Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
да
да
06/06/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0050 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190603RNop8357486
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап
45000000      
Строителство

Определеният за изпълнител следва да изготви работен проект, да осъществява авторски надзор по време на строителството и да изпълни строително-монтажни работи (СМР) на съответния обект, съгласно посочените в техническа спецификация изисквания.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2799906.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ №30, район „Западен” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ №30, район „Западен” се състои от една секция (един вход). На всеки етаж от първи до десети включително са разположени по пет апартамента. На единадесети етаж е разположен един апартамент. РЗП 5049 м2. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ В5 – Монтаж на външна топлоизолация - стени; ЕСМ В4 – Топлоизолиране на покрива на сградата; ЕСМ В2 – Подмяна на дограмата; ЕСМ В3 – Топлоизолиране на пода към въздух
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    40
Срок за изготвяне на работен проект    3
Срок за изпълнение на строително-монтажни работи    7
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
681615      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 25 245,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 656 370,00 лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ №196, район „Северен” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ №196, район „Северен” се състои от една секция с един вход, единадесет надземни етажа и един полуподземен – сутерен. Блокът е изграден по монолитен способ. РЗП - 4416 м2. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Монтаж на външна топлоизолация - стени; ЕСМ 2 – Топлоизолиране на покрива на сградата; ЕСМ 3 – Подмяна на дограмата; ЕСМ 4 – Топлоизолиране на пода към неотопляемите зони на сградата; ЕСМ 5 – Подмяна на осветителни тела с ново енергоспестяващо осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    40
Срок за изготвяне на работен проект    3
Срок за изпълнение на строително-монтажни работи    7
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
596160      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 22 080,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 574 080,00 лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 45, 47, район „Северен” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с два входа, състоящ се от седем жилищни и един полуподземен сутеренен етаж. Вход с № 45 се състои от 12 апартамента, а вход с № 47 – от 21 апартамента. РЗП: 3511,14 м2. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Полагане на топлоизолация по външни стени; ЕСМ 2 – Полагане на топлоизолация по покрив; ЕСМ 3 – Полагане на топлоизолация по пода; ЕСМ 4 – Подмяна на дограмата.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    40
Срок за изготвяне на работен проект    3
Срок за изпълнение на строително-монтажни работи    7
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
421336.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 17 555,70 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 403 781,10 лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №83-91, район „Централен” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда находяща се на бул. „Васил Априлов“ №83-91 е с пет входа, състоящa се от четири жилищни и един полуподземен сутеренен етаж. Входове с № 89, 87 и 83 се състоят от 12 апартамента, а тези с № 91 и 85 – от 11 апартамента. Разгъната застроена площ (РЗП) – 6542.63 кв.м. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Монтаж на външна топлоизолация - стени; ЕСМ 2 – Топлоизолиране на покрива на сградата; ЕСМ 3 – Топлоизолиране на пода към външен въздух; ЕСМ 4 – Подмяна на дограмата.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    40
Срок за изготвяне на работен проект    3
Срок за изпълнение на строително-монтажни работи    7
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
785115.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 32 713,15 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 752 402,45 лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Жеравна“ №1, 3, район „Източен” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Жеравна“ №1, 3, район „Източен” се състои от две секции. Входовете на всяка секция са от запад. Секция на ул. „Жеравна” №1 се състои се от 14 апартамента, секция на ул. „Жеравна” №3 се състои от 13 апартамента. Разгъната застроена площ 2631м. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Подмяна на дограма с PVC дограма с стъклопакет с "К" стъкло; ЕСМ 2 – Монтаж на външна топлоизолация; ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покривна конструкция; ЕСМ 4 – Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух; ЕСМ 5 – Подмяна на стълбищно осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    40
Срок за изготвяне на работен проект    3
Срок за изпълнение на строително-монтажни работи    7
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
315679.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 13 153,30 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 302 525,90 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на строеж първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За целта е необходима регистрация за посочената група и категория строеж в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
За доказване на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от съответната категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, но преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.
2. Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот.


1. Коефициент на бърза ликвидност минимум 1. Съответствието се установява по методика за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Коефициента се изчисляват по данни от счетоводния баланс за последната приключила финансова година (2018). При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б). Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за доказване изпълнението на поставеното изискване се представят годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Начинът за установяване и изчисляване на поставения критерий е посочен в документацията за обществената поръчка.
2. Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот в размер, както следва:
- За обособена позиция №1 – 1 360 000 лв.;
- За обособена позиция №2 – 1 190 000 лв.;
- За обособена позиция №3 – 840 000 лв.;
- За обособена позиция №4 – 1 570 000 лв.;
- За обособена позиция №5 - 630 000 лв.
* В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, изискването за минимален общ оборот се прилага кумулативно.
За доказване на икономическо и финансово състояние се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно минимум 1 строеж идентичен или сходен с предмета на обособената позиция.
2.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно минимум 1 строеж идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. За „строеж, идентичен или сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема: Строително - монтажни работи, които включват полагане на топлоизолация /топлоизолационна система/ и поставяне на дограма на обект с РЗП, както следва: за Обособена позиция с №1 – 5000,00 м2, за Обособени позиции с № 2 – 4400,00 м2, за Обособени позиции с № 3 – 3500,00 м2; за Обособени позиции с № 4 – 6500,00 м2, за Обособени позиции с № 5 – 2600,00 м2. В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, изискването за всяка обособена позиция ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по - високите от изискуемите параметри за РЗП.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, като се посочва най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Строителството се счита за изпълнено, когато има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.
2.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: Ръководител на екипа - Архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство при изработване на проектна документация, в най – малко 1 (един) изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 2600,00 м2.; Проектант по част „Конструктивна” притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в най – малко 1 (един) изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 2600,00 м2.; Проектант по част „Енергийна ефективност” притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Енергийна ефективност“ в най – малко 1 (един) изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който включва полагане на топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 2600,00 м2.; Проектант по част „ОВК” притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение.
Настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договор без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Проектант по част „Електро” – електро-инженер притежаващ пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Проектант по част „Пожарна безопасност” притежаващ ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Проектант по част „ПБЗ” притежаващ ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Проектант по част „Управление на отпадъците” притежаващ ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт.
2. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за отстраняване:
-Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП.
-Други основания за отстраняване: От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
-Специфични национални основания за отстраняване: Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Специфични национални основания за отстраняване представляват и: Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП: присъди по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
3. Документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор:
Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп да националните бази данни на държавите членки.
4. Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва