Деловодна информация
00360
1315 01/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/04/2019 (дд/мм/гггг)
00360-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326PDGO4258217
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на газове за медицинска употреба” в УМБАЛ "Александровска по 5 обособени позиции"
24111500      
Доставки

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на газове за медицинска употреба в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, разделени в 5 обособени позиции.
Видовете, характеристиките, количества на газовете и изискванията по обособените позиции, са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация.
Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.
Доставките се извършват по предварителни писмени заявки от страна на Възложителя, в които се посочва деня на зареждането, до Станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, за срока на договора – 24 месеца.
Доставките се извършват със собствен транспорт на изпълнителя, включен в цената, който трябва да притежава всички необходими документи съгласно Наредба № 40 на ИА Автомобилна администрация за превоз на опасни товари.
Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 75 (седемдесет и пет) % от обявения от производител
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

Доставка на течен медицински кислород 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24111500      
24111900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Станция „Медицински газове” на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Поръчката включва доставка на 710 000 кг течен медицински кислород. Посоченото количество е прогнозно, определено на база разход за предходната година и обем на очакваната дейност, поради което възложителят не е длъжен да го изкупи в цялост в рамките на действието на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
142500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на газообразен медицински кислород 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24111500      
24111900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

От и до станция „Медицински газове” на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Поръчката включва доставка на 50 000 м.3 в стоманени бутилки с обем 40 л и/или 50 л - 150 бара – 6 м3, газообразен медицински кислород. Посоченото количество е прогнозно, определено на база разход за предходната година и обем на очакваната дейност, поради което възложителят не е длъжен да го изкупи в цялост в рамките на действието на договора
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
62000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на райски газ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24111500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

От и до станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Поръчката включва доставка на 3 000 кг. райски газ в бутилки с обем до 10 л. Посоченото количество е прогнозно, определено на база разход за предходната година и обем на очакваната дейност, поради което възложителят не е длъжен да го изкупи в цялост в рамките на действието на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на медицински течен азот и въглероден диоксид 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

До отделните клиники на УМБАЛ "Александровска" ЕАД и от и до станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

1. Медицински течен азот в бутилки /дюарови съдове/ - Поръчката включва доставка на 15 000 л. Изпълнителят следва да предостави възмездно, с осигурено техническо обслужване, за срока на договора - 24 месеца - дюарови съдове със спецификация, посочена в документацията за участие.
2.Доставка на въглероден диоксид. - Поръчката включва доставка на 390 кг. въглероден диоксид с чистота 99,95 % в бутилки по 5 кг /7,5л./, собственост на изпълнителя и бутилки по 30 кг. собственост на възложителя.
Посоченото количество е прогнозно, определено на база разход за предходната година и обем на очакваната дейност, поради което възложителят не е длъжен да го изкупи в цялост в рамките на действието на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособената позиция е затворена и участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.

II.2) Описание 1

Доставка на други газове 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

От и до лабораториите и клиниките на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - КПВБ, КНМ, КСМД, КЛКФ, от и до станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

Предметът на поръчката, техническата спецификация и изискванията са подробно описани в документацията за участие.
Посочените в спецификацията количества са прогнозни, определени на база разход за предходната година и обем на очакваната дейност, поради което възложителят не е длъжен да го изкупи в цялост в рамките на действието на договора. Доставките се извършват по предварителни заявки от и до Станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособената позиция е затворена и участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
1. Разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - изискването е относимо за обособени позиции №1, №2 и №3.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на разрешението.
Доказателства: Документ, удостоверяващ правото на участника за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие.
2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - изискването е относимо за обособена позиция №4.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на разрешението.
Доказателства: Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу обстоятелства, като попълват необходимата информация в съответните полета в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор".
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
1. Изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като дейността е „идентична или сходна” по предмет, когато предметът й е доставка на медицински газове, а е „идентична или сходна” по обем, когато са изпълнени количествата, обявените като прогнозни от възложителя за обособената позиция - изискването е относимо за всички обособени позиции.
Информацията (доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”.
Доказателства: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат, с обхват предмета на поръчката - изискването е относимо за всички обособени позиции.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството ……………………….” от ЕЕДОП, като се посочва номера, валидността на сертификата и сертифициращия орган.
Доказателства: Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството – заверено от участника копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.
3. Участникът трябва да разполага със специализирани транспортни средства, необходими за извършване на доставките до инсталацията и/или склада на Възложителя. - изискването е приложимо за всички обособени позиции. За обособена позиция № 1 - участникът трябва да притежава минимум 2 /две/ автоцистерни, снабдени с помпа, с необходимите габарити, осигуряващи възможност да разтоварват директно в стационирания при Станцията за медицински газове на УМБАЛ „Александровска” ЕАД специализиран съд под налягане от 11 bar.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”. Участникът следва да посочи конкретни данни за транспортните средства - рег. номера, марка, модел, разрешителни и др.
Доказателства: Списък на транспортните средства. Списъкът следва да съдържа конкретни данни за транспортните средства - рег. номера, марка, модел, разрешителни и др.
4. Участникът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката - минимум 2 /две/ лица, извършващи превоза ADR, притежаващи свидетелство за превоз на опасни товари - изискването е приложимо за всички обособени позиции.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като посочи имена на лицата, извършващи превоза ADR и данни за свидетелство за превоз на опасни товари.
Доказателства: Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата - заверено от участника копие на свидетелство за превоз на опасни товари.


Изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - изискването е приложимо за всички обособени позиции.
За обособена позиция № 1 - участникът трябва да притежава минимум 2 /две/ автоцистерни, снабдени с помпа, с необходимите габарити, осигуряващи възможност да разтоварват директно в стационирания при Станцията за медицински газове на УМБАЛ „Александровска” ЕАД специализиран съд под налягане от 11 bar.
Минимум 2 /два/ лица, извършващо превоза ADR, притежаващо свидетелство за превоз на опасни товари - изискването е приложимо за всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107, т.1, т.2, б.„а“ и б.„б“, т.3 от ЗОП; са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в проекта на документацията за участие. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съобразно чл.56, ал.1 от ЗОП. Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва