Деловодна информация
02709ТП ДГС Лом
430 10/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0059 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС Лом 2016174760195
ул. Александър Стамболийски 27
Лом BG312 3600 България
Любослава Йорданова +359 896376615
dgslom@abv.bg +359 896376615

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190510YWXp11204367


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190510YWXp11204367
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Лом, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”
30192000      
Доставки

№ Артикул Мярка Прогнозно количество
1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 200
2 Папка с машинска бяла, от бял картон А4 брой 400
3 Кабърчета опаковка 5
4 Кламери – 30мм опаковка 30
5 Касова книга за касов апарат брой 3
6 Касова книга А4, химизирана брой 6
7 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 1
8 Авансов отчет 100 бр. кочан 1
9 ПКО 100 бр. кочан 60
10 РКО 100 бр. кочан 5
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 27

№ Артикул Мярка Прогнозно количество
1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 200
2 Папка с машинска бяла, от бял картон А4 брой 400
3 Кабърчета опаковка 5
4 Кламери – 30мм опаковка 30
5 Касова книга за касов апарат брой 3
6 Касова книга А4, химизирана брой 6
7 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 1
8 Авансов отчет 100 бр. кочан 1
9 ПКО 100 бр. кочан 60
10 РКО 100 бр. кочан 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (една) услуга, с предмет , идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности свързани с доставка на канцеларски материали.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на доставката.


През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (една) услуга, с предмет , идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности свързани с доставка на канцеларски материали.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Стоките, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от Изпълнителя в административната сграда на ДГС–Лом на адрес: гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 27, след предварителна заявка от страна на Възложителя.
Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката, а при спешност – в рамките на 2 /два/ работни дни.че
Забележка: срокът на доставката, предлаган от участниците трябва да се съобрази с посочения по-горе срок, за да подлежи офертата на разглеждане.
Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното време на ДГС – Лом /всеки работен ден от 08.30-12,00 часа и от 13,00-16,30 часа/, като се предава на определено от Възложителя отговорно лице.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 27, Административната сграда на ТП ДГС Лом

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата съгласно ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва