Деловодна информация
02709ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА
1621 06/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0067 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА 2016174760054
ул. Сан Стефано № 37
Плевен BG314 5800 България
Ивилина Маркова +359 64840190
dlpleven@abv.bg +359 64837592

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190606GNaX11317615


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190606GNaX11317615
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”
50320000      
Услуги

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
50323000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на ТП ДГС Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 37.

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в поддръжка на компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др.:
1.Компютри и компютърни конфигурации-15бр; марка - Delux; Asus; Mtech; Fujitsu siemens; Acer;
2.Принтери - лазерни-12бр.; марка-Kyocera Ecosys; Hp Laser Jet; Xerox Phaser; Brother; EPSON;
3.Преносими компютри (лаптопи)-1бр.; марка-Asus;
4.UPS-3бр.; марка-Eaton; Mustek RowerMust; FSP GROUPINC;
5.Мултифункционални устройства (принтери, копирни машини и др.)-2бр.; марка-Kyocera; Canon;
6.Скенери-2 бр.; марка-HP ScanJet; Canon и всички други допълнителни устройства към тях, както и всички др.устройства, които ТП ДГС Плевен ще придобие по време на изпълнение на поръчката. Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите условия, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата. Изпълнението на поръчката се изразява в следното:? Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми;
? Софтуерна и хардуерна проверка, както и настройка на компютърната и офис техника да се извършва при нужда;
? Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя;
? Инсталация и преинсталация на наличните и на ново закупени компютърни модули и програмни продукти;
? Почистване от вируси;
? Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи;
? Обновяване и инсталация на драйвери;
? Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа;
? Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки;
? Оптимизация на цялата система;
? Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ТП ДГС Плевен;
? Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост;
? Ремонтът за всички сервизни работи по компютърната техника се извършва на база предложената от участника цена за отработен човекочас (часова ставка), като стойността на резервната част/консуматив, представлява единичната цена намалена с % отстъпка предложен от Изпълнителя. Единичната цена на вложената резервна част/консуматив се доказва чрез актуалната цена на съответната част/консуматив, съгласно действащите ценови листи на Изпълнителя към момента на заявката, съобразени с пазарните цени.Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до 3 (три) работни дни от сигнализирането на Възложител. В случай, че необходимата резервна част не може да бъде доставена и ремонтирана в рамките на този срок, то Изпълнителят следва да уведоми за това Възложителят и да посочи прогнозния краен срок за отстраняване на повредата.
Изпълнителя следва да се отзовава при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, а при спешност до 2 /два/ часа от получаване на съобщение, (телефон, e-mail или факс).
Предвидената прогнозна стойност е изчислена за срок от 36 месеца, като в нея за включени труд, консумативи и резервни части за ремонт, които следва да са оригинални, нови и/или съвместим еквивалент за съответния вид продукт. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на Възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поддръжката на периферните устройства, включва инсталиране, преинсталиране и настройка, както и консултация при избор на такива, включително доставка на нови и зареждане на налични тонер касети на лазерните принтери по видове.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП


Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане на общата стойност на договора, като се има предвид кое от двете събития настъпва по-рано. Договорът влиза в сила от датата на сключването му или от 03.08.2019 г., ако е сключен преди тази дата. При подписване на договора, избрания Изпълнител представя документ за внесена гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 37

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата, основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и следните основания:
осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на е-ЕЕДОП. В е-ЕЕДОП се предоставя съответната информация изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, са длъжни да предоставят информация.
3. е-ЕЕДОП следва да бъде предоставен единствено в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към документите за участие, като предоставения формат не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, като жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва