Деловодна информация
1257
РИЛ19ДИ05-133 10/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
1257-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община район Илинден 0006963270583
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б
София BG411 1330 България
Мария Тодорова - заместник кмет +359 24397335
info@ilinden.bg +359 24397361

Интернет адрес/и

http://www.ilinden.bg

http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на Столична община район „Илинден“
15890000      
Доставки

доставка след предварителна заявка от страна на детските градини находящи се на територията на Столична община – район „Илинден” плодове, зеленчуци и подправки, съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15890000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

1.ДГ № 51 „Щурче“, с адрес; гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 271
2. ДГ № 52 „Илинденче“, с адрес; гр. София, ул. „Пловдив“ № 25, Филиал ул. „Кукуш“ 1
3.ДГ № 153 „ Света Троица“ с адрес гр. София,

доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на СО район "Илинден" по предварителна заявка.
-.Хранителните продукти и изделия трябва да имат добър търговски вид.
- Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 80%;
- Опаковките на хранителните продукти и изделия да отговарят на нормативните изисквания
прогнозно количество
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ
1.Ябълки - 12546кг.
2.Круши - 2493кг.
3. Кайсии- 962кг.
4.Диня- 1790кг.
5.Пъпеш -546кг.
6.Тиква - 299кг.
7.Грозде -1939кг.
8.Праскови- 937кг.
9.Череши- 640кг.
10.Сини сливи- 401кг.
11.Нектарини- 604кг.
12.Мандарини- 1587кг.
13.Портокали- 3321кг.
14.Лимони- 491кг.
15.Банани- 7770кг.
16.Ягоди -295кг.
17.Киви -1585кг.
18.Боровинки /замразени/ -5кг.
19.Авокадо- 50 бр.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
20.Краставици- 2852кг.
21.Домати- 1538кг.
22.Чушки- 254кг.
23.Чушки - замразени- 20кг.
24.Моркови- 3084кг.
25.Моркови - замразени- 100кг.
26.Царевица /замразена/ -50кг.
27.Зеле- 4242кг.
28.Тиквички- 1169кг.
29.Картофи- 14044кг.
30.Зелен фасул- 513кг.
31.Спанак замразен- 1005кг.
32.Спанак пресен -30кг.
33.Зеленчуков микс/замразен/- 410кг.
34.Грах /замразен/- 1279кг.
35.Гювеч /замразен/- 145кг.
36.Лук-кромид- 3669кг.
37.Лук пресен - 69връзки
38.Лук-праз- 133 връзки
39.Лук-чесън -20кг.
40.Лук-чесън пресен- 100 връзки
41.Маруля- 100бр.
42.Салата- 20бр.
43.Репички- 10 връзки
44.Магданоз- 2881връзки
45.Копър- 2147 връзки
46.Целина- 319 връзки
47.Карфиол- 10кг.
48.Броколи /пресни/-30кг.
49.Броколи /замразени/- 20кг.
50.Червено цвекло- 15кг.
51.Тиква - 49кг.
52.Брюкселско зеле -10кг.
53.Гъби /пресни/ -50кг.
54.Пащърнак - 50кг.
НЕКТАРИ/НАТУРАЛНИ СОКОВЕ
55. Нектар кайсия 1 л.-528бр.
56. Нектар праскова 1л.- 1262бр.
57.Натурален сок портокал 100 % 1л. - 768бр.
58.Натурален сок ябълка 100 % 1 л. -312бр.
59.Сок арония 1л. - 48бр.
60.Натурален сок касис 100% 1 л. -48бр.
ПОДПРАВКИ
61.Сол обик. йодирана ,1кг.- 700бр.
62.Захар ,1кг. -5791бр.
63.Сода бикарбонат 100гр. -192бр.
64.Пипер-червен 60гр.- 1358бр.
65.Пипер-черен 10гр.- 82бр.
66.Чубрица 10гр. -1211бр.
67.Джоджан-сух 10гр.- 204бр.
68.Целина-суха 10гр.- 225бр.
69.Кимион 10гр.- 107бр.
70.Магданоз-сух 10гр.- 50бр.
71.Шарена сол 40гр.- 298бр.
72.Дафинов лист 10гр.- 164бр.
73.Какао 1кг. -66бр.
74.Канела 10гр. -150бр.
75.Ванилия 0.2гр. - 4140бр.
76.Бакплувер 10гр. - 665бр.
77.Нишесте 60гр. -9908бр.
78.Кисел 80гр.- 50бр.
79.Мая-кубче - 50бр.
80. Мая-суха 11гр. -1781бр.
81. Оцет ябълков 0.700мл. -90бр.
82.Оцет винен 0.700мл. -56бр.
83. Олио 1 л.- 3369бр.
84.Чай билков 20бр. кутия -1904бр.
85.Мед пчелен 900гр.- 257бр.
86.Овесени ядки 1кг. - 314бр.
87.Орехови ядки/сурови/1кг.- 50бр.
88.Корнфлейкс 1кг.- 466бр.
89.Мюсли с парч. плод 1кг. -273бр.
90. Маслини обикновени без костилка -372кг.
91.Чай плодов / кутия/ -100бр.
92.Кимион /млян/ 10гр. - 50бр.
93.Стафиди пакет- 100бр.
94.Пудра захар 1 кг.- 100бр.
ВАЖНО! Количествата на хранителните продукти по видове са ориентировъчни
Критериите по-долу
 
ДА Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя условия за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на участника към 31 декември 2018 i г. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 1., участникът избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от доставки


1.Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която е създаден или е започнал дейността си, доставка с предмет , идентичен или сходен с този на поръчката.
Под доставка, с предмет сходен на поръчката, следва да се разбира доставка на хранителни продукти Под доставка, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на хранителни продукти, включваща доставка на различни видове плодове, зеленчуци и поправки .
За доказване на изискването по т. 1. участниците представят Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел ,,В“, от ЕЕДОП.
2.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 и/ или еквивалентен с обхват съответстващ на предмета на поръчката;
Сертификата по т. 2. трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Съответствието с изискването по т. 2 участниците декларират в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т.2. участниците представят копие на посочения сертификат, заверен „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни функции.


1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която е създаден или е започнал дейността си, доставка с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката.
2.Участниците следва да притежават Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:…… или еквивалентен с обхват съответстващ на предмета на поръчката;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


съгласно техническата спецификация и клаузите на проекто договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
От участие в процедурата се отстранява участник, когато:
1.е осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от НK;
б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от НК;
в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от НК
г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от НК;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353е от НК.
2.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5.е установено, че:
5.1 е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
5.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;
9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
10.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
продължава в раздел VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
продължава от раздел VI.3.
11.опитал е да:
- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
12. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва