Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДГС СВОГЕ
334 19/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0053 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ 2016174760092
ул.Звънче 2
Своге BG313 2260 България
Емилия Митова +359 885149705
dgs_svoge@abv.bg +359 885149705

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190419vytG11137860


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190419vytG11137860
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Своге
45000000      
Строителство

В рамките на обществената поръчка, изпълнителя следва да извърши следните видове СМР, доставка и монтаж на 1 брой входна врата, подробно описани в техническата спецификация и документацията, публикувана от възложителя. Видовете СМР са както следва:
1. Грундиране /площадка, 9 бр. стъпала, чела/, 2.Монтаж на теракот върху стъпала 16/32/110 с фугиране, 3.Монтаж на теракот върху стълбищна площадка с фугиране, 4.Монтаж на цокъл по стена, 5.Лайсни по стъпала, 6.Полагане на драскана мазилка по чела на стълби, 7.Монтаж на алуминиев парапет с вертикални и хоризонтални струни, 8.Почистване на фуги и суха каменна зидария,грундиране, поставяне на арматурна мрежа, направа на едностранен кофраж с нов шперплат за видим бетон и полагане на бетон.9.Полагане на студоустойчив гранитогрес на външна стълбищна площадка с фугиране и на външни стъпала, 10. Направа на цокъл, полагане на алуминиеви лайсни на външни стъпала и монтаж на метален парапет . Подробни количества СМР са посочени в документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр.Своге, ул.Звънче 2

Видовете СМР и техния обем са подробно описани в документацията, публикувана от Възложителя и обхваща грундиране на вътрешна площадка и стъпала, монтаж на теракот върху стъпалата, монтаж на теракот върху стълбищна площадка с фугиране, монтаж на цокъл по стена, лайсни по стъпала, полагане на драскана мазилка по чела на стълби, монтаж на алуминиев парапет с вертикални и хоризонтални струни, , по отношение на външно стълбище и стълбищна площадка: почистване на фуги и суха каменна зидария, грундиране, поставяне на арматурна мрежа, направа на едностранен кофраж с нов шперплат за видим бетон, полагане на бетон, полагане на студоустойчив гранитограс на сталбищна площадка и стъпала с фугиране, направа на цокъл, полагане на алуминиеви лайсни, монтаж на метален парапет, доставка и монтаж на един брой блиндирана входна врата с каса, с размери вкл.каса:930/2020мм., праг, первази, тъмно кафяв цвят.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерият за подбор, за който възложителя поставя изискване, се отнася до техническите и професионални способности на участниците. В последните 5 години участниците да са извършвали сходно и/или идентично строителство със строителството по настоящата процедура. Да разполагат минимум с едно техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството на строителството. Да разполага минимум с две лица, които ще участват при изпълнението на поръчката. Лицата да са със съответната квалификация и да са в трудово правни отношения с участника.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на строителството е 2 месеца, считано от деня на сключване на договора между страните.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Своге, ул.Звънче 2

При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени лица, с нотариално заверени пълномощни.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В поръчката могат да участват всички лица, които отговарят на поставените в документацията изисквания от възложителя към личното състояние на участниците и техническите възможности за изпълнение на поръчката.
Подробно описание на изискванията се намира в публикуваната документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгл.чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва