Деловодна информация
00267Община Пловдив
19 РОП 33-(1) 10/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/04/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Илияна Събкова, гл.юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190405ycfq8124782
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване на строителен надзор за обекти по три обособени позиции
71500000      
Услуги

Изработване на Оценка на съответствие на инвестиц. проекти (ОСИП) и/или упражняване на строит. надзор за обекти по три ОП:
ОП №1: Изработ. на Оценка на съотв-е на инвестиц. проекти (ОСИП) и упражняване на строит. надзор за обект: „Подлез между ул. „Царевец” и ул. „Модър” и южна тенгента и комуникационно решение за ул. „Царевец” и ул. „Модър”“
ОП №2: Изработ. на Оценка на съотв-е на инвестиц. проекти (ОСИП) и упражняване на строит. надзор за обект: „Съоръжение-пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Менделеев”/бул. Асеновградско шосе/, свързваща УПИ ІІ-524,1523, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на Тракия ІІ част и територията на Баумакс, УПИ ІV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО”
ОП №3:Упражняване на строит. надзор за обект финансиран по Проект „Красива България”:„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ„Д-р Едгар Бороу" находящ се в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул.„Маестро Георги"№16 УПИ ІІ-детска градина в кв.5 по плана на ЖК Тракия
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
137500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработване на Оценка на съответ. на инвестиц. проекти(ОСИП) и упражняване на строит. надзор за обект:Подлез между ул.Царевец и ул.Модър и южна тангента и комуникац. решение за ул.Царевец и ул.Модър 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г, оценка за съответствието на инвестиционните проекти; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.; контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР; изготвяне на технически паспорт на обекта/ите, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1095

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Израб. наОСИП и упраж. на СН за обект:Съор.-пеш.надлез/пасарелка/над бул.Мендел./бул.Асен.шосе,свърз.УПИІІ-524,523,УПИV-524,1527,ет.гараж, спорт. зала,кв.1 по пл. на ТракияІІ част и терт. на Баумакс 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г, оценка за съответствието на инвестиционните проекти ; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.; контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР; изготвяне на технически паспорт на обекта/ите, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на обособената позиция. - „Съоръжение-пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Менделеев” /бул. Асеновградско шосе/, свързваща УПИ ІІ-524,1523, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на Тракия ІІ част и територията на Баумакс, УПИ ІV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
190

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражн. на строит. надзор за обект финансиран по ПКБ:Изпълн. на мерки за енер. ефект. в ДГД-р Едгар Бороу, находящ се в гр.Пл-в,р-нТракия, ул.М. Г.Атан.№16УПИ ІІ-детс.градина в кв.5 по пл. на ЖКТракия 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
71521000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.; контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР; изготвяне на технически паспорт на обекта/ите, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение/ Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ или еквивалентен документ. Удостоверението/ лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите за доказване - удостоверения за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ, ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 ал.1, т.2 от ЗОП.
Забележка: Под „Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, следва да се разбира:
За ОП № 1 и ОП № 2:
Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и упражняване на строителен надзор за обект: пътно съоръжение. За изпълнени се приемат обекти, за които има издадено удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.
За ОП № 3
Упражняване на строителен надзор за обект : Изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За изпълнени се приемат обекти, за които има издадено удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.
2. Списък на персонала, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.112 ал.1, т.2 от ЗОП.


1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обособената позиция.
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на обособената позиция.
Ръководителят на екипа следва да притежава професионален опит минимум пет години в упражняването на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Съгласно чл.166 и сл. от Закона за устройство на територията.

Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т.34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на 3-ти лица по чл. 65,ал.1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за 3-те лица. Съгласно чл.67,ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67,ал.5 и чл.112 ал.1, т.2 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.В съответствие с чл.104, ал.2 от ЗОП, при провеждане на настоящата процедура, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
2.Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
3.Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
4.Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
5.Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
6.Финансирането на настоящата поръчка се осъществява от бюджета на община Пловдив за 2019 г. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора. Авансово плащане не се предвижда.
7.Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора за съответната обособена позиция и е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва