Деловодна информация
00338
12-00-185 19/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00338-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова и Ивайло Ганев +359 84-618171/+359 84-588951
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190619lJIR3556720
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Текущ ремонт на уличната мрежа в Бизнес зона „Перистър““
45230000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в Бизнес зона „Перистър“, гр. Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград, бул. „Априлско въстание №4, Бизнес зона „Перистър”

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в Бизнес зона „Перистър“, гр. Разград с ориентировъчен обем от 1300 кв.м. съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Предвижда се да се извършат следните видове работи: изрязване асфалтова настилка с фугорез; фрезоване асфалтова настилка при 4см дебелина; изкоп с багер в земни почви на транспорт; ръчен изкоп за подравняване; доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване; запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на асфалтова смес - биндер, вкл.превоз; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес до гр.Разград; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес до гр.Разград; запълване на пукнатини под 3 mm с битумна емулсия или разреден битум вкл.предварителна подготовка; запълване на пукнатини над 3 mm с битумна паста вкл.предварителна подготовка повдигане ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес и извозване до депо в рамките на град Разград; механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт и извозване до депо в рамките на град Разград. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи или за пета група строежи – клас 42.11 „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерият за подбор.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата - за строителство. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.1: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.1. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2. в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.Изискване:Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.3 в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3.:Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Изискване:Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.За сходни с тези на настоящата поръчка се считат дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем на поръчката.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта – да отговаря на изискванията на чл.163а от Закона за устройство на територията, да е ръководил минимум 1 /един/ обект с предмет, сходен с предмета на поръчката.
2.Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – да отговаря на изискванията на чл.5 от Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, да има минимум 1 /една/ година професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР.
3. Отговорник за контрола на качеството – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4 б) и т.5 от Закона за камарата на строителите, да има минимум 1 /една/ година професионален опит.
3.Изискване: Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, в добро техническо състояние, минимум както следва - по 1 /един/ брой:
. Асфалтополагаща машина
• Студена фреза за асфалт
• Моторна четка
• Автогудронатор
• Водоноска
• Фугорез
• Моторна метла
• Самосвал
• Багер
• Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки
• Вибрационен валяк за асфалт до 2 т.
• Вибрационен валяк за асфалт до 10 т.
• Пневматичен валяк
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на поръчката се осигурява от бюджета на ОП „Бизнес зона „Перистър““ гр.Разград.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,2,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.Участник лишен от правото да упражнява професия „строител“ или дейност „строителство“ съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва