Деловодна информация
00243
87 01/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/07/2019 (дд/мм/гггг)
00243-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Нaдка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659469
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0003_July.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал
15894220      
Услуги

Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене за пациенти и персонал на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, за период от 12 месеца, съгласно приложената техническа спецификация. Поръчката е за приблизително 60 500 хранодни годишно, от които 33 500 хранодни за пациентите на болницата и 27 000 хранодни за дежурен персонал.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15894220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сектор "Кетъринг" на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, гр. София, ул. "Шейново" № 19

Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене за пациенти и персонал за период от 12 месеца, съгласно приложената техническа спецификация. Поръчката е за приблизително 60 500 хранодни годишно, от които 33 500 хранодни за пациентите на болницата и 27 000 хранодни за дежурен персонал. Количествата са ориентировъчни и фактическото изпълнение се определя от броя на пациентите и от персонала, изпълняващ 12-часови дежурства по месечните графици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Крайният срок за изпълнение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, но не за повече от два месеца.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В случай на подновяване изпълнението на дейностите от предмета на договора, ще е на база и в съответствие със средно месечен обем на изпълнените услуги по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването/ подновяването. Удължаването на срока на договора е съобразено с изискванията на чл.21, ал.1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство *съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България - „Търговски регистър“.
Участниците трябва да имат право да извършват оферираната услуга, когато действащото законодателство изисква за нея разрешителен/лицинзионен режим. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗОП във връзка чл. 12 от Закон за храните, Възложителят поставя изискване участника да представи документ за регистрация на обект за производство на храни издадено от Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, по местонахождение на обекта и същото да е валидно за срока на действие на договора на настоящата поръчка.
Деклариране: За удостоверяване на горните изисквания и съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира конкретна информация в ЕЕДОП при подаване на офертата си чрез посочване на документа/тите, които притежава, а именно: В част ІV„Критерии за подбор", раздел/буква „А: Годност“ се описват конкретни данни за съответния документ (номер, издател и др.) удостоверяващ правото му да извършва дейността и посочва публичен регистър, в който се съдържат данни за посоченото обстоятелство.
Доказване: Участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие от описаните в ЕЕДОП документи преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП възложителят поставя изискване през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е извършил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Като „дейност с идентичен или сходен предмет“ ще се приема изпълнена услуга за приготвяне и доставка на храна в сферата на болнично хранене (независимо от обема). Възложителят допуска към момента на подаване на офертата изпълнението да не е приключило, но следва да са изминали поне 6 месеца от началото му.
2. На основание чл.63, ал.1, т.5 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
3. На основание чл. 63, ал. 1, т. 8 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, с област на приложение, приготвяне на храни.


1. Участникът да е извършил минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка (независимо от обема) през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага най-малко с един инструктор по лечебно хранене или диетолог и специфичен персонал за изпълнение на услугата – готвач, помощник готвач и/или кухненски работник.
3. Участникът да разполага най-малко с две транспортни средства, за специализиран превоз на храни.
4. Участникът трябва да притежава Стандарт за осигуряване на качеството, с област на приложение, приготвяне на храни в съответствие със стандарт ISO 22000:2005 (или по-нова версия) или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Количествата за изпълнение ще бъдат възлагани ежедневно с писмена заявка на възложителя, съдържаща данни за дневното количество и дневно меню за пациенти и за персонал, изготвени в съответствие с договорените видове ястия.
Доставката на заявената храна се извършва ежедневно по посочен в документацията график.
Заявената храна, следва да се доставя в индивидуална опаковка и в пълно съответствие със заявения вид и грамаж.
В случай на установени нередности и/или липси е необходимо те да бъдат отстранени в срок, не по-дълъг от 30 минути, считано от момента на уведомяването на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 036-082101
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
894796

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец юли 2020 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми по избор на участника:
- парична сума, платима на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по следната банкова сметка: "Общинска банка" АД – клон Сан Стефано Плаза”, IBAN: BG27SOMB91301027523102, BIC: SOMBBGSF (заверено копие);
- банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, валидна до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставената апаратура (в оригинал);
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (в оригинал).
Изискванията за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва