Деловодна информация
00601община Долна Митрополия
2329 03/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/04/2019 (дд/мм/гггг)
00601-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долна Митрополия 000413725
ул. Св. Св. Кирил и Методий №39
Долна Митрополия BG314 5855 България
инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ООСИКИ +359 64680704
dolnamitropolia@el-soft.com +359 64680704

Интернет адрес/и

http://www.dolnamitropolia.bg/%20%20

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190403cybi1492016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190403cybi1492016
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване но твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия до Регионално депо - Плевен
90500000      
Услуги

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване но твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия до Регионално депо - Плевен“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Територията на гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен, Република България.

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места от територията на община Долна Митрополия до Регионално депо за ТБО гр. Плевен.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за мобилизация    40
Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Нама
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден регистрационен документ по чл.78 от ЗУО във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство
Забележки:
Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (чл. 35, ал. 2, т. 2 ЗУО) се изисква регистрация и издаване на документ по реда на Глава пета, Раздел II от ЗУО.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват по събиране и транспортиране на отпадъци.
1. Деклариране. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А: „Годност“ в т. 2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?
Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, следва да посочат и номера и срока на валидност на Удостоверението за извършване на строителен надзор.
2. Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва с копие на Регистрационен документ за изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на Глава пета, Раздел II от ЗУО, или съответно еквивалентен документ.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възложителят определя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1 по т. 1 б. "б" от ЗОП, а именно: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОП, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, включващи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Възложителят определя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, а именно: Участникът трябва да разполага с минимално техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката - 3 бр. Специализирани автомобили за обслужване на съдове ; 1 бр. Специализиран автомобил /самосвал/; Кофи с обем 110/120л. - 2246 бр.; Кофи 240 л.- 1972 бр. Контейнери 1100 л. - 748 бр. и улични кошчета -240 бр. ;
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
2. Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти:
2.1. Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството (или еквивалентен).
2.2 Стандарт БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда (или еквивалентен).
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал., 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т.2 ЗОП горното изискване се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството и системите и стандартите за опазване на околната среда, както и други доказателства за въведени мерки в зависимост от декларираното в ЕЕДОП.


1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне по 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка :
Под „услуга/дейност, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се приемат услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в населените места.
Деклариране: Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на реализирани дейности с идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“, където правят описание на изпълнените от тях услуги през определения от възложителя период с посочване на услугите, сумите, датите и получателите.
2. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване:
- 3 бр. Специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100 и 110 л. с вместимост 16 до 24 м3, пригодени за обслужване на контейнери 1100 литра/1,10 куб.м./ , кофи 240 л. /0,240 м.куб./ и кофи 110 литра /0,110 м.куб./ и улични кошчета 50 литра, оборудван с онлайн система за записване на маршрута с използване на GPS запис;
- 1 бр. Специализиран автомобил /самосвал/;
както и минимум следните съдове:
- Кофи с обем 110 л./120 л. – не по малко от 2246 броя;
- Кофи с обем 240 л. – не по малко от 1972 броя;
- Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. – не по малко от 748 бр.;
- Улични кошчета- не по-малко от 240 бр.;
Деклариране: Участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП – 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване, където правят описание на техническото оборудване, което ще използват при изпълбнение на поръчката.
3. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2015 - за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци и за опазване на околната среда (сметосъбиране, в т. ч. и разделно и сметоизвозване на твърди битови отпадъци - ТБО).
Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез посочване в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на съответния сертификат (с посочване на номер на документа, дата на издаване и срок на валидност и обхват) или друг документ, доказващ въвеждането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и системи и стандарти за опазване на околната среда в Част IV, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Поле 1 и Поле 2.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи копия на Валидни сертификати (или еквиваленти) за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 и за въведена система на управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството или за опазването на околната среда с обхват, включващ „сметосъбиране и сметоизвозване ”, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕОА, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят ще приеме екв. сертификати, издадени от органи, установени в др. държави членки или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, ако докаже че са еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническите спецификации и приложимите нормативни актове, съгласно българското законодателство.
2.Гаранции за изпълнение - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора. Същата може да се предостави в една от следните форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - условията по гаранциите са описани в Указанията неразделна част от Документацията за участие. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала находяща се в община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №39

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Долна Митрополия.
Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец по приетите единични цени на услугите, съгласно ценовата офертата на Изпълнителя, неразделна част от договора
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки.Възложителят отстранява от участие и участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и 4 ЗОП. При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва