Деловодна информация
01262
ПО-03 20/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
01262-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Район Лозенец Столична община 0006963270564
бул. Васил Левски № 2
София BG411 1242 България
Виктор Георев +359 28656672
v.georev@lozenets-sofia.org +359 28656604

Интернет адрес/и

www.lozenets-sofia.org

www.lozenets-sofia.org


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.lozenets-sofia.org
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

доставка на хранителни продукти

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец
15100000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

детски ясли на територията на район Лозенец

доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район Лозенец
Критериите по-долу
 
ДА 1.техническа оферта    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискванията към участниците и изискуемите документи са посочени в документацията за участиепубликувана в профила на купувача
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали: минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на която участника е започнал дейността си в размер не по-малко от 140 000 лв.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 3 (три) договора, идентични или сходни с предмета на поръчката. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Отделно участникът представя доказателства за изпълнените договори - удостоверения/референции от възложителите за доставка на идентични и сходни с предмета на поръчката хранителни продукти и др. документи по преценка на участника.2.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент), Сертификат за внедрена система за управление на безопасност на храните ЕN ISO 22000:2005 (или еквивалент) с област на приложение идентичен с предмета на поръчката – прилагат се заверени копия от документите.
3.Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, като разполага с минимум 2 бр. хладилни автомобили и минимум 2 бр. автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Прилагат се копие от регистрационните талони, удостоверяващи собствеността на автомобилите и общата товароносимост на специализираните превозни средства. Валидни разрешителни за превоз на името на кандидата, съгласно изискванията на Българска агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Документите се представят със заверено копие вярно с оригинала.4. Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за производство и търговия с храни, обхващащи всички групи храни – заверено вярно с оригинала.
5. Доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на съответствие. Обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да съответства на продуктите, включени в поръчката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала 71, ет. 7, гр. София бул. Васил Левски № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10 дневен срок по реда на чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва