Деловодна информация
00546
18-00-231 20/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00546-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле №6
гр.София BG411 1756 България
Росица Христова +359 28076355
rhristova@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

www.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190613vLCp1524513


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190613vLCp1524513
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД ГР. СОФИЯ ЗА СРОК ОТ 12 М.”
55523000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител, който да приготвя (в регистриран обект, съгласно Закон за храните) и да доставя (с транспорни средства, предназначени за превоз на хранителни продукти) готова храна по менюта за лежащо болни за нуждите на УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД гр. София за срок от 12 м.Прогнозните количества менюта по диети за срок от 12 месеца са описани подробно в техническата спецификация, Приложение и неразделна част от настоящата документация.Посочените количества (прогнозен брой) менюта по диети за срок от 12 месеца са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча и заплати в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на приема на пациенти за конкретния период. От предложените от Възложителя варианти на менюта ще се избират варианти за изготвяне на седмичното меню. Доставките ще се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на лечебното заведение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
106810      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София, бул. “Пловдивско поле” № 6

Ориентировъчно количество за 12 м
1. Диета 1- 14 150 бр.;
2. Диета 1а - 4 800 бр.;
3. Диета 5 - 50 бр.;
4. Диета 9 - 4750 бр.;
5. Диета 9/ 1 а - 250 бр.;
6. Диета 15 - 24500 бр.;
7. Запичаща диета - 50 бр.;
*С включен хляб (бял/черен) нарязан на равни по размер филии 100 гр.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
106810      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП (опция).Условията, при които влиза в сила опцията, са следните:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок.
/2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с минимум един обект за производство/преработка на хранителни продукти, който ще бъде използван за изпълнение на поръчката. Обектът следва да е с наделжна регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните или еквивалентна чуждестранна регистрация при условие за приложимост на територията на Република България. За удостоверяване на посоченото обстоятелство преди попдисване на договора определеният изпълнител представя заверено копие от документа, удостоверяващ регистрацията. В рамките на офертата участниците деклараират спазването на изискването чрез попълването на ЕЕДОП, в следната му част - Част IV: Критерии за подбор в следните части, т. „Годност”, подточка 1.При поискване от възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът, а при условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП определеният изпълнител следва да представи заверено копие на документа, удостоверяващ разрешението. Участниците - чуждестранни лица следва да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

неприложимо!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
1.2.Участникът дда разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката.
1.3.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


2.1. Участникът следва да осигури превозни средства, вписани в списъка на транспортните средства в ОДБХ за превоз на храни или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия, което ще бъде използвано при изпълнение на поръчката. В ЕЕДОП следва да се да се посочи превозното средство и дали е собствено, наето или използвано на други основания.
В рамките на офертата участниците декларарират спазването на изискването чрез попълването на ЕЕДОП, в следната му част - т. „В: Технически и професионални способности”, подточка „9)”.
2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Следва в ЕЕДОП да се посочи номер, валидност и обхват на сертификата. Информацията се попълва в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
2.3. Минимум едно лице с професионална компетентност инструктор по лечебно хранене или диетолог; Лицата следва да са придобили професионалната си компетентност чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция инструктор по лечебно хранене или диетолог в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения за срок от минимум една година; в ЕЕДОП следва да се посочат:
1/имена на служителите,
2/начина и срока, чрез който са получили професионалната си компетентност: чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения;
3/ вида на правоотношението с участника (трудов или граждански договор).
Информацията се попълва в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателна зала на УСБАЛО ЕАД, гр. София, ул . Пловдивско поле №6, администрация, ет. 6

Съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва