Деловодна информация
00841
П-543 05/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00841-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=223


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=223
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник”
15000000      
Доставки

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник”.
Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответните количествени сметки от Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
98000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Хранителните продукти, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат доставяни до:
? Детска градина „Радост” с адрес: с.Лобош;
? Домашен социален патронаж с адрес с.Сирищник;
? СУРТ – О

ДОСТАВКА на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник
Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответните количествени сметки от Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
98000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на три доставки (три успешно завършени договори), които са еднакви или сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на предмета на поръчката трябва да има валидено удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) който да обхваща всички групи храни, предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за чуждестранно лице – документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
3. всеки от участниците следва да разполага със собствено, наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, както следва:
- 1 бр. специализирани автомобили за превоз на хляб и хлебни изделия;
- 1 бр. специализиран автомобил за превоз на хранителни продукти изискващи температурен режим на съхранение;
- 1 бр. специализиран автомобилза превоз на хранителни продукти не изискващи температурен режим на съхранение;
4. 4. Участникът следва да има въведени системи за управление на качеството, съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 и ISO 22 000:2005 с обхват на дейностите по предмета на поръчката в съответсвие или еквивалентен сертификат, издаден от органи, акредитирани и установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
5. Участникът трябва да притежава Удостоверение/я за регистрация от БАБХ за търговия на едро с храни, което/ито да обхваща всички групи храни, които са посочени в Техническите спецификации.


1. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти.
2. За доказване изпълнението на това обстоятелство участникът трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации,а за чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
3. За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №7) придружено със заверени копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност.
4. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за внедрена система ISO 9001:2008 и ISO 22 000:2005. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни такива. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
5. Удостоверение/я за регистрация от БАБХ за търговия на едро с храни, което/ито да обхваща всички групи храни, които са посочени в Техническите спецификации.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

в сградата на Община Ковачевци

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва