Деловодна информация
00360
1984 20/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/06/2019 (дд/мм/гггг)
00360-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190619HEeU4356125
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
50400000      
Услуги

Настоящата процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти, при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 5 /пет/ обособени позиции.
Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ “Александровска” ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски"№1

Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Изпълнителят следва да извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура.
Изпълнителят следва да извършва профилактични прегледи на апаратурата, съгласно предписанията на производителя на медицинската апаратура.
В случай на необходимост от влагане на резервни части, консумативи и др., Изпълнителят представя оферта за стойността на същите. Изпълнителят извършва ремонта след получаване на писмено разрешение от Възложителя. При липса на такова разрешение, прикрепено към фактурата, лечебното заведение не носи финансова отговорност за изплащането й. Ремонтът на апаратурата и вложените резервни части се обезпечават с гаранционен срок, не по-кратък от посочения от Изпълнителя в офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник да има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За номенклатурните единици, за които в колоната „група” от техническата спецификация е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер.

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски" №1

Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Изпълнителят следва да извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура.
Изпълнителят следва да извършва профилактични прегледи на апаратурата, съгласно предписанията на производителя на медицинската апаратура.
В случай на необходимост от влагане на резервни части, консумативи и др., Изпълнителят представя оферта за стойността на същите. Изпълнителят извършва ремонта след получаване на писмено разрешение от Възложителя. При липса на такова разрешение, прикрепено към фактурата, лечебното заведение не носи финансова отговорност за изплащането й. Ремонтът на апаратурата и вложените резервни части се обезпечават с гаранционен срок, не по-кратък от посочения от Изпълнителя в офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник да има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За номенклатурните единици, за които в колоната „група” от техническата спецификация е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер.

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски" №1

Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Изпълнителят следва да извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура.
Изпълнителят следва да извършва профилактични прегледи на апаратурата, съгласно предписанията на производителя на медицинската апаратура.
В случай на необходимост от влагане на резервни части, консумативи и др., Изпълнителят представя оферта за стойността на същите. Изпълнителят извършва ремонта след получаване на писмено разрешение от Възложителя. При липса на такова разрешение, прикрепено към фактурата, лечебното заведение не носи финансова отговорност за изплащането й. Ремонтът на апаратурата и вложените резервни части се обезпечават с гаранционен срок, не по-кратък от посочения от Изпълнителя в офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник да има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За номенклатурните единици, за които в колоната „група” от техническата спецификация е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер.

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ “Александровска” ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски" №1

Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Изпълнителят следва да извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура.
Изпълнителят следва да извършва профилактични прегледи на апаратурата, съгласно предписанията на производителя на медицинската апаратура.
В случай на необходимост от влагане на резервни части, консумативи и др., Изпълнителят представя оферта за стойността на същите. Изпълнителят извършва ремонта след получаване на писмено разрешение от Възложителя. При липса на такова разрешение, прикрепено към фактурата, лечебното заведение не носи финансова отговорност за изплащането й. Ремонтът на апаратурата и вложените резервни части се обезпечават с гаранционен срок, не по-кратък от посочения от Изпълнителя в офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник да има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За номенклатурните единици, за които в колоната „група” от техническата спецификация е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер.

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ “Александровска” ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски" №1

Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация”, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Изпълнителят следва да извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура.
Изпълнителят следва да извършва профилактични прегледи на апаратурата, съгласно предписанията на производителя на медицинската апаратура.
В случай на необходимост от влагане на резервни части, консумативи и др., Изпълнителят представя оферта за стойността на същите. Изпълнителят извършва ремонта след получаване на писмено разрешение от Възложителя. При липса на такова разрешение, прикрепено към фактурата, лечебното заведение не носи финансова отговорност за изплащането й. Ремонтът на апаратурата и вложените резервни части се обезпечават с гаранционен срок, не по-кратък от посочения от Изпълнителя в офертата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник да има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За номенклатурните единици, за които в колоната „група” от техническата спецификация е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
Критерий за годност:
1. Лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране. или друг еквивалентен документ - изисква се само от участниците, които оферират поддръжка на такъв вид апаратура.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на лицензията.
Доказателства: Заверено копие на валидна лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране, или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, за които се изисква, на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
1. Изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира поддръжка на медицинска апаратура.
Информацията (услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”. Посочват се стойностите, датите и получателите.
Доказателства: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Технически лица за изпълнение на поръчката, притежаващи дипломи, сертификати за обучение, издадени от фирмата производител на съответната апаратура, еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизни специалисти за позиции от предмета на поръчката, които вече не се представляват от оторизирани фирми в България.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като посочи имена, професионална квалификация, опит във фирмата, сертификати от фирмата производител на съответната апаратура, еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизните специалисти.
Доказателства: Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
3. Наличие на сервизна база, с което разполага участника за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като се посочва адрес, телефон за връзка и лице за контакт.
Доказателства: Декларация от участника за наличие на сервизна база (с посочване на адрес, телефон и др.)


Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и 1 /една/ сервизна база.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107, т.1, т.2, б.„а“ и б.„б“, т.3 от ЗОП; са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата. Участниците е необходимо да подадат декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП по образец. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в документацията за участие. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съобразно чл.56, ал.1 от ЗОП.
Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири на сто) от общата стойност на часовата ставка за труд без ДДС за всички апарати от спецификацията към договора.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва