Деловодна информация
00826
Д-595 26/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
15800000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София.В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва:І обособена позиция - Мляко и млечни продукти;
ІІ обособена позиция - Масла и мазнини;
ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа;
ІV обособена позиция - Месо и месни продукти;
V обособена позиция - Риба, рибни продукти;
VІ обособена позиция - Яйца;
VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани;
VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани;
IX обособена позиция - Картофи;
X обособена позиция - Варива;
XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение;
XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия;
XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени;
XIV обособена позиция - Кафе, чай;
XV обособена позиция - Други храни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
176067.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511000      
15540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1Краве кисело мляко 2 % - цвят бялс различни нюанси на кремав оттенък; вкус и аромат - свойствен, приятно млечнокисел. Етикетът с фирмения знак на производителя да е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени дата на годност, партида и температура на съхранение. Сухо вещество – от 8,5% до 18%, мярка - кг; в пластмасови кофички по 0.400, прогнозно количество -16500; 2.Прясно мляко 3 % - еднородна течност без утайка; цвят бял със слабо кремав оттенък; вкус – слабо сладникав без страничен привкус; мирис- специфичен. Сух обезмаслен остатък не повече от 8,5%; В кутии по 1л, прогнозно количества - 7000;3. Сирене краве – бяло саламурено (без саламурата) - вкус, мирис и аромат - специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консистенция - умерено твърда, еластична, мярка - л; в пластмасови кутии по 8 кг, прогнозно количество -1200; 4.Сирене топено /кутии х 0,140 кг/ - вкус, мирис и аромат специфични за топено сирене, без страничен привкус и мирис,в кръгли картонени кутии 0.140 кг,мярка - бр кутия; прогнозно количество -3000; 5.Кашкавал ”Витоша” вкус, мирис и аромат - специфични за узрял кашкавал без страничен привкус и мирис. Кашкавалът да бъде опакован във вакумирани полиетиленови опаковки. Сухо вещество не по- малко от 58%, масленост в сухото вещество – 45%. Срок на зреене – 60 дни; мярка - КГ,в полиетиленови опаковки по от 2 до 3 кг, прогнозно количество - 230
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38497.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15431100      
15411200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Маргарин /0,250кг/ цвят светложълт до бял; мирис - специфичен. Масленост не по-малко от 82% от сухото вещество, разфасовка – кутии по 0,250 кг. Във фолирана опаковка. Водно съдържание не повече от 45% без консервиращи и багрилни вещества;ТД на
производителя; мярка -КГ; в кутии по 0.250кг за бройка; прогнозно количество -360; 2.Олио -бистро без утайки; цвят -
светложълт до златистожълт; вкус и мирис – приятни, характерни за прясно
рафинирано слънчогледово масло, без странични привкус и мирис; влага - неповече от 0,10%;БДС или ТД на производителя; мярка -Л; в пластмасови бутилки по 1 литър; прогнозно количество -2000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5020.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811100      
15850000      
15612100      
03211300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.Хляб „Добруджа” от 0.650 кг: прогнозно количество -23000 бр.; 2.Кифли с мармалад - 0,140 кг.,прогнозно количество- 7000 бр.; 3.Кифла козуначена -0,140 кг.; прогнозно количество - 4000 бр.; 4. Кроасан с шоколад - 0,080 кг.; прогнозно количество - 12000 бр.; 5. Кифла макова - 0,140 кг., прогнозно количество - 6000 бр; 6. Кифла с локум - 0,140 кг.; прогнозно количество - 5000 бр.; 7.Кашкавалка – 0.140 кг., прогнозно количество - 5000бр.; 8. Тутманик – 0.140 кг., прогнозно количество - 4500 бр.; 9. Баничка- 0,140 кг., прогнозно количество - 3000 бр.; 10. Козунак -0,200 кг, прогнозно количество - 8500 бр.; 11. Геврек - 0,140 кг.; прогнозно количество - 4500 бр.; 12. Кремка- 0,140 кг, прогнозно количество - 2000 бр.; 13. Рогче- 0,140 кг., прогнозно количество - 4000 бр.; 14. Кренвиршка- 0,140 кг., прогнозно количество - 1500 бр.; 15. Макарони и фиде от 0.400 кг., прогнозно количество - 550 кг.; 16. Брашно- пшенично тип 500 цвят светлокремав;прогнозно количество - 350 кг.; 17. Ориз- екстра качество, българско производство, прогнозно количество - 650 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
61932.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
1.Телешко месо-охладено без кост, външен вид свеж, цвят червеникав, мирис специфичен за прясно месо без разкъсвания с гладка повърхност;ТД на производителя; мярка -КГ;в полиетиленови пликове до 10 кг., прогнозно количество -550; 2.Мляно месо кайма смес 60% телешко и 40% свинско месо замразена– външен вид хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини; цвят - бледокафяв до червен; вкус умерено солен; мирис - свойствен за прясно месо. Без съдържание на соев протеин,вода в % от общата маса до 60%, масленост в % сухото вещество до 55%;БДС или ТД на производителя, мярка -КГ;в полиетиленови торбички по 1 кг; прогнозно количество -1400; 3.Пилета-бутчета - замразено външен вид бледожълти без механични повреди с нето тегло около 0,250 кг. за брой; БДС 12180-74 или ТД на производителя; мярка -КГ; в полиетиленови
Пликове (кашони) с нето тегло от 10 кг.; прогнозно количество - 1500; 4. Кренвирши пилешки - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят бледожъл+; мирис - специфичен и приятен. Водно съдържание не повече от 66% ТД на производителя; мярка -КГ; в касетки; прогнозно количество -2900.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22712.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Риба”Скумрия”, замразена, непочистена- здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба без признаци на развала. нето тегло около 0,300 – 0,500 кг. за брой БДС 5915-82
или ТД на производителя; мярка -КГ; в полиетиленови торби от 10 кг до 20 кг, прогнозно количество-600; 2.Риба бяла , замразена, изчистена, без глави, здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след
размразяване - характерен за прясна риба, без признаци на развала;БДС 5915-82 или ТД на производителя, мярка -КГ; в полиетиленови торби от 10 кг до 20 кг; прогнозно количество -400.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Яйца 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурната единица, включена в обособената позиция, е следната: Яйца L,ТД на производителя, мярка -БР; Кашон по 180бр., прогнозно количество -16000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Плодове - пресни, изсушени, консервирани 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03222000      
03222200      
15332290      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Ябълки пресни - клас първи; прогнозно количество - 2500 кг; 2.Портокали пресни - клас първи;прогнозно количество - 400 кг.; 3.Банани - клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 4.Кайсии пресни клас първи, прогнозно количество - 200 кг.; 5. Праскови пресни- клас първи;прогнозно количество - 500 кг.; 6. Пъпеши пресни- клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 7. Грозде прясно- клас първи , прогнозно количество - 400 кг.; 8. Мандарини пресни- клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 9. Череши пресни- клас първи; прогнозно количество - 350 кг.; 10. Конфитюр/0,300кг/- първо качество; прогнозно количество - 120 бр.; 11. Сини сливи – сушени, клас първи, прогнозно количество - 2 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8241.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национолно финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
15331400      
03222400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Домати пресни- клас първи, прогнозно количество - 1500 кг.; 2. Краставици пресни- клас първи, прогнозно количество - 1400 кг.; 3. Чушки зелени- клас първи, прогнозно количество - 2000 кг.; 4. Зеле- клас първи;прогнозно количество - 2800 кг.; 5.Кромид лук клас първи, прогнозно количество - 500 кг.; 6. Праз лук-клас първи, прогнозно количество - 400 кг.; 7.Лук чесън-клас първи, прогнозно количество - 50 кг.; 8. Моркови- клас първи, прогнозно количество - 1300 кг.; 9. Бамя-прясна, прогнозно количество - 30кг.; 10.Тиквички- клас първи, прогнозно количество - 800 кг.; 11. Зелен боб пресен – клас първи, прогнозно количество - 100 кг.; 12. Кисело зеле на листа за сърми , буркан х 1,600 кг, прогнозно количество - 300 бр.; 13. Кромид лук пресен, прогнозно количество - 500 бр/връзки; 14.Гъби пресни, прогнозно количество - 100 кг.; 15.Спанак - клас първи, прогнозно количество - 100 кг.; 16.Боб зелен консерва/0,680кг/- първо качество, прогнозно количество - 1200 бр.; 17.Грах консерва /0.680кг/- първо
качество; прогнозно количество - 1500 бр.; 18.Гъби консерва/0.680кг/, прогнозно количество - 650 бр. буркани; 19.Гювеч,Паприкаш/0,680кг/- първо качество;прогнозно количество - 1200 бр. буркани;20. Домати консерва/0.680кг/, прогнозно количество - 2000 бр. буркани; 21.Краставици мариновани/0,680кг, прогнозно количество - 100 бр. буркани; 22.Целина- клас първи, прогнозно количество - 500 кг.; 23.Лютеница/0,300кг/- първо качество, прогнозно количество - 850 бр. буркани; 24. Маслини с гладка повърхност, прогнозно количество - 60кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21420.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Картофи 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурна единица, която се съдържа в обособената позиция - Картофи- клас първи; да бъдат с
добро качество; външен вид клубени - цели, здрави, чисти, непозеленели, непокълнали, еднородни по окраска и форма
с втвърдена кожица. Не позеленели, непокълнали, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за
сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си
характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. Наредба
16/28.05.2010г. на МЗХ, мярка -КГ; в мрежи, прогнозно количество -3000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Варива 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212211      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Зрял боб- да отговаря на I–во качество, с нормално развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от вредители, чист без наличие на примеси. ТД на производителя, мярка -КГ; в целофан по 1 кг за бройка, прогнозно количество -650; 2.Леща- без начупени зърна и следи от вредители, чиста без наличие на примеси, да отговаря на първо качество; ТД на производителя, мярка -КГ; в целофан по 1 кг за бройка, прогнозно количество -500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3075.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Храни със специално предназначение 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332270      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Плодово детско пюре- първо качество без консерванти и оцветители, приготвено от цели добре узрели ненабити плодове, вкус и мирис свойствен за съответните плодове,ТД на производителя, мярка - БР; Стъклени буркани х0.190 кг, прогнозно количество - 200; 2. Месно детско пюре-първо качество без консерванти и оцветители, приготвено от качествено месо и зеленчуци без повреди болести и вредители, ТД на производителя, мярка - БР, стъклени буркани х0.190 кг, прогнозно количество -200;
3.Млечна инстантна каша - без механични примеси, ТД на производителя, мярка - БР; Кутии – 0,200 кг.; прогнозно количество -
450.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1755.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Захар, захарни и шоколадови изделия 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1.Захар-външен вид – бяла, сухи, неслепени, еднородни кристали с ясно изразени стени; цвят - бял с блясък; вкус - сладък; разтворимост - пълна; чужди примеси не се допускат, БДС 390-79 или ТД на производителя, мярка -КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -380; 2.Халва - цвят кремав до светлобежов; консистенция - лесно режеща се и трошаща; без страничен привкус имирис, ТД на производителя, мярка -КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -230.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1218.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Подправки – пресни, изсушени 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1.Червен пипер-външен вид – хомогенен прахообразен продукт; вкус - специфичен за смлян пипер, без лютивина, не се допуска страничен привкус; аромат – характерен, добре изразен; съдържание на влага – неповече от 10%, БДС 7541-2011 или ТД на
производителя, мярка -КГ, в пликове екструдирани с полиетилен по 0.100 кг за 1брой, прогнозно количество -30; 2. Суха чубрица/0,010 кг/- добре изсушени и наронени листа от растението„градинска чубрица”, със специфична силна миризма; аромат – блогоуханен и топъл; без чужди примеси, мирис и привкус; съдържание на влагане повече от 13%, БДС или ТД на производителя, мярка -БР, в пликове екструдирани с полиетилен по 0.010 кг за 1 брой, прогнозно количество-2000; 3. Магданоз - клас първи;
да бъде с добро качество – цели, здрави,чисти, свежи, със зелен цвят, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. Наредба 16/28.05.2010г.
на МЗХ, мярка - БР връзки, в полиетиленови торби, прогнозно количество - 2000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1050.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Кафе, чай 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15861000      
15863000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.Чай кутии-съдържание – натурални плодове, билки и аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; външен вид – сипкава еднородна маса от ситно нарязани добре изсушени листа, стръкчета, цвят или плод; без признаци на сбиване на бучки и плесенясване, без странични примеси; цвят на чая – характерен за вида; вкус – приятен, хармоничен, без страничен мирис.
Опаковка – в пакетче с филтър по 1,5гр. ( с или без конец) в картонени кутии,ТД на производителя, мярка - БР кутии; в пликчета от филтърна хартия с или без конец; филтърните пликчета поставени в многослоен пигментно покрит картон 20х1.5 гр., прогнозно количество -500; 2.Нес кафе бр./0,002 кг./- специфичен вкус и мирис без миризми на застоялост и друг страничен привкус, ТД на производителя, мярка -БР пакетчета, Кутия по 48 броя, прогнозно количество -6800.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1610.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Други храни 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15871110      
15872400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - болнична кухня

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1. Оцет/0,700 мл./- цвят жълто-оранжев до виненочервен; бистър, без утайка; кисел вкус, характерен за оцета, БДС 399-83
или ТД на производителя, мярка -БР, в пластмасови бутилки по 0,700 л, прогнозно количество - 200; 2. Сол-първо качество; вакуумно изпарена, цвят бял;вкус - чисто солен; мирис не се допуска механични примеси не се допускат, ТД на производителя, мярка - КГ, в полиетиленови пликове по 1 кг, прогнозно количество -350.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
335.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да разполагат с минимално изискуем брой обекти за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти.
Минимално ниво: участникът трябва да разполага с най–малко 1 (един) обект за производство и/или търговия (на едро и/или дребно) за храни, съответстващи на тези, включени в обхвата на обособената позиция, за която подава оферта, регистриран като постоянен обект по чл. 12 от Закона за храните в Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ).
В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумениеот за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците в обединението, който/които ще извършват дейностите по доставка на хранителните продукти.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на обектите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и посочва номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на обекта/обектите или на еквивалентния документ.
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, т.е. обектът с който разполага участника може да бъде един, но да е регистриран/да има еквилентен документ за различните групи храни, включени в обхвата на обособените позиции, за които участникът подава оферти.
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на обекта/ите или на еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.
Изискуемият минимален обем на доставките може да бъде изпълнен с една или повече дейности.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на доставката.2. Участниците по Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 5 ”Риба, рибни продукти” и Обособена позиция № 6 „Яйца”, следва да разполагат с определено техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумениеот за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка.
* Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките за първа, четвърта, пета и шеста обособени позиции, ако има валидно Удостоверение за регистрация от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на хранителните продукти, включени в обособените позиции.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, като попълва данни за специализираното транспортно средство, което ще използва за изпълнение на поръчката. За доказване на съответствието си с минималното изискване за техническо оборудване участникът следва да представи в част IV, раздел “В” от ЕЕДОП списък на техническото оборудване, което ще бъде на разположение на участника за изпълнение на поръчката, като се посочи следната информация: данни за МПС (вид, марка, модел, регистрационен номер, данни за собственика), номер на удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган ОДБХ или еквивалентен документ, на транспортното средство за превоз на групите храни, предмет на обособената позиция и основание за ползване (собствено, наето, предоставено за ползване с договор за лизинг или договор за ползване или др.).
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи заверено копие на удостоверението за регистрация на транспортното средство от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на хранителни продукти от животински произход.


1. Минимално ниво: през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
*Под “дейности сходни с предмета на обществената поръчка“ се разбира доставка/и на някой от хранителни продукти, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, в обем не по-малък от обема на съответния хранителен продукт посочен в Техническата спецификация на възложителя.
2. Минимално ниво: Участниците по Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 5 ”Риба, рибни продукти” и Обособена позиция № 6 „Яйца” трябва да разполагат с поне 1 (едно) специализирано транспортно средство, за което е издадено удостоверение за регистрация от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, съгласно чл.246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1.1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.
1.4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.5. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1.
1.6.Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 3;
1.7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 4;
1.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 2 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Критерий за възлагане на поръчката
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция. Комисията сравнява общите предложени цени от участниците, за съответната обособена позиция без ДДС, за цялото прогнозно количество номенклатурни единици (всички артикули и продукти), включени в обособената позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва