Деловодна информация
01546
126 10/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/04/2019 (дд/мм/гггг)
01546-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Еко Антрацит ЕАД 122017149
ул. Тинтява № 86
София BG411 1113 Габон
д-р инж. Акрам Саид Ясин +359 24442566
ekoantra@abv.bg +359 24239331

Интернет адрес/и

http://www.ekoantratsit.eu/

http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190410UqFi409530


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190410UqFi409530
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ с две обособени позиции
90700000      
Услуги

ОП1 с предмет „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем–4” за период от три години”, включваща следните дейности:
А) Възстановителни и поддържащи мероприятия:
a)Възстановяване и поддържане проводимостта на отводнителния канал за външни води, лява и дясна ригулни канавки и канавка на кота 165; b)възстановителни мероприятия на дренажен тампон и дренажен филтър; c)възстановяване на пиезометри; d)Поставяне на информационни табели.
Б) Мониторингови дейности:
a)оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него; b)геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации; c)наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност; d)Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.
ОП2 с предмет„Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем–4” за период от три години”, включваща А)Вземане и анализ на дренажни води Б)Изследване състава на биомасата
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
99864.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

хвостохранилище „Устрем-4“, с. Устрем

„Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 1) , включваща следните дейности:
А) Възстановителни и поддържащи мероприятия:
a) Възстановяване и поддържане проводимостта на отводнителния канал за външни води, лява и дясна ригулни канавки и канавка на кота 165;
b) възстановителни мероприятия на дренажен тампон и дренажен филтър;
c) възстановяване на пиезометри;
d) Поставяне на информационни табели.
Б) Мониторингови дейности:
a) оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него;
b) геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации;
c) наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност;
d) Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
93431.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90711300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

хвостохранилище „Устрем – 4”, с. Устрем

А) Вземане и анализ на дренажни води;
Б) Изследване състава на биомасата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6432.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не определя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност по ОП № 1
Възложителят поставя изискване за годност по ОП № 2. Участникът следва да е акредитирана лаборатория, съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Акредитацията се легитимира с валиден сертификат за акредитация, който следва да е с обхват вземане и изпитване на проби от отпадъчни води за мониторинг на води и изпитване на растения за биомасата или еквивалентни. Лабораторията е необходимо да бъде акредитерана съгласно БДС EN ISO/IEС-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за годност, като посочат в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответното минимално изискване на възложителя.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годнност се доказва чрез представяне валиден сертификат за акредитация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не приложимо

не приложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За ОП № 1 - През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира мониторинг и възстановителни мероприятия на действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци.
Под „дейност с обем, сходен с този на поръчката“ се разбира обхват включващ следните дейности: задължително геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации и поне 3 (три) от следните дейности:
• оглед и оценка за състоянието на обекта;
• почистване на отводнителни системи и/или съоръжения;
• текущи ремонти на отводнителни системи и/или съоръжения;
• изграждане и/или възстановяване на пиезометри;
• наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност;
Информация за опита на участника се попълва в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности се доказва чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с документи, които доказват извършената услуга
Възложителят не поставя изискване за технически и професионални способности по ОП № 2
2. За изпълнението на ОП №1, участникът трябва да разполага с персонал, който да включва най-малко лица с образование и професионална квалификация.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за минимален експертен екип, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответните минимални изисквания на възложителя.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата
За изпълнението на ОП №2, Възложителят не поставя изискване към персонала /екипа/ за изпълнение


1. За ОП № 1 - През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
2.За изпълнението на ОП №1, участникът трябва да разполага с персонал, който да включва най-малко лица с образование и професионална квалификация, както следва:
а) Ръководител на екипа, който има:
- Завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия или еквивалентно, с квалификация строителен инженер „ХТС” или „ХМС”, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна образователна-професионална квалификация, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира всяка година за целия период на договора. Това е изискване в техн. Спецификации за екипа, извършващ огледите и подготвящ годшшните доклади
- Опит като ръководител или ключов специалист при изпълнението на поне един обект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката (в т. 5.3.1.1. е описано какво възложителят приема за предмет сходен с предмета на поръчката).
б) Специалист, който има:
– Завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, специалност „геодезия“ или „маркшайдер“, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна образователна- професионална квалификация, придобита в чужбина, в област и специалност, еквивалентни на посочените;
- Опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо измерване на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно.
в) Сондьори – 1 бр., който има:
- професионален опит не по-малко от 3 години;
г) Общи работници – 5 броя.
д) Багерист – 1 бр.
Едно лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

офиса на "Еко Антрацит" ЕАД - гр. София, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т.4 и т.5 от ЗОП.
2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3. За участниците да не е на лице наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура
4.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относнио специфични национални основания за отстраняване. Съгласно ЗОП такива са:
•Осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК (или аналогични в друга държава).
•Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)
•Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура.
•Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
•Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
5. участбник ще бъде отстранен от процедурата освен при налияието на някое от горните обстоятелства и при условията на чл. 107 от ЗОП; също така и който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си при надлежно искане за това от страна на възложителя; чието ценово предложение надвишава определената от възложителя прогнозна стойност; който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП; който предложи срок за изпълнение различен от 36 месеца.
6. Гаранцията за изпълнение на договора и по двете обособени позиции е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
7. Разглеждането на офертите ще се извърши по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и съгласно правилата на чл. 61 от ППЗОП, по така наречения обърнат ред.
8. Изискванията към участниците и към предмета на поръчката са подробно описани в документацията към нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва