Деловодна информация
00267Община Пловдив
1821 03/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/04/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Чистота-Пловдив 0004715040604
ул.Даме Груев № 64А
Пловдив BG421 4000 България
Таня Узунова-юрисконсулт, ОП Чистота +359 882002331
tchistota.plov@abv.bg +359 32675810

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326ncKQ8088974
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран
34144510      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери за нуждите на ОП „Чистота“ – Община Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
916666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34144511      
34144700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив. ул.”Даме Груев“ № 64А

Доставка на 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив, с технически и функционални характеристики в съответствие с техническите спецификации на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
916666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране на обществената поръчка са: парични средства от бюджета на ОП „Чистота“-Пловдив, получени от общинския бюджет на Община Пловдив. Настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да декларират изпълнението през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на най-малко 3 /три/ доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП. „Сходни или еднакви“ с предмета на обществената поръчка са доставките на фабрично нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване и др. комунална техника. „Изпълнена доставка” е тази, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата, независимо от датата на стартирането й. Участниците представят документи за доказване на изпълнени доставки при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участниците следва да декларират наличието на мобилен екип чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 2) от ЕЕДОП.Участниците представят документи за доказване на изпълнени доставки при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
3. Участниците следва да декларират наличието на система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, чрез попълване в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
4. Участниците следва да декларират наличието на система или стандарт за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004/2015, EMAS или еквивалентна/еквивалентен чрез посочване в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
Съответствието с т.3 и т.4 се доказва със заверени копия на съответните сертификати и/или на документите, доказващи еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда с предметен обхват - комунални дейности/услуги, търговска дейност, доставка и сервизно обслужване на специализирана техника/машини/комунална техника и др. машини за сметосъбиране и сметоизвозване и здравословни и безопасни условия на труд, при условията на чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
5. Участникът следва да декларира, че е производител на техниката или официален представител на производителя и/или оторизиран от официалните представители на производителите или от официалните вносители/дистрибутори на шаси и надстройка на територията на Република България чрез попълване на декларация в свободен текст. Доказва се със заверени копия на документи удостоверяващи, че участникът е произоводител/официален представител или оторизационно писмо/писма за РБългария от фирма производител или официален нейн представител /вносител/ дистрибутор на съответната машина/техника, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажби на техниката, за която участва. Документът се представя при условията на чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.


1. Участниците следва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 3 /три/ доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка. „Сходни или еднакви“ с предмета на обществената поръчка са доставките на фабрично нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване и др. комунална техника. „Изпълнена доставка” е тази, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата, независимо от датата на стартирането й.
2. Участниците трябва да имат на разположение мобилен екип, който да отстранява всички повреди и/или несъответствия на техниката, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и в рамките на гаранционния срок.
Участник може да се позове на капацитета на лица, независимо от правната връзка между тях, касаещи техническите и професионални способности, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За целта се представят документи за поетите от трети лица задължения.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за технически и професионални възможности и способности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, като за тях трябва да не са налице основания за отстраняване от процедурата
3. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, с обхват на сертификация комунални дейности/услуги, търговска дейност, доставка и сервизно обслужване на специализирана техника/машини/комунална техника и др. машини за сметосъбиране и сметоизвозване, издадена от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
4. Участниците трябва да имат внедрена система или стандарт за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004/2015, EMAS или еквивалентна/еквивалентен, с обхват на сертификация комунални дейности/услуги, търговска дейност, доставка и сервизно обслужване на специализирана техника/машини/комунална техника и др. машини за сметосъбиране и сметоизвозване, издадена от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за управление на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
5. Участникът трябва да е производител на техниката или официален представител на производителя и/или оторизиран от официалните представители на производителите или от официалните вносители/дистрибутори на шаси и надстройка на територията на Република България.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя, са съгласно: Проекта на договор, Техническите спецификации, Техническото и Ценовото предложение на изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, ул. „Даме Груев" № 64А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник:
1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;
2. за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
3. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълнят друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
5. Който не е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
6. Който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чийто оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3-5 от ЗОП.
7. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
8.които са подали оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
II. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е: 1. Постъпила в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка; 2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно посоченият в Обявлението за обществена поръчка такъв. III. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 1 от ППЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник, е обединение от физически и/или юридически лица. IV. Във връзка с изискването на т. I.1. от настоящия раздел, Възложителят няма да се възползва от правото си по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. V. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност - най-малко 1 (един) месец след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за който се представя гаранцията. Когато гаранцията, която цели да обезпечи изпълнението на договора, се представя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, съответно вземането на Възложителя в размер на 2 % от общата стойност на договора за срока на неговото действие и 30 календарни дни след изтичането му, застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва