Деловодна информация
01200
07-00-53-1 22/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/05/2019 (дд/мм/гггг)
01200-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli-za-osiguryavane-na-logistika-kompetentnostta-na-personala-na-bim


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli-za-osiguryavane-na-logistika-kompetentnostta-na-personala-na-bim
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения във връзка с повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология“,
79632000      
Услуги

Организация и провеждане на обучения по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“, финансирана от ОПДУ;
Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“, финансирана от ОПДУ;
Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“, финансирана от ОПДУ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
224726.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  3

II.2) Описание 1

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 бр. спец. обуч. „Зап. на сл. с посл. тенд. за м/унар. екв. и просл. на ет. за разх. на фл. и практ. обуч. на перс. за разр. на бюдж. за неоп. при кал. на разх. за газ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79632000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б

Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0012-C01/06.07.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
104872.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG05SFOP001-2.006-0012-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

II.2) Описание 1

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 брой спец. Обуч. „Калиб. на ср. за изм. на магн. вел. – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79632000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б

Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
59927.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

II.2) Описание 1

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 бр. спец. обуч. „Изм. на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79632000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б

„Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
59927.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
По договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по този критерий.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Реализиран минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения.

Участникът трябва да има за последните три финансови години, минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения в размер по всяка от обособените позиции, както следва:
-По Обособена позиция№ 1 - 110 000 лв;
-По Обособена позиция № 2 – 60 000 лв;
-По Обособена позиция № 3 – 60 000 лв;
*Забележка: В случай, че участник кандидатства по две или повече обособени позиции, той следва да докаже минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения равен на сбора от минималните общи обороти по всяка от обособените позиции, по които е избрал да участва.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. По всяка една от обособените позиции, за които участникът е избрал да кандидатства, същият следва да е изпълнил през изтеклите три години от датата на подаване на офертата минимум една дейност, с предмет и обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка.
2.Участниците трябва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват организиране и провеждане на обучения.
3.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Под дейности, с предмет сходен или идентичен с този на настоящата поръчка следва да се разбират дейности по осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения.
Под дейности, с обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка следва да се разбира:
-По обособена позиция № 1 – организирано и проведено минимум едно обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите. с минимум 10 обучени и сертифицирани лица за последните три години;
-По обособена позиция № 2 – организирано и проведено минимум едно обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, с минимум 5 обучени и сертифицирани лица за последните три години;
-По обособена позиция № 3 – организирано и проведено минимум едно обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, с минимум 5 обучени и сертифицирани лица за последните три години.
*За обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, ще се приема всяко обучение, на което са организирани минимум по две кафе-паузи и един работен обяд и/или вечеря на ден, без оглед на дните, през които е продължило обучението.
2.Минимални изисквания за персонала по всяка една от обособените позиции:
2.1.Ръководител на екипа
Изисквания към експерта:
Образование: Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
Специфичен опит: Участие в организацията и/или провеждането на минимум 3(три) обучения или семинари или други публични събития, от които в поне едно от събитията да е участвал като Ръководител екип/проект.
2.2.Координатор „Организиране/логистика на обученията”
Изисквания към експерта:
Образование: Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентно или по-висока образователно-квалификационна степен в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
Специфичен опит: Да е участвал в организацията и/или логистиката на минимум едно (едно) обучение или семинар или други публични събития.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представя в една от следните форми:
• парична сума;
• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.governmen..bg/
в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва