Деловодна информация
02709ТП ДГС-Берковица
ГИ - 13 23/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0066 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ДП ТП ДГС Берковица 2016174760161
ул. Митрополит Кирил № 13
Берковица BG312 3500 България
Давид Георгиев +359 885166392
dgsberkovica@abv.bg +359 95388992

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190523EGMB11295968


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190523EGMB11295968
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи за компютърна техника за срок от 36 месеца според нуждите на ТП ДГС-Берковица”
50320000      
Услуги

Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС-Берковица. Включва: поддръжка и ремонт на 12 (дванадесет) броя компютърни конфигурации, 3 (три) броя принтери, 9 (девет) броя мултифункционални устройства, 1 (един) брой копирна машина, 3 (три) броя преносими компютри, както и снабдяването им с резервни части и принадлежности по необходимост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

административната сграда на ТП ДГС-Берковица, намираща се в гр. Берковица, ул. ”Митрополит Кирил” № 13

Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС-Берковица. Поддръжка и ремонт на 12 (дванадесет) броя компютърни конфигурации, 3 (три) броя принтери, 9 (девет) броя мултифункционални устройства, 1 (един) брой копирна машина, 3 (три) броя преносими компютри, както и снабдяването им с резервни части и принадлежности по необходимост.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

Не се поставят изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката

минимум 1 брой, лице с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане на общата стойност на договора, като се има предвид кое от двете събития настъпва по-рано. При подписване на договора, избрания Изпълнител представя документ за внесена гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДГС-Берковица, намираща се в гр. Берковица, ул. ”Митрополит Кирил” № 13

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата, основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и следните основания:
осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на е-ЕЕДОП. В е-ЕЕДОП се предоставя съответната информация изисквана от Възложителя.
3. е-ЕЕДОП следва да бъде предоставен единствено в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към документите за участие, като предоставения формат не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196 ,ал.1 от ЗОП,на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност ,включително за наличие на дискриминационни ,икономически,финансови ,технически или квалификационни изисквания в обявлението,документацията или във всеки друг документ ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалваният акт,съобразно регламентацията в чл.197,ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва