Деловодна информация
00009
ОП-11 07/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00009-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девин 000614895
ул.Дружба № 1
гр. Девин BG424 4800 България
арх. Мариана Перфанова +359 30412174
obshtina@devin.bg +359 30412661

Интернет адрес/и

www.devin.bg

https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=305:ps2019-07-smr-po-proekt-vavezhdane-na-energoefektivni-merki-na-sgradi-v-obshtina-devin-po-dve-obosobeni-pozitzii&Itemid=113


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=305:ps2019-07-smr-po-proekt-vavezhdane-na-energoefektivni-merki-na-sgradi-v-obshtina-devin-po-dve-obosobeni-pozitzii&Itemid=113
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на б
45200000      
Строителство

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:
- Топлинно изолиране на външни стени;
- Топлинно изолиране на покрив;
- Топлинно изолиране на пода;
- Подмяна на дограма ;
- Подмяна на осветление.
Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:
- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;
- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);
- изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;
- изпълнение на мерки, свързани с подобряван
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
707397.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Девин, ул. Родопи 4

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:
- Топлинно изолиране на външни стени;
- Топлинно изолиране на покрив;
- Топлинно изолиране на пода;
- Подмяна на дограма ;
- Подмяна на осветление.
Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:
- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;
- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);
- изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;
- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
341017.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG16RFOP001-2.002-0040-C01, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда-жилищен блок „Кольо Фичето” № 2 находящ се в поземлен имот 20465.502.1499.1 по КККР на гр. Девин, адрес: ул.Родопи” № 2, гр. Девин 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Девин, ул.Родопи № 2

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:
- Топлинно изолиране на външни стени;
- Топлинно изолиране на покрив;
- Топлинно изолиране на пода;
- Подмяна на дограма ;
- Подмяна на осветление.
Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:
- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;
- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);
- изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;
- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
366380.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG16RFOP001-2.002-0040-C01, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Първа група - Четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС или аналогичен регистър за дейността, която ще изпълнява. Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на поставеното изискване, преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалент само в случай, че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Изискването за годност, поставено от Възложителя се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ, за изпълнение на строителство, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.
Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение, всеки подизпълнител и/или всеки един от членовете в обединението, извършващ строително- монтажни работи трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на обекти от четвърта категория.
За доказване на посоченото изискване при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя копие на валидна полица за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171, ал.1 от ЗУТ за дейност строителство, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването за икономическо и финансово състояние, поставено от Възложителя се отнася и за двете обособени позиции.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, за дейност строителство с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 4 (строежи четвърта категория) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.Изискването за икономическо и финансово състояние, поставено от Възложителя се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът попълва необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. „Технически и професионални способности", т.1а).
За доказване на посоченото изискване при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът попълва ЕЕДОП - Част IV: Критерии за подбор, раздел В.Технически и професионални способности, т.2, чрез посочване на име, образование, професионална квалификация и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката.
За доказване на посоченото изискване при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Изискването по т.2 за технически и професионални възможности, поставени от Възложителя се отнася и за двете обособени позиции.


1.През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва успешно да е изпълнил строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката по съответната обособена позиция.
"Сходно" означава "Изпълнение на строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включващи всяка една от дейностите топлоизолация на фасадни стени, подмяна на дограма, ремонт на ел.инсталация /осветление/, топлоизолация на покрив, в сграда."
Строителството, трябва да е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника. За да отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване е достатъчно участникът да е изпълнил всяка една от посочените мерки за енергийна ефективност на една или няколко сгради.
2.Участникът трябва да разполага минимум със следните технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката:
- Технически ръководител - технически правоспособно лице с квалификация отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с не по-малко от 3 г. професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТв областта на строителството на сгради;
- Отговорник по контрола върху качеството - правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, 1 год. опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР;
- Отговорник по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за Експерт по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Длъжностите на техническите лица могат да бъдат съвместявани, т.е. едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в екипа, при условие, че отговаря на съответните условия.Изискването по т.2 за технически и професионални възможности, поставени от Възложителя се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за авансово предоставени средства за размера на аванса -30% в слединте форми:1.Парична сума;2.банкова гаранция;3. застраховка, която обедпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция.
Гаранция за изпълнение в размер на 3 %/три на сто/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:1.Парична сума;2.банкова гаранция;3. застраховка, която обедпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Общинска администрация- Девин, гр. Девин, ул.Дружба № 1, ет. 3

Отварянето на офертите е публично и на заседанието могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
- по чл. 55, ал. 1 от ЗОП -(съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗОП, основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не епреустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложемите национални правила за продължаване на стопанска дейност в държавата, в която е установен;обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, включва лишаване от право участникът да упражнява определена професия / строител, респ. аналогична професия, предоставяне в друга съответна държава/ или дейност / строителство, респ. аналогична дейност, предоставяне в друга съответна държава)съгласно законодателството на държавата ,в която е извършено деянието);
- по чл. 107 от ЗОП;
- по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици освен ако не еналице изключение по чл. 4 от същия закон;
- по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 107, т. 4 от ЗОП, чл.3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, раздели А, Б, В и Г.
2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
2.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .
2.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .
2.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;
- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва