Деловодна информация
4306
РД-12-455 10/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
4306-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост Гоце Делчев гр. Благоевград 101074104
бул Васил Леваски № 60
Благоевград BG413 2700 България
Димитрина Стоянова - Директор +359 73885642
pgtlp_blg@abv.bg +359 738856421

Интернет адрес/и

https://pgtlp-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/

https://pgtlp-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pgtlp-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“
45000000      
Строителство

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
147858.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

В предмета на обществената поръчка с горепосочения предмет са включени дейности по изпълнение на текущ ремонт съгласно приложената техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строитеството    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
147858.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът по следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
2. Участникът следва да разполага със следния екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР
3. Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум.
4. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на предмета на поръчката по стандарти.
Забележка: На етап подаване на оферта, участниците само декларират съответствието с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в част IV, „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документите, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.
Забележки:
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят преди сключване на договора.
По отношение на критериите за подбор, Възложителят не изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
По отношение на критериите за подбор, Възложителят си запазва правото да извършва проверки. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Възложителят може да изисква допълнителни документи свързани с критериите за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.
Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.


1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът по следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
За дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, Възложителят ще приема: „СМР по общо изграждане и/или ремонт на сгради“.
Под сходен обем следва да се разбира: минимум 2/3 от обема на поръчката. Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:Преди сключване на договор, участникът, определен за изпълнител, представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага със следния екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:
1. Строителен инженер или строителен техник или архитект, с професионален опит минимум 7 г.;2. Квалифицирани работници за строителни работи:- работници топлоизолации – 3 бр.;- работници за дограма – 3 бр.;- работници настилки / облицовки – 2 бр.;- работници за шпакловка – 3 бр.;- работници бояджии – 3 бр.;- работници за “В и К” – 2 бр.;- работник за “Електро” – 2 бр. ;работници ОВК – 1 бр.;3. Общи работници - 4 бр.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:Преди сключване на договора за доказване на съотвествие с критериите за подбор участникът, определен за изпълнител, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:1. Бордова товарна кола до 3 т. - 1 бр.;2. Пробивна машина - 1 бр.
Забележка. Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 3) от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:Забележка: За доказване на техническите и професионални способности, участникът, определен за изпълнител, представя списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството.
4 Всеки участник следва да е сертифициран в областта на предмета на поръчката по следните стандарти:EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП; EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП. При подаване на оферта, съответствието с изискванията участниците декларират в част IV: Критерии за подбор., буква „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:*** Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи, преди сключване на договора за обществена поръчка, заверено копие на валидни сертификати или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП. Във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, под „определена професия или дейност“ участниците следва да разбират „СМР по общо изграждане и/или ремонт на сгради“..
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев" - Благоевград, Кабинета на Директора

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение: Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. .Гаранцията се предоставя в една от следните форми:- парична сума;- банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва