Деловодна информация
00490
ОП-38 03/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00490-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица 000472182
бул. Марица №57А
Пловдив BG421 4003 България
Илияна Илиева +359 3290-7800
obshtina@maritsa.org +359 3295-1934

Интернет адрес/и

http://maritsa.bg/

http://maritsa.bg/обществени-поръчки


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20190603FVNLZ92212
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Подмяна на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление”
45316100      
Строителство

Предмет на поръчката е подмяната на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление. В обхвата на поръчката е включена цялостна подмяна на осветителите с нови със светодиодна (LED) технология, включително нови унифицирани рогатки и елементи за закрепване и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление, която да позволява димиране на осветителите по зададена програма.Мястото на изпълнение са населените места на територията на Община Марица – с.Бенковски, с.Войводиново, с.Войсил, с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Желязно, с.Калековец, с.Костиево, с.Крислово, с.Маноле, с.Манолско Конаре, с.Радиново, с.Рогош, с.Скутаре, с.Строево, с.Труд, с.Трилистник, с.Царацово и с.Ясно поле. Пълно описание на предмета на поръчката, както и количества и видове работи, се съдържат в Технически спецификации - Раздел IV от документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2676472.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45316100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на община Марица

Предмет на поръчката е подмяната на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление. В обхвата на поръчката е включена цялостна подмяна на осветителите с нови със светодиодна (LED) технология, включително нови унифицирани рогатки и елементи за закрепване и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление, която да позволява димиране на осветителите по зададена програма.Мястото на изпълнение са населените места на територията на Община Марица – с.Бенковски, с.Войводиново, с.Войсил, с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Желязно, с.Калековец, с.Костиево, с.Крислово, с.Маноле, с.Манолско Конаре, с.Радиново, с.Рогош, с.Скутаре, с.Строево, с.Труд, с.Трилистник, с.Царацово и с.Ясно поле. Пълно описание на предмета на поръчката, както и количества и видове работи, се съдържат в Технически спецификации - Раздел IV от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    25
Гаранционен срок на осветителните тела    20
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
2676472.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 4 000 000 лв. общо за последните три приключили финансови години. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от строителство, ремонт или реконструкция на улично, парково или промишлено осветление.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т. 2а.
Доказване: при сключване на договора за обществена поръчка Изпълнителят доказва изискването с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 4 000 000 лв. общо за последните три приключили финансови години. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от строителство, ремонт или реконструкция на улично, парково или промишлено осветление. Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката и обем не по-малко от 500 000 лв. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
2.1 Ръководни технически лица: минимум 2 лица ръководен инженерно-технически персонал;
2.2 Персонал: - минимум 4 лица технически персонал; - минимум 14 лица изпълнителски персонал.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.2) с посочване на изчерпателни данни и информация за лицата с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата и професионалният опит.
3. Участниците следва да разполагат най-малко със следната собствена или наета специализирана техника, механизация, транспортни средства и инструменти: – транспортен автомобил, с полезен товар до 3,5 t - 2 бр.; - автовишки - 4 бр.; - генератор с мощност не по-малко от 10 кVA - 2 бр.; - електроизолиран динамометричен ключ с възможност за регулиране на усилието от 10 до 60 Nm- 2 бр.; - комплект вложки за пресоване на изолирани маншони Е140 - 2 бр.; - комплект вложки за пресоване на изолирани маншони Е173- 2 бр.; - хидравлична преса за пресоване и монтаж на кабелни накрайници – 6 бр. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в Част IV: Критерии за подбор, раздел В.Технически и професионални способности, т.3) от еЕЕДОП с посочване на списък на разполагаемата специализирана техника, механизация, транспортни средства и инструменти, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на разполагаемите специализирана техника, механизация, транспортни средства и инструменти, придружен със заверени копия на документи за собственост и/или договори за наем.
4. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството съгласно следните стандарти: - EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент; - EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент. Удостоверяване:при подаване на офертата обстоятелството се декларира в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление с посочване на документа, вкл. неговия издател, валидност и обхват. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи копия от валидни сертификати EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент и EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката и обем не по-малко от 500 000 лв. За „строителство, сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство, ремонт или реконструкция на улично, парково или промишлено осветление с въвеждане на система за управление на осветлението по DALI.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
2.1 Ръководни технически лица: минимум 2 лица ръководен инженерно-технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование и пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;
2.2 Персонал: - минимум 4 лица технически персонал, притежаващи квалификация „електромонтьор“ пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ; - минимум 14 лица изпълнителски персонал притежаващи трета или четвърта квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.
Предвидените по-горе лица за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката трябва да отговарят и на следните изисквания: -да са преминали обучение по чл. 26, ал. 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 215н, ал.1 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за височинна работа. От предложените за изпълнение на поръчката лица, минимум 5 лица да са с правоспособност „Машинист на подвижни работни площадки“ и минимум 1лице да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве.
3. Участниците следва да разполагат най-малко със следната собствена или наета специализирана техника, механизация, транспортни средства и инструменти: – транспортен автомобил, с полезен товар до 3,5 t - 2 бр.; - автовишки - 4 бр.; - генератор с мощност не по-малко от 10 кVA - 2 бр.; - електроизолиран динамометричен ключ с възможност за регулиране на усилието от 10 до 60 Nm- 2 бр.; - комплект вложки за пресоване на изолирани маншони Е140 - 2 бр.; - комплект вложки за пресоване на изолирани маншони Е173- 2 бр.; - хидравлична преса за пресоване и монтаж на кабелни накрайници – 6 бр.
4. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството съгласно следните стандарти: - EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент; - EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент.Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Под “сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира СМР за изпълнение на електрическа инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения/уредби.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Марица, бул. Марица №57А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. ВАЖНО!!! От посочената прогнозна стойност на поръчката, към датата на откриване на процедурата, Възложителят има осигурено финансиране за сумата от 333 333,34 лева /триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС. За изпълнение предмета на поръчката над сумата от 333 333,33 лева без ДДС няма осигурено финансиране към датата на нейното обявяване. Изпълнението на договора с потенциалния изпълнител ще стартира с изпълнение на дейстости до размера на осигуреното финансиране, а за останалите дейности - след осигуряване на допълнително пълно или частично финансиране. Под частично финансиране се разбира осигуряване на средствата за подмяна на уличното осветление в поне едно населено място на територията на Община Марица.
Поради липса на осигурено финансиране при откриване на настоящата процедура за част от дейностите по процедурата, Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
II. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. кандидати или участници, които са свързани лица; 5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; 6. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 7. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
III. Възложителят е предвидил за сключване на договора избраният изпълнител да представи Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 1% от стойността на същия без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на: - парична сума; - банкова гаранция; - застраховка. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва