Деловодна информация
1604
21 28/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
1604-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Културен център Двореца 124609886
гр. Балчик, к.з. Двореца
Балчик BG332 9600 България
Светла Митева +359 57974452
accountantt@dvoreca.com +359 57976849

Интернет адрес/и

https://www.dvoreca.com.

https://www.dvoreca.com/en/about-us-en/buy-profile/2015-05-18-14-22-50.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.dvoreca.com/en/about-us-en/buy-profile/2015-05-18-14-22-50.html.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ за срок от три години
79211120      
Услуги

Изпълнителят на услугите по настоящата обществена поръчка следва да обезпечи извършването на следните дейности:
• Приемане, съхраняване и предаване на билети и рекламни материали.
• Извършване на касови операции по продажбата на билети и рекламни материали на посетителите на комплекса.
• Водене на касова книга по форма и ред, установени с вътрешни разпоредби за счетоводна документация.
• Проверка на фактическата наличност на паричните суми с билетите и касовия остатък, ежедневно приключване на касовата отчетност.
• Подготвяне на ежедневни отчети за продадени билети и рекламни материали в края на всяка работна смяна, които се отчитат на касиера на комплекса.
• Попълване на фактури по изискванията на Закона за счетоводството, които се предават на главния счетоводител.
• Изпълняване и на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
201000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79211120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Балчик

Изпълнителят на услугите по настоящата обществена поръчка следва да обезпечи извършването на следните дейности:
• Приемане, съхраняване и предаване на билети и рекламни материали.
• Извършване на касови операции по продажбата на билети и рекламни материали на посетителите на комплекса.
• Водене на касова книга по форма и ред, установени с вътрешни разпоредби за счетоводна документация.
• Проверка на фактическата наличност на паричните суми с билетите и касовия остатък, ежедневно приключване на касовата отчетност.
• Подготвяне на ежедневни отчети за продадени билети и рекламни материали в края на всяка работна смяна, които се отчитат на касиера на комплекса.
• Попълване на фактури по изискванията на Закона за счетоводството, които се предават на главния счетоводител.
• Изпълняване и на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
201000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 /една/ услуга с предмет, идентичeн или сходен с предмета на обществената поръчка. Под сходни услуги следва да се разбират услуги, свързани с извършване на различни първични касови операции.

1/една/ услуга/договор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Качествено, и при спазване на нормативните изисквания, сключения договор и условията на Възложителя от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Балчик, ДКИ КЦ "Двореца" "Административна сграда"

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец май 2022 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;в) опитал е да: (1) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (2) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.
1.2. Други основания за отстраняване
1.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
а) Участници, които са свързани лица;
б) Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;
в) Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация;
г) Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (1) предварително обявените условия
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС/
1.1.2. Гаранцията се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на: (1) парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или (2) безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на Възложителя, или (3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. В случай че гаранцията е под формата на парична сума, изпълнителят представя доказателство, че сумата е внесена по сметката на Възложителя:
Гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция трябва да съдържа изявление на банката издател, че ще плати безусловно в срок до 10 (десет) дни на ДКИ КЦ „Двореца“ сумата на дължимото плащане или на частта от него, заявена от Възложителя, въз основа на писмено искане. В случай че гаранцията бъде представена под формата на застраховка, тя следва да съдържа всички условия в полза на Възложителя, предвидени в настоящия раздел относно банковата гаранция. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него (членове на обединението) може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в Проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва