Деловодна информация
00022
10.00.262 31/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
31/05/2019 (дд/мм/гггг)
00022-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 000471059
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Асеновград BG421 4230 България
Айтен Салим +359 33120283
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

https://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190531Ighu1619136
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предв.третиране
71322000      
Услуги

Наименование : „Изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО - Асеновград и съпътстваща инфраструктура“.
Основната цел на община Асеновград, чрез възлагане на настоящата обществена поръчка, е да получи качествена и ефективна инвестиционна проектна разработка, която чрез последващо реализиране да позволи постигане в максимална степен на резултат, водещ до реално и ефективно приложени мерки за опазване на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
317000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71322000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград, ПИ № 9.436 по КК на град Асеновград, УПИ І-463 – – „за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО

На база изготвените морфологичните анализи на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово, както и с Решенията на УС на Регионалното сдружение на база изготвеният анализ за прилагането на централизиран или децентрализиран модел на управление, в рамките на РСУО, е определено изграждането на обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура“ с два подобекта. Подобект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци“ е предвиден с капацитет 12 000 тона годишно разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, а подобект „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“ е предвиден с капацитет 22 500 тона годишно смесени битови отпадъци. Основната цел на община Асеновград, чрез възлагане на настоящата обществена поръчка, е да получи качествена и ефективна инвестиционна проектна разработка, която чрез последващо реализиране да позволи постигане в максимална степен на резултат, водещ до реално и ефективно приложени мерки за опазване на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.Обществената поръчка включва следните три дейности: Д1 - Изготвяне на Работен проект за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура“ с два подобекта: 1. „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци“ и 2. „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“. Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно условията на Техническата спецификация, изготвения Генерален план и ПУП-ПРЗ. В обяснителните записки за подобектите проектантите трябва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, машини и съоръжения, и количествени сметки. Д2 - Подпомагане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на необходимите съгласувания на изготвените Работни проекти по всички части за двата подобекта с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и настоящата техническа спецификация, включително заплащане на всички необходими държавни такси. Д3 - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура“, съгласно одобрените Работни проекти, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта(строежа) по време на осъществяването на авторския надзор, консултации на стр. площадка, екзекутивни чертежи
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на проекта    10
Организация за изпълнение на проектирането    50
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
317000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор BG16M1OP002-2.006-0001-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на обществената поръчка.
За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.


При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „услуга с предмет сходен на предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по изработването на инвестиционен проект във фаза "технически" и/или "работен" проект по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително упражняване на авторски надзор при изграждане на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за третиране на смесени битови отпадъци или еквивалентни обекти.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване на стойността, датите и получателите.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне на Списък на услугата/ите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, който е придружен с доказателство за изпълнената услуга. 2. Участникът следва да разполага минимум със следния екип за изпълнение на поръчката: Ръководител проект и проектантски екип - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”/“бакалавър“ или еквивалентно, в област на висшето образование „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление шифър шифър 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ или шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина).Специфичен опит: Лицето, предлагано от участника за Ръководител проект, следва да е заемало длъжност като Ръководител проект при изпълнението на минимум 1 (един) инвестиционен проект с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
Да притежава проектантска правоспособност съгласно чл.230 от ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентно (когато е придобита в друга държава). Проектант по част „Архитектурна“ - висше образование с образователно- квалификационна степен „Магистър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“, или еквивалентно, професионално направление шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в друга държава).Да притежава проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП или еквивалентна (когато е придобита в друга държава). Проектант по част „Технологична“ - висше образование с образователно- квалификационна степен „Бакалавър/Магистър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“, или еквивалентно, професионално направление шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в друга държава).Да притежава проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в зала 517 в административната сграда на община Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9

С оглед разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП, заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(продължава от Раздел III.1.3.) Проектант по част „ВиК“ - висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“/“Бакалавър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление шифър5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Проектант по част „ОВК“ - висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“/“Бакалавър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление шифър 5.1 „Машинно инженерство“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Проектант по част „Електрическа“ - висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“/“Бакалавър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление шифър 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Проектант по част „Конструктивна“ - висше образование с образователно- квалификационна степен „Магистър“/“Бакалавър“ или еквивалентно по специалност „Строителство на сгради и съоръжения/Промишлено и гражданско строителство или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Проектант по част „Геодезия и вертикална планировка“ - висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“/“Бакалавър“ или еквивалентно по специалност „Геодезия“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ - висше образование с образователно- квалификационна степен „Бакалавър/Магистър“ или еквивалентно в област на висшето образование „Технически науки“, или еквивалентно, професионално направление шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентно (когато образованието е придобито в друга държава). Проектант част „Пожарна безопасност и ПБЗ“ - Да притежава проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентна (когато е придобита в друга държава). Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Специфичен опит/Общ професионален опит (месторабота, период, длъжност). Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва