Деловодна информация
01496
464 11/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
01496-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по електроника към Българска академия на науките/БАН/ 000663694
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
Лъчезар Аврамов +359 29795912
die@ie.bas.bg +359 29753201

Интернет адрес/и

http://www.ie-bas.org/

https://sop.bg/ie-bas-1092/proceduri-20-2-zop/a2-0004991.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/ie-bas-1092/proceduri-20-2-zop/a2-0004991.html
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Институт по електроника към Българска академия на науките/БАН/ 000663694
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
Бойко Колев +359 29795912
bbkolev@ie.bas.bg +359 29753201

Интернет адрес/и

http://www.ie-bas.org/

https://sop.bg/ie-bas-1092/proceduri-20-2-zop/a2-0004991.html

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Институт по електроника към Българска академия на науките/БАН/ 000663694
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
Петранка Мъглова +359 29795912
die@ie.bas.bg +359 29753201

Интернет адрес/и

http://www.ie-bas.org/

https://sop.bg/ie-bas-1092/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Наука

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)“
38230000      
Доставки

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър) за нуждите на Лаборатория "Лазерна локация" при Институт по електроника към БАН.
Необходимо изискване към апарата, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ и да е настроен за автоматична работа, следвайки стандартите на ACTRIS и AERONET.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
97800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 72, Лаборатория "Лазерна локация" при Институт по електроника-БАН

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 1 брой слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър) за нуждите на Лаборатория "Лазерна локация" при Институт по електроника към БАН.
Необходимо изискване към апарата, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ и да е настроен за автоматична работа, следвайки стандартите на ACTRIS и AERONET.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
97800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят определя финансов лимит в размер на 97800.00 лв. без ДДС. Участник, който предложи цена по-висока от посочения от Възложителя финансов лимит, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. За дейност, сходна с предмета на поръчката, се счита доставка на научна и/или аналитична и/или измервателна апаратура.
2. Участниците да разполагат със сервизна база в България.
3. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен. За предмет, сходен с предмета на поръчката се счита: доставка и сервиз на научна и/или аналитична и/или измервателна апаратура.


1. Участниците следва да имат изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, доставка на поне 1 бр. научна и/или аналитична и/или измервателна апаратура. За извършена доставка, Възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата. Забележка: При попълване на еЕЕДОП в списъка с изпълнени доставки в колона "Описание", участникът следва да посочи предмет, количество, стойност, дати и получатели. Изискването се доказва преди сключване на договор за изпълнение със:
- Списък на доставките които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка със стойности, брой, дати и получатели заедно с додументи които доказват извършените доставки.
2. Участниците да имат сервизна база в България. Изискването се доказава преди сключване на договор за изпълнение с: Декларация ( свободен текст) за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката-наличие на такава сервизна база в България.
3. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.Участниците могат да посочат еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не са имали достъп до такива сертификати или са нямали възможност да ги получат в съответните срокове.
Изискването се доказва преди сключване на договор за изпълнение със: Заверено от участника с " вярно с оригинала" копие на декларирания в ЕЕДОП сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията на Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Пълно описание на предмета на поръчката- Прил. № 1, Техническа спецификация-Прил. № 1а и Проекта на договор-Прил.№ 3 от документацията за обществена поръчка. Преди сключване на договора, избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, разпределени както следва: 2 % от стойността на договора без ДДС обезпечават изпълнението му- доставката и въвеждане в екслоатация, а 1 % от стойността на договора без ДДС обезпечават гаранционната поддръжка.
Възложителят предвижда авансово плащане в размер на 60 % от стойността на договора. Изпълнителят предоставя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 60 % от стойността на договора с включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Институт по електроника към БАН с адрес: гр. София, 1784, ул. Цариградско шосе №72, ет.3, зала 301

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача, съгласно чл.53 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Източник на финансиране- Министерство на образованието и науката, Споразумение № Д01-151/28.08.2018 г.
Плащането се извършва в български лева от Институт по електроника към БАН, по банков път, съгласно оферираната цена в лв. по сметката на Изпълнителя, по следната схема:
1.60 % от оферираната цена авансово – до 5 работни дни след сключване на договора за доставка и след представяне на:
•оригинална фактура за стойността на авансовото плащане, издадена на името и с данните на Институт по електроника към БАН, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
•гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства по договор в оригинал в полза на Възложителя. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е 60 % от стойността на договора с включен ДДС.
2. остатъкът от 40% от оферираната цена - не по–късно от 20 календарни дни след представяне на :
•оригинална фактура за стойността на дължимото плащане, издадена на името и с данните на Институт по електроника към БАН, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
•Приемателно-предавателен протокол за приемане на действително извършена доставка и въвеждане в експлоатация между Институт по електроника към БАН и Изпълнителя, удостоверяващ приемането на извършената доставка и въвеждане в експлоатация без забележки.
•гаранционна карта
•ръководство за употреба
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник:
- при наличие на основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 вкл. от ЗОП. Основанията по чл.54,ал.1,т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата,които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва ЮЛ, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случай, когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят и за физическото лице.
Възложителят може да не отстрани участник,за когото е налице едно или повече от горепосочените обстоятелства само при условията на чл.56 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник и при следните обстоятелства:
-за който са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 и който не попада в изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
-за който са налице обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
-в случай, че участника не изпълни в срок задължението си по чл.54, ал.9 от ППЗОП;
-при наличие на основанията по чл.107 от ЗОП;
- който предложи цена по-висока от посочения от Възложителя финансов лимит;
- който не попълни някоя от графите в Таблицата за техническо съответствие или предложи артикул, който не отговаря на някое от посочените изисквания в Техническата спецификация (Приложение № 1а);
- в случай, че след покана от Възложителя, участникът не удължи срока на валидност на офертата или не потвърди валидността на офертата си за определения от Възложителя нов срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва