Деловодна информация
00243
71 03/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/06/2019 (дд/мм/гггг)
00243-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД130485795 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659469/+359 879658393
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0003_June.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти
33600000      
Доставки

Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са подробно описани по генерични наименования, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество, разпределени в 14 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт от всички групи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
499000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на "Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД, гр. София, ул. "Шейново" №19.

461 вида лекарствени продукти, описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в 14 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
499000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Крайният срок за изпълнение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на купувача, но не за повече от два месеца.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При подновяване месечните доставки, ще са на база и в съответствие със средно месечен обем на изпълнените доставки по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването/подновяването. Удължаването на срока на договора е съобразено с изискванията на чл.21, ал.1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл.60, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.195 и чл.196 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), участникът трябва да има право да извършва търговия на едро с лекарствените продукти на територията на Република България, като притежава валиден документ, издаден от регулаторен орган:
1) Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издаден от ИАЛ в съответствие със ЗЛПХМ (или по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004г.) или от регулаторен орган на съответната държава членка и/или удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Република България по чл.195, ал.2 от ЗЛПХМ; или
2) Разрешение за производство, в случай че участникът е производител на предлаганите лекарствени продукти , съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ; или
3) Разрешение за внос, в случай че участникът е вносител на предлаганите лекарствени продукти съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ; или
4) Други документи доказващи, че има право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България, издадени от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в приложими случаи);
5) Лицензия издадена по реда на чл.32 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) за търговия на едро на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, когато участникът оферира лекарствени продукти, обект на ЗКНВП (когато е приложимо).
Деклариране: За удостоверяване на описаните изисквания и съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът попълва информация в ЕЕДОП, при подаване на офертата си чрез посочване на документа/тите, които притежава, а именно: В част ІV, буква „А“ Годност се описват конкретни данни за съответния документ, като номер, издател и др. и посочва публичен регистър, в който се съдържат данни за посоченото обстоятелство.
Доказване: Участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие от описаните в ЕЕДОП документи преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Участникът да е изпълнил минимум 3 доставки през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под «сходна» с предмета на поръчката са разбира доставка на лекарствени продукти по вид сходен с видовете продукти, за които участва участника, съгласно техническата спецификация. Достатъчно е участникът да е изпълнил по вид сходни доставки, без значение обемът/количеството на изпълнение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Доставките на лекарствени продукти трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ, на документацията за участие и на договора. 2. Доставяните лекарствени продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 75 %, а за биологичните лекарствени продукти - не по-малък от 40 %, от обявения върху опаковката към датата на доставката. 3. Доставките на лекарствените продукти се извършват в болничната аптека в тридневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешна потребност - в рамките на същия работен ден.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 036-082101
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
894796

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. юни 2020 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми по избор на участника:
- парична сума, платима на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по следната банкова сметка: "Общинска банка" АД – клон Сан Стефано Плаза”, IBAN: BG27SOMB91301027523102, BIC: SOMBBGSF (заверено копие);
- банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, валидна до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставената апаратура (в оригинал);
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (в оригинал).
Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото прогнозно количество.
Възложителят може да прекрати сключения договор едностранно с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7, ал.3 от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.
Изискванията за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, aл. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва