Деловодна информация
00045
607 25/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00045-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Петя Гавазова - звено ОП +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190624bGxg1629503
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – Пловдив”
55523000      
Услуги

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за пациенти и дежурен персонал в индивидуални термоустойчиви полипропиленови кутии /контейнери/, след получена от възложителя писмена заявка. Храната се приготвя чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
249175.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Първа база, находяща се в гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов” №15А и Втора база, находяща се в гр.Пловдив, бул.„Александър Стамболийски” №2А.

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за пациенти и дежурен персонал в индивидуални термоустойчиви полипропиленови кутии, след получена от възложителя писмена заявка, храната се приготвя чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
249175.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 249175.00 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионални способности на участнците по чл. 63 от ЗОП, а именно:
- Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на обществената поръчка.
За деклариране на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, т. 6, като се посочва най-малко следната информация за лицето/лицата документите, които доказват професионалната им компетентност.
- Участникът трябва да разполага с обект за изпълнение предмета на обществената поръчка на територията на региона/областта на Възложителя, регистриран по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се възлагат с настоящата обществена поръчка.
За деклариране на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, т. 9.
- Участникът трябва да разполага с транспортно средство за изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващо удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ на основание чл. 246 от ЗВД.
За деклариране на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, т. 9.
-Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г.
-Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 22000 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът е декларирал, че при изпълнение на обществената поръчка възнамерява да ползва подизпълнители, същите трябва да отговарят на поставените от Възложителя критерии за подбор.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.


- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум един технолог и/или диетолог.
- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум един обект за изпълнение предмета на обществената поръчка на територията на региона/областта на Възложителя, регистриран по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се възлагат с настоящата обществена поръчка.
- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум едно транспортно средство за изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващо удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ на основание чл. 246 от ЗВД.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 22000 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15а - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процендурата участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от процедурата участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Във връзка с прилагане разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗОП в настоящата процедура ще бъде извършена оценка на ценовите предложения преди разглеждане на докуметите за съотвествие с критериите за подбор. На основание чл. 47 ал. 6 от ППЗОП при подаване на офертата участниците могат да не представят ценовите си предложения в запечатан плик.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Вануату
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва