Деловодна информация
00912ДПБ Карлуково
РД-4-755 17/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00912-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница - Карлуково 000289067
с.Карлуково, обл.Ловеч, общ.Луковит, ул.Железничарска №14
с.Карлуково BG315 5782 България
Галя Вълчева - гл.мед.сестра +359 882809066
dpbuarlukovo@abv.bg +359 882809072

Интернет адрес/и

www.dpbkarlukovo.bg

www.dpbkarlukovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dpbkarlukovo.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО
33661000      
Доставки

"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО". Обща стойност на поръчката: Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 140 000лв. без вкл.ДДС.
Обособена позиция №1 - 90 000лв. без включено ДДС - Медикаменти действащи върху нервната система,
Обособена позиция №2 -10 000лв. без включено ДДС - Антибиотици
Обособена позиция №3 - 30 000лв. без включено ДДС - Други медикаменти за лечение на придряжаващи заболявания
Обособена позиция №4 - 10 000лв. без включено ДДС - Консумативи
Източник на финансиране: бюджета на болничното заведение
Възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка - чл.53 от ЗОП и чл.30 ал.1 от ППЗОП. Допускат се варианти
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Медикаменти действащи върху нервната система 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33661000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Болнична аптека на МБАЛ - Червен бряг ЕООД

Обособена позиция №1-Медикаменти действащи върху нервната система, прогнозна стойност без ДДС - 90 000лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антибиотици 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33621100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Болнична аптека на МБАЛ Червен бряг - ЕООД

Обособена позиция №2- Антибиотици, прогнозна стойност 10 000лв. без ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Болнична аптека на МБАЛ Червен бряг ЕООД

Обособена позиция №3-Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания, прогнозна стойност без ДДС 30 000лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Болнична аптека на МБАЛ Червен бряг ЕООД

Обособена позиция №4 - Консумативи, прогнозна стойност без ДДС 10 000лв.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ /в случаите по чл.196, ал.1, от ЗЛПХМ/ и/или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, издадени по реда на ЗЛПХМ. Участникът да притежава Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - /ако участникът оферира продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 и Приложение №3 от ЗКНВП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Възложителят не поставя изиствания за икономическо и финансово състояние на участника.
През последните три години, счетано от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл.67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква "Б" от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите.
2.Участникът попълва декларация за съответствие по образец от документацията


1.Минималното изискване, поставено от възложителя е участникът да е извършил минимум 1/една/ доставка, сходна с педмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Предлаганите лекарствени продукти да се включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отварянето на офертата.
Участникът да притежава Разрешение за употреба в Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент № 726/2004 на ЕП, валидно към датата на подаване на офертата. В случай на изтичане на срока на разрешението нза употреба на лекарствен продук през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, следва да представи декларация по чл.5 ал.6 от ЗЛПХМ, че оферираните количества от лекарствения продукт са налични към момента на подаване на офертата, предложените от участника цени са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на Наредбата за условията, павилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и действащото в страната законодателство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   12:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ДПБ Карлуково

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл.54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него можат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


прогнозен срок май 2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски докумет за обществени поръчки/ЕЕДОП/. В него се предоставя съответната информация ,изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установе, са длъжни да предоставят информация.
2.Преди скрючването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.При подписване на договора за обществаната поръчка, определеният ИЗПЪЛНИТЕЛ ще представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него договора в размер на 2/два/ % от общата стойност на договора без ДДС.
4.Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена като банкова гаранция: Съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: а/ банкова гаранция, б/ застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА.
Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по окриване и обслужване на гаранцията.
5.Източник на финансиране на ОП - бюджета на болницата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва