Деловодна информация
02709ТП ДГС ЛЕСИДРЕН
215 26/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН 2016174760104
УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 97
С. ЛЕСИДРЕН BG315 5520 България
ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА +359 878487548
dgslesidren@abv.bg +359 69202228

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326hURH10899267


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326hURH10899267
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство с. Лесидрен, за доставка на стоки, включени в списъка по
30192000      
Доставки

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгл. техническата спецификация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП - ЗАПАЗЕНА ПОРЪЧКА
CPV код на канцеларските материали:
22852000, 22852100, 30197220, 30197130, 22813000
/Картонена папка с метална машинка А4,Папка “Дело” с връзки,Кабърчета,Кламери ,
Разходен касов ордер,Искане за отпускане на материални ценности,Приходен касов ордер,Книга за дневни финансови отчети, А5
Ордер мемориален голям,Касова книга,Складова разписка,Пътни листи за автомобили, 2/3,Пътна книжка/
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

с. Лесидрен, ул. Стара планина № 97, Административна сграда на ТП ДГС Лесидрен

Картонена папка с метална машинка А4,Папка “Дело” с връзки,Кабърчета,Кламери
Разходен касов ордер,Искане за отпускане на материални ценности,Приходен касов ордер
Книга за дневни финансови отчети, А5,Ордер мемориален голям,Касова книга,
Складова разписка,Пътни листи за автомобили, 2/3,Пътна книжка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерият за подбор, за който възложителят поставя изискване, се отнася до техническите и професионални способности на участниците.Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, най-малко 1 (един) брой, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството – чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Стоките, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от Изпълнителя в административната сграда на ДГС с Лесидрен на адрес: с. Лесидрен, ул. “Стара планина” № 97, след предварителна заявка от страна на Възложителя.
Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката, а при спешност – в рамките на 1/ един/ работен ден.
Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното време на ДГС – с. Лесидрен /всеки работен ден от 8-12 часа и от 13-17 часа/, като се предава на определено от Възложителя отговорно лице.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността /1080.00 лв./ без ДДС , за която се сключва договор.
Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността без ДДС /1080.00 лв./.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/04/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Лесидрен - с. Лесидрен, ул. Стара планина № 97

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва