Деловодна информация
2709
651 12/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
2709-2019-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ботевград към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760073
бул Цар Освободител 26
Ботевград BG412 2140 България
инж. Лазаринка Лютова +359 723-6003
dgsbotevgrad@abv.bg +359 723-6003

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190412tdEB11072490


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190412tdEB11072490
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване и управление на горски територии-държавна собственост и други дейности по ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП
30192000      
Доставки

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки, осъществявани чрез покупка, съгласно чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5373      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22600000      
22851000      
30141000      
30192000      
30192900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

административната сграда на ТП ДГС БОТЕВГРАД на адрес: гр.Ботевград, ул. “Цар Освободител” № 26

Доставки на Канцеларски материали извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
№ Нaименование на материалите Мерна единица Приблизително количество
Антителбод - щипка - 24/6 .За стандартни телчета 24/6 и 26/6 кутия 2
Флумастери бр. 50
Гума за молив - гума от естествен каучук бр. 20
Джобове найлонови - пакет – 100 броя - джоб за документи. Стандартна европерфорация. PVC пакет 100
Дневник ЕДСД бр. 10
Ножици за хартия бр. 10
Касови ролки на термо хартия ф48, 57 мм., 12 ролки в опаковка опаковка 50
Класьори 8 см. - PVC метален кант - подсилени с метален кант ъгли
бр. 100
Коректор течен -
• Позволява да се пише веднага след нанасянето бр. 30
Тампон -30 мл. Бр. 150
Копирна хартия А4- за двустранно копиране и за принтери Непрозрачност 90%, плътност 80 г/м2
пакет 200
Карирани листа 500бр.
пакет. 15
Лепенка тиксо-тясно 19/33 бр. 60
Лепенка тиксо-широко 50/66 бр. 10
Молив за писане бр. 100
Папки PVC с машинки – PVC материал
• С перфорация за поставяне в класьор бр. 300
Пощенски пликове С4 - СЗЛ с лента /оп =100бр./ 324/2229 мм.
• Самозалепващ с лента опаковка 3
Пощенски пликове С5 - СЗЛ с лента /оп.= 100бр./ - Висококачествен офсет 80 г/кв. м опаковка 3
Пощенски пликове С6- СЗЛ с лента /оп.= 100 бр. опаковка 3
Тампонно мастило за печат–зелен– 30 мл.
• На глицеринова основа бр. 150
Телбод-машинка - 24/6 Захваща до 20 листа
• Работи с телчета 24/6
• Пластмасово тяло
• Изцяло гумена основа бр. 15
Телчета за телбод
кутия 100
Самозалепващи цветни индекси - 4 цвята хартия -
• ефективен начин да маркираш важна информация
• размер 50 х20 мм.
• залепват върху различни повърхности 30
Тетрадки голям формат с твърди корици 80 л. .- Широки редове
• Вестникарска хартия бр. 50
Текст маркер /цветни/
• за маркиране на всички видове хартия бр. 60
Химикалки – сини
• Цвят на капачката в цвета на мастилото
бр. 500
Калкулатор бр. 9
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5373      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерият за подбор, за който Възложителя поставя изискване, се отнася до техническите и професионалните способности на участниците и е следният:
Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството – чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП.


Участникът следва да разполага с технически лица, най-малко 1 (един) брой, включено/и или не в структурата на участника, включително такова, което отговаря за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от стойността без ДДС на договора.
Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция или застрахователната полица за изпълнение на договора при неговото сключване.
При представяне на гаранцията изрично се посочва договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДГС БОТЕВГРАД на адрес: гр.Ботевград, ул. “Цар Освободител” № 26

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОПи посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата.При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, КАТО тоя следва да бъде предоставен единствено в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към документите за участие, като предоставения формат не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. На Портала за обществени поръчки, в рубриката „Въпроси и отговори“ е публикувана информация, свързана с е-ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва