Деловодна информация
00373
2253 03/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/05/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст.335
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190424bgtJ2252130
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Микроскоп с окуляр-микрометър“ – 8 броя; - обособена позиция № 2 „ Хладилна центрофуга“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Преносим гама-дозиметър“ – 1 брой; - обособена позиция № 4 „Индеректен офталмоскоп“- 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
57168.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Микроскоп с окуляр-микрометър 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

8 бр. със следните техн.характеристики: Светлинен микроскоп с оптика коригирана за безкрайност; Оптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм.; Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле; Кьолер LED осветление с постоянна цветна температура от 6000К с живот не по-малко от 25 000 часа при максимална сила. Осветлението да позволява наблюдение на обекти при минимална настройка на силата на светлината; Функция за самоизключване на осветлението; Предметна масичка с възможност монтаж на Х,Y винта за работа с дясна ръка; Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка и дизайн предпазващ стъклата от счупване; Микро и макро винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени; Бинокулярна зрителна глава с възможност за настройка на между очно разстояние – диапазон не по-малък от 55 до 75 мм. Ъгъл на наблюдение 45°; Револверна глава за мин. 4 броя обективи. Abbe кондензер с възможност за центриране по Кьолер. Планахроматни обективи : 4х; 10х; 40х; 100х (имерсионен); Окуляри 10х/20, с очни протектори, един фиксиран и един с диаоптрична корекция; Окуляр микрометър – мрежа квадрати, 10х10 мм, 1,0мм; Възможност за допълнително включване на флуоресцентна приставка за мин. 3 бр. флуоресцентни филтъра; Възможност за монтиране на вградена цветна цифрова камера между микроскопското тяло и бинокулярната зрителна глава, без необходимост от оборудване с тринокулярна зрителна глава; Вграден в тялото на микроскопа USB порт за захранване на микроскопска камера; Вградена ръкохватка в задната част на тялото за лесно пренасяне на микроскопа; Отсек за навиване на захранващия кабел в тялото на микроскопа. Вертикално разположен куплунг за ел. захранване, спестяващ габаритен размер и предпазващ захр. кабел от лесно изваждане; Противопрахово покривало; Анти бактериално покритие на микроскопа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38836.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хладилна центрофуга 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 бр. със следните техн.характеристики: Температурен обхват - от -20 оС (или по-ниска) до +40 оС (или по-висока); Охладителен газ - CFC free (без съдържание на хлорфлуоровъглероди); Възможност за максимална скорост 18 100 RPM / 31 865х g; Гарантирана работна температура при максимална скорост на ротора 18 100 RPM - +4 оС или по-ниска; Поддържане на охлаждането след завършване на процеса на центрофугиране; Температурен сензор в камерата; Индукционен мотор без поддръжка; Центрофужна камера от неръждаема стомана за лесно почистване; Микропроцесорен контрол ; LCD екран със:
- показания за RPM, RCF, времето на центруфугиране, температурата, РСВS (ускоряване/намаляване на скоростта); - контрол на скоростта - стъпка ? 50 RPM, стъпка ? 50 x g RCF; - контрол на времето - от ?1 до ? 99 min, стъпка ? 5 s; - контрол на РСВS (ускоряването/намаляването на скоростта); - памет за различни програми - за 15 програми или повече; - акустични и визуални съобщения за актуалното състояние на центрофугата; Стартиране, спиране, отваряне на капака и кратко въртене чрез бутоните за настройка на скоростта.Автоматично разпознаване на ротора; Наличие на списък на роторите в паметта.Възможност за монтиране на ротори с различни капацитети; Шум - < 60 dB; Защити: автоматично моторизирано заключване на капака, аварийно освобождаване на капака, заключване и защита от отваряне на капака по време на работа, защита срещу падане на капака, порт в капака за наблюдение и калибриране, прекъсване на процеса при дисбаланс, защитен пръстен между камерата на центрофугата и корпуса, автоматично изключване след 8 часа за спестяване на енергия.Ротори и адаптери подлежащи на стерилизация чрез автоклавиране.Ъглов ротор за епруветки 6х50 ml - 1 бр.- максимална скорост на ротора - 8300 RPM / 7750 x g – или по-голяма; - гарантирана минимална работна температура при максималната скорост (8300 RPM)–-3оС или по-ниска; - адаптер за конични епруветки 50 ml – за 6 или повече епруветки; - възможност за използване на адаптери за епруветки 30 ml, 15 ml, 10 ml,5 ml, микроепруветки 1.5-2 ml.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7866.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Преносим гама-дозиметър 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 бр. със следните техн.характеристики: Преносим дозиметър за измерване мощност на дозата и погълнатата доза фотонна радиация (гама и рентгеново лъчение); Вид на детектора - Гайгер-Мюлерова тръба с чувствителност приблизително 5500 импулса за мSv (или по-добра); Измерване на мощността на дозата в аналогов режим в обхват: 0.1 мSv/h - 9.99 mSv/h или по-голям; Измерване на мощността на дозата в цифров режим в обхват: 0.01 мSv/h - 9.99 mSv/h или по-голям; Енергиен обхват - 60 keV - 1.3 MeV или по-голям; Автоматично избиране обхвата на дисплея; Програмируеми алармени нива за измерваната доза - минимум 5 броя; Показване средната стойност и натрупаната доза; Показание за относително стандартно отклонение; Работни условия - в диапазона -10 до +50 оС или по-голям, до 95 % rH; Захранване - батерия 9 V; Време на живот на батерията - над 800 часа
Проверка на батерията: - цифрова индикация на напрежението; - звукова и визуална аларма при напрежение под 5.5 V. Гама сонда с нисък обхват – 1 бр. Обхват в аналогов режим - 0.1 мSv/h - 10 mSv/h или по-голям. Обхват в цифров режим - 0.01 мSv/h - 9.99 mSv/h или по-голям. Енергиен обхват - 65 keV-1.3 MeV. Свързващ кабел – 1 бр. Дължина - 1.25 m или по-дълъг. Източник Cs-137 за проверка в оловен конейнер – 1 бр. с активност не по-голяма от 1.333 kBq (9 microCi) Държател за монтиране на източника върху гама сондата – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Индиректен офталмоскоп 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 бр. със следните техн. характеристики: - Ъглово поле 450± 50; - Междузенично разстояние 52 mm - 74 mm ; - Регулируеми размери на шлема - обиколка: 530 - 630 mm, дълбочина: 85 mm - 125 mm ; - Осветеност > 500 lx ; - Източник на светлина 6V/10W халогенна лампа ; - Захранване 220V, 50 Hz ; - оптичен дизайн без отражения, широко поле и ясен образ; - лека и удобна конструкция ; - +20D асферични лещи ; - постигане на удобни ъгли за наблюдение посредством регулирането на положението и осветеността ; - филтри ( без червено, кобалтово синьо, компенсационни) и рефлектори с вътрешна защита от прах ; - светло петно: голямо (F60 mm), средно (F40 mm), малко (F20 mm), подходящо за различни зеници ; - мека повърхност на окулярите за избягване на нараняване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги по отпечатване на различни печатни материали.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност без ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Съгласно чл.111,ал.10, изр.2 от ЗОП,страните определят 1/5 от внесената гаранция за изпълнение да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на обзавеждането съгласно уговорените условия и срокове.
4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва