сключване на договор с избрания за изпълнител участник, всички членове на екипа трябва да фигурират в утвърдения и/или разширения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ. (продължава в Раздел VI.3.)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. По отношение Гаранциите за изпълнение важат и се прилагат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община АСЕНОВГРАД: IBAN: BG64IORT73753204000001, банков код BIC: IORTBGSF, обслужваща банка: „Инвест Банк“ АД, ФЦ Пловдив, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в зала 517 в административната сграда на община Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9

С оглед разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП, заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(продължава от Раздел III.1.3.) Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. „Технически и професионални способности“. Доказване: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. б от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Списъкът се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да е сертифициран по стандарти: ISO 9001:2015 Система за управление на качеството с обхват „консултантски услуги по оценка на съответствието“ и/или „строителен надзор“ или еквивалентен обхват, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки. Удостоверяване:
На етап подаване на оферта и за удостоверяване на поставеното изискване, участниците попълват данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г. „Стандарти за осигуряване на качеството“.
Доказване:
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка съответствието с минималните изисквания по т. 5.3.2. от този раздел се доказва с представяне на заверено копие на сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2015.
1. Изисквания към документите:
1.1. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя изисквания, указания и условия, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Всички документи се представят в един екземпляр.
1.2. Всички документи, свързани с участието в процедурата, се изготвят и представят на български език, съобразно образците, представени в настоящата документация, попълнени и подписани по посочения в закона и тази документация начин. Когато участникът е чуждестранно лице или обединение на чуждестранни лица, или обединение с участник чуждестранно лице, документите на чужд език се представят и в превод на български език.
1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.
1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.
1.5. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците.
1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.
1.7. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи те подават декларация. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
1.8. Предлаганата от участника цена за изпълнението на настоящата поръчка трябва да бъде посочена в български лева без ДДС. Тя трябва да включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва