Деловодна информация
00373
2471 25/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00373-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст. 335 Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190424wcvH2269487
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
39150000      
Доставки

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
97500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39150000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет, адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей, представляващи маси, бюра, секции, стелажи, столове. Техническите характеристики, размери, количества, схеми са подробно описани във файл "Obzavegdane_MF".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66667.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39150000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Педагогически факултет адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

маси - 20 бр. и столове - 60 бр. Техническите параметри, размери, количество са подробно описани в Техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39150000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

филиал Хасково адрес: гр. Хасково, бул. Съединение № 48

обзавеждане за библиотека и кабинети. Техническите параметри, размери, количество и схеми са подробно описани въ файл "Obzavegdane_Haskovo"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изработка, доставка и монтаж на обзавеждане/мебелировка. Възложителят не поставя изискване за обем на посочените изпълнени дейности. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изработка, доставка и монтаж на обзавеждане/мебелировка. Възложителят не поставя изискване за обем на посочените изпълнени дейности. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност без ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Съгласно чл.111,ал.10, изр.2 от ЗОП,страните определят 1/5 от внесената гаранция за изпълнение да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на обзавеждането съгласно уговорените условия и срокове.
4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.
5.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, обособена в 6 (шест) позиции, както следва:
- ОП№1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- ОП№2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- ОП№3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- ОП№4 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- ОП№5 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Анатомичен музей за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 6 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за учебни зали за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Общата прогнозна стойност на поръчката по шестте об.позиции е в размер от 120 540,17 лв. без ДДС (сто и двадесет хиляди петстотин и четиридесет хиляди лева и седемнадесет стотинки без вкл.ДДС), от които:- за обособена позиция № 1 – 66 667,00 лв. без ДДС, която представлява 55.30 % от общата стойност на поръчката; - за ОП№2 – 5 833,00 лв. без ДДС, която представлява 4.839 % от общата стойност на поръчката;- заОП№3 – 25 000,00 лв. без ДДС, която представлява 20.74 % от общата стойност на поръчката;- за ОП№4 – 4 266,00 лв. без ДДС, която представлява 3.539 % от общата стойност на поръчката;- за ОП№5 – 16 274,17 лв. без ДДС, която представлява 13.501 % от общата стойност на поръчката;- за ОП№6 – 2 500,00 лв. без ДДС, която представлява 2.074 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл.21,ал.6 от ЗОП,Възложителят има право да възлага об.позиции по реда,валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях,при условие,че стойността на съответната об.позиция не надхвърля 154464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на об.позиции,възложени по този начин,не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката.В този случай,независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда,приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозните стойности на ОП№4,№5 и №6 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на ОП№4,№5 и №6 е под прага от 30000 лв.,същите попадат в приложното поле на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП и ще се възложат чрез директно възлагане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва