Деловодна информация
00426Община Кюстендил
12-00-141 07/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00426-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Кюстендил 000261517
пл. Велбъжд №1
Кюстендил BG415 2500 България
Десислава Алайкова-Стоева +359 78550815
ob_porachki@kustendil.bg +359 78550875

Интернет адрес/и

www.kustendil.bg

http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SfgIHCIa8fE%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“
45112350      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е: „Закриване и рекултивация на депо за ТБ имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“ със следните подобекти: Подобект 1 Техническа рекултивация и Подобект2 Биологична рекултивация,
Обхвата на обществената поръчка включва извършване на техническа рекултивация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в съответствие с одобрения Технически инвестиционен проект. Строежът е втора категория съгласно издадено разрешение за строеж № 130 от 26.10.2018 г. на главен архитект на Община Кюстендил. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.
Рекултивацията включва зони и дейности върху обща площ от 69,751 дка, която след рекултивацията се намалява на 41,226 дка. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 28,525 дка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1695042.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Кюстендил се намиращо се в имот № 000105, местност „Гладни рид“, землище на с. Радловци, община Кюстендил

Предмет на настоящата поръчка е: „Закриване и рекултивация на депо за ТБ имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“ със следните подобекти:
Подобект 1 Техническа рекултивация
Подобект2 Биологична рекултивация,
Обхвата на обществената поръчка включва извършване на техническа рекултивация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в съответствие с одобрения Технически инвестиционен проект.
Строежът е втора категория съгласно издадено разрешение за строеж № 130 от 26.10.2018 г. на главен архитект на Община Кюстендил.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Рекултивацията включва зони и дейности върху обща площ от 69,751 дка, която след рекултивацията се намалява на 41,226 дка. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 28,525 дка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател ОТ "Техническо предложение"    50
Подпоказател П1 "Обяснителна записка"    40
Подпоказател П2 "Рискове при изпълнението"    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1695042.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
41

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Техническата рекултивация се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.
Биологичната рекултивация се финансира от бюджета на на Община Кюстендил
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група, втора категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Доказване: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Доказване: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.При сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител копие на застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.


Участникът да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата; Идентични или сходни да се считат изпълнение на един обект за закриване и/или рекултивация и/или изгр-не на депо/сметище за отпадъци с площ над 20 дка.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.При сключване на договор определеният изпълнител представя списък на стр-вото, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изп-нието, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. из-ния;2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:Ръководител проект - стр. инженер с образователна степен „Магистър”, с мин. 5 (пет) години опит по специалността - 1 бр.;Технически ръководител на обекта - стр. инженер (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в друга държава, в която няма съответната специалност) или „строителен техник”, съгласно чл. 163 а от Закона за устройство на територията, с мин. 7 (седем) години опит по специалността - 1 бр.;Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), с мин. 5 (пет) години опит по специалността — 1 бр.;Специалист контрол на качеството (СМР) - стр. инженер с образователна степен “Магистър”, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР мин. 3 (три) години, да притежава удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите стр. продукти със съществените изисквания за безопасност - 1 бр.Специалист - координатор по безопасност и здраве - строителен инженер с образователна степен “Магистър”, с професионален опит минимум 3 (три) години на длъжност с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да притежава удостоверение за координатор по ЗЗБУТ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности - 1 брой. Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.При сключване на договор определеният изпълнител представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и други документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва: Багер - 2 бр.;Челен товарач (фадрома) - 1 бр., Автомобил - самосвал — 3 бр.;Булдозер - 3 бр.;Шиповиден валяк - 1 бр.;Водоноска - 1 бр.;Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръсквач- 1 бр.;Участникът попълва:Част IV:Критерии за подбор,буква В:технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП. При сключване на договор опр. изпъл/тел представя дек-я за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4.Участникът да притежава внедрена система за управление на качество EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 с обхват предмета на поръчката, или еквивалент.Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи и публ. регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификат. При скл. на дог опред. за изп. представя сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответните стандарти.


1. Участникът да е извършил минимум 1 (един) обект, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнен през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите; Идентични или сходни да се считат изпълнение на един обект за закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци с площ над 20 дка.
2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: Ръководител проект - строителен инженер с образователна степен „Магистър”, с минимум 5 (пет) години опит по специалността - 1 бр.;Технически ръководител на обекта - строителен инженер (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в друга държава, в която няма съответната специалност) или „строителен техник”, съгласно чл. 163 а от Закона за устройство на територията, с минимум 7 (седем) години опит по специалността - 1 бр.;Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), с минимум 5 (пет) години опит по специалността — 1 бр.;Специалист контрол на качеството (СМР) - строителен инженер с образователна степен “Магистър”, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 (три) години, да притежава удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - 1 бр.;Специалист - координатор по безопасност и здраве - строителен инженер с образователна степен “Магистър”, с професионален опит минимум 3 (три) години на длъжност с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да притежава удостоверение за координатор по ЗЗБУТ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности - 1 бр.;
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както следва:
-Багер - 2 бр.;Челен товарач (фадрома) - 1 бр.;Автомобил - самосвал — 3 бр.;Булдозер - 3 бр.;Шиповиден валяк - 1 бр.;Водоноска - 1 бр.;Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръсквач- 1 бр.;
4. Участникът да притежава внедрена система за управление на качество EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 с обхват предмета на поръчката, или еквивалент. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5 а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1, етаж 2, Заседателна залана община Кюстендил, пл.Велбъжд № 1, ет.2

Заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят сключва с определеният изпълнител писмен договор за обществена поръчка, по реда и при условията на чл.112 от ЗОП. При подписване на договора определеният за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл.112, ал.1 от ЗОП, както декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция за обезпечаване изпълнението на д-ра в размер на 1% (един процент) от стойността договора. Гар-ята се представя в една от следните форми:а) банкова гаранция;б) парична сума по сметка на Възложителя;в) застраховка, която обезпечава изп-нието чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата следва да бъде в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност минимум 30 (тридесет) календарни дни след срока на действие на Договора. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
В случай, че участникът избере да представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, всички разходи по сключване на застрахователния договор са за негова сметка. Той е длъжен да заплати дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователното покритие в размер на 1% от стойността на договора за срока на неговото действие и минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.
Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1 т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва