Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-41 14/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00267-2019-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Тодоров +359 32656760
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190508WhcP8258704
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”
45214100      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с изграждане на нова детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив.
Дейностите ще бъдат реализирани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г., в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на нова детска градина с плувен басейн, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив.
Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив“
Инвестиционният проект за обекта е одобрен с Разрешение за строеж №345/18.12.2014г., презаверено със Заповед №27/12.03.2018г. на главния архитект на Община Пловдив.
Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията, в чиито обхват попада като сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1602 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени предимства на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности в срока за изпълнение на договора за възлагане на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП... (продължава в раздел ІІ.2.14)
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Към раздел ІІ.2.11): Опциите се изразяват във възлагане на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация. Общата стойност на опциите е в максимален размер до 246135,18 лева без включен ДДС и е включена в прогнозната стойност на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) да има право да осъществява строителство на вида строеж, предмет на поръчката. За целта е необходима регистрация за съответната категория и група строежи в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (КСБ) или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица. Строежа, предмет на поръчката е четвърта категория съгласно Закона за устройство на територията и първа група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния документ, удостоверяващ регистрацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.

Изисквано минимално ниво:
Коефициент на обща ликвидност минимум 1,5 и коефициент на бърза ликвидност минимум 1. Съответствието се установява по методика за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Коефициентите се изчисляват по данни от годишния финансов отчет за последната приключила финансова година (2018).
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за доказване изпълнението на поставеното изискване се представят годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Начинът за установяване и изчисляване на поставения критерий е посочен в документацията за обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално ниво:
Изпълнен минимум 1 (един) строеж (изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция) на сграда за обществено обслужване с разгърната застроена площ минимум 1600 кв.м., включващ изграждане на плувен басейн. Строежът се счита за изпълнен, когато има съставен и подписан акт/документ, чрез който е установена годността му и същият е приет без забележки от възложителя.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При изпълнение на строителството следва да се прилагат технически решения за подобряване качествените аспекти на изпълнението, съобразени с действащото законодателство в Република България.
2. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на му без ДДС.
3. Предвидените опции по чл. 5, ал. 1 от ППЗОП ще се осъществяват чрез сключване на допълнително споразумение между страните при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при кумулативното наличие на следните обстоятелства:
- Възникнала е необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Осигурен е финансов ресурс от страна на възложителя;
- Обхвата и естеството на допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за отстраняване:
-Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.
-Други основания за отстраняване: От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
-Специфични национални основания за отстраняване: Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Специфични национални основания за отстраняване представляват и: Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП: присъди по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
2. Документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор:
Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп да националните бази данни на държавите членки.
3. Прогнозната стойност на поръчката е лимитна като в документацията са определени и конкретни лимитни стойности за изпълнение на строителството, съобразно разпределението на финансовия ресурс за реализация на проекта.
4. Всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите, прилагане на критериите за подобор при несамостоятелно участие и др.) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
5. Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва