Деловодна информация
00447
92-04-10 07/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/05/2019 (дд/мм/гггг)
00447-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 131282355
ул. Елисавета Багряна № 20
София BG411 1111 България
Ива Масларска +359 29486-185
iva.maslarska@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg/bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
ДА https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София“.
79971200      
Услуги

”Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
351348.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Бургас” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция - Бургас

Доставка на корици и подвързване на 2735 бр.книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Бургас
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38290.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Пловдив” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция-Пловдив

Доставка на корици и подвързване на 5300 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Пловдив.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
74200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Велико Търново” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция-В.Търново

Доставка на корици и подвързване на 3837 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Велико Търново.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
53718.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Варна” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция-Варна

Доставка на корици и подвързване на – 5952 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Варна.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
83328.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Враца” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция - Враца

Доставка на корици и подвързване на 1600 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – Враца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – София” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79971200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Служби по вписванията в Регионална дирекция-София

Доставка на корици, подвързване на 4894 бр. и преподвързване на 778 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция – София.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79412.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

От участниците се изисква следното минимално ниво:
1. Участникът следва да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на офертата.
Участникът трябва да е изпълнил поне един договор, сходен с предмета и обема на обособената позиция, придружен с доказателство за добро изпълнение.
Под сходен предмет на поръчката следва да се разбират дейности по подвързване с твърди корици, подвързване на книги, на документи, книговезки услуги. Под сходен обем се разбира изпълнение на услуги със сходен предмет, сходно количество за конкретната обособена позиция и срок на изпълнение 12 месеца.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:20ХХ или еквивалент, съответстващ на предмета на поръчката.*
3. За изпълнението на настоящата обособената позиция участника следва да разполага и осигури минимум четирима специалисти, в това число ръководител, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност: Изисквания за квалификация, умения и/или опит: книговезец и/или подвързвач, книги – шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги.
За ръководител се изисква минимален професионален опит като книговезец и/или подвързвач, книги – шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги от 3 години, а за специалистите – минимален професионален опит от 1 година.
* При участие на консорциум или обединение в процедурата, проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


1.Удостоверяване на обстоятелствата по т. 1:
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва изпълнените доставки и услуги с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 1б) на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Удостоверяване на обстоятелствата по т. 2:
Участникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б. Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3.Удостоверяване на обстоятелствата по т. 3:
Удостоверяване на обстоятелствата по тази точка Участникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б. В на ЕЕДОП. За доказване на изискването участникът представя списък – декларация, в който описва професионален опит.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участникът следва да разполага и осигури минимум четирима специалисти, в това число ръководител, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност: Изисквания за квалификация, умения и/или опит: книговезец и/или подвързвач, книги – шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

София, ул. Елисавета Багряна № 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва