Деловодна информация
5397
ДАЕУ-7663 19/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/06/2019 (дд/мм/гггг)
5397-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Венцеслав Янков - главен експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492357
vyankov@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/260
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Външна техническа консултация и помощ за техническа поддръжка на дейността на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България)“.
72246000      
Услуги

1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България:
- при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност;
- при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност на една или повече администрации;
- при справяне с инциденти на място;
- при управление на артефакти;
- при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis.
Оказването на техническа консултация и техническа помощ на CERT България се осъществява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дистанционно (телефон, e-mail) и/или Online и/или на място.
2. Извършване на надграждащи обучения по мрежова и информационна сигурност;
3. Организиране на четири семинара, общо за 160 човека, всеки от които до 40 бр. експерти, по разясняване на минималният обхват на мерките за мрежова и информационна сигурност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
366083.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72246000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, в сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България:
- при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност;
- при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност на една или повече администрации;
- при справяне с инциденти на място;
- при управление на артефакти;
- при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis.
Оказването на техническа консултация и техническа помощ на CERT България се осъществява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, дистанционно (телефон, e-mail) и/или Online и/или на място.
2. Извършване на надграждащи обучения по мрежова и информационна сигурност: участникът трябва да осигури лектор и учебни материали, а Възложителят – мястото за провеждане на обученията. Трябва да бъде описана Методиката и формата на обученията, тяхната честота и продължителност. Посочените теми трябва да отговарят на разработените упражнения за обучение на ENISA. Обученията следва да включват минимум следните модули:
- Разработване на мерки за противодействие (Developing Countermeasures);
- Използване на индикатори за повишаване на защитните способности (Using indicators to enhance defence capabilities);
- Идентифициране и обработване на електронни доказателства (Identification and handling of electronic evidence);
- Обработване на инциденти с мобилни заплахи (Mobile threats incident handling);
- Хънипотове (Honeypots);
- Обработка на уязвимостти (Vulnerability handling);
- Представяне, корелиране и филтриране на различни канали (Presenting, correlating and filtering various feeds).
Минималния брой обучения с включени посочените модули, които избрания изпълнител следва да проведе през първоначалния срок на договора от 12 месеца е 7 (седем). Общия брой служители, които следва да участват във всяко обучение е до 10 души.
3. Организиране на четири семинара по разясняване на минималният обхват на мерките за мрежова и информационна сигурност, общо за до 160 участника (четири семинара, всеки от които до 40 бр. експерти) по разясняване на минималният обхват на мерките за мрежова и информационна сигурност, определени с наредбата за МИС и запознаване на отговорниците по МИС на конституентите на CERT България с добрите практики за постигане на тези минимални изисквания за МИС. Участникът трябва да осигури лектор и учебни материали. Мястото на провеждане е София. Изпълнителят провежда семинара в зали, оборудвани както следва: мултимедиен проектор, лаптоп с връзка към мултимедийната уредба и интернет, екран за прожектиране (с подходящ размер и видимост според големината на залата), флипчарт, техническа поддръжка на апаратурата. Залите да са разположени или в хотел минимум 3 звезди. Изпълнителят осигурява по две кафе паузи за всеки от учебните дни (преди и след обяд), включващи: кафе, чай, безалкохолни напитки, дребни сладки и соленки; минерална вода в залата; и обяд за всеки ден на обучението. Семинарите следва да се проведат приблизително през месец ноември 2019 г. и месец март, юни и септември 2020 година. Точното време на провеждане на семинарите, ще се уточнява допълнително след предварително съгласуване с възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
366083.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Един месец преди изтичането на първоначалния срок на договора или на срока на съответното подновяване, възложителят ще уведомява писмено изпълнителя за предстояще подновяване и неговият срок. Срокът на подновяванията може да бъде общо до 12 месеца.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на поръчката от 366 083,84 лева без ДДС е разпределена, както следва:
1. За първоначалния срок на договора от 12 месеца - до 183 041,92 лева без ДДС;
2. За подновявания на договора - до 183 041,92 лева без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За последните три приключили финансови години, участниците следва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти. Документите, чрез които в указаните в закона случаи, се доказва съответствие с посочения критерий за подбор са:
- годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Информацията в посочените документи, може да обхваща най-много период от последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под реализиран в „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира оборот в една или повече от следните сфери:
- изграждане и/или поддръжка на екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност - ЕРИКС (CSIRT) или център за мониторинг и реакция при киберинциденти (SOC);
- изграждане и/или поддръжка на системи за защитена комуникация;
- изграждане и/или поддръжка на системи за интернет или уеб защита;
- изграждане и/или поддръжка на портални решения.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с поставения критерий за подбор, като попълват Част IV „Критерии за подбор“, буква „Б“ от ЕЕДОП.


Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Документите, чрез които в указаните в закона случаи, се доказва съответствие с посочения критерий за подбор са:
- списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите им;
- документи, които доказват извършените услуги.
Под дейности, които са „сходни с тези на поръчката“ се разбира всяка от следните дейности:
- изграждане и/или поддръжка на екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност - ЕРИКС (CSIRT) или център за мониторинг и реакция при киберинциденти (SOC);
- изграждане и/или поддръжка на системи за защитена комуникация;
- изграждане и/или поддръжка на системи за интернет или уеб защита;
- изграждане и/или поддръжка на портални решения.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с поставения критерий за подбор, като попълват Част IV „Критерии за подбор“, буква „В“ от ЕЕДОП.


Участникът трябва да е изпълнил минимум една от следните дейности:
- изграждане и/или поддръжка на екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност - ЕРИКС (CSIRT) или център за мониторинг и реакция при киберинциденти (SOC);
- изграждане и/или поддръжка на системи за защитена комуникация;
- изграждане и/или поддръжка на системи за интернет или уеб защита;
- изграждане и/или поддръжка на портални решения.
Възложителят не поставя изискване за определен обем на изпълнените дейности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят по своя преценка, предвижда едно или няколко подновявания на сключения договор. Срокът на подновяванията може да бъде общо до 12 месеца.
Подновяванията се предвиждат в случай, че към момента на изтичането на първоначалния срок на договора или на срока на съответното подновяване, от страна на ДАЕУ не е осигурен собствен кадрови ресурс за изпълнение на услугата. Един месец преди изтичането на първоначалния срок на договора или на срока на съответното подновяване, възложителят ще уведомява писмено изпълнителя за предстояще подновяване и неговият срок. Възложителят ще уведомява писмено изпълнителя, само при положение, че предвижда подновяване на сключения договор.
Общата стойност на подновяванията не може да надхвърля предложената от изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката за първоначално определения срок от 12 (дванадесет) месеца.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на ОП едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП, възникнали преди, или по време на процедурата.Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.Kогато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физ.лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физ. лице.Основанието по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56, чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП. Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия. Участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Условията, при които гаранцията за изпълнение се предоставя, задържа и освобождава са подробно описани в проекта на договор към документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
vyankov@e-gov.bg +359 29492357
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва