Деловодна информация
02711ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово
1029 22/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
02711-2019-0093 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Маджаров № 68
Попово BG334 7800 България
Ралица Тодорова +359 60844105
dls.cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://dlschernilom.sidp.bg

http://dlschernilom.sidp.bg/tr/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.sidp.bg/tr/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"
60000000      
Услуги

"Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово

Извършване на услуга – превоз на сезонни работници до обектите, в които са предвидени горскостопански дейности в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, които услуги се извършват след изрично възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка и при условия посочени в документацията, техническата спецификация и в проекта на договор. Превозът на сезонни работници ще се извършва със собствена техника на участника, оборудвана за превоз на хора и вместимост, съобразно изискванията на Възложителя в обществената поръчка. Пределната обща стойност за изпълнение на услугите, до която Възложителя може да заплати общо за цялата поръчка е в размер до 15 000.00 лв. без вкл.ДДС, а максимално допустимата стойност- цена до която Възложителят може да заплати за 1 километър пробег не може да бъде повече от 1,30 лв. без ДДС за превозни средства с до 20 места и 1,80 лв. без ДДС за превозни средства с над 20 места. Възложителят определя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на пет процента от стойността на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За изпълнение на услугата предмет на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с валиден Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и минимум по 1(един) брой водач за управление на техниката, притежаващ професионална компетентност за превоз на пътници и свидетелство за управление на МПС с категория „Д“. Икономическият оператор (участникът) следва да удостовери това обстоятелство, попълвайки необходимата информация в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя такъв критерий

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение на услугата предмет на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с минимално техническо оборудване, а именно: 1. минимум 2 (два) автомобила, оборудвани за превоз на хора, с вместимост до 20 места /собствени /, които да са регистрирани и технически изправни за изпълнение на поръчката, като участника разполага с минимум 1 (един) резервен автомобил от същия вид; 2.Минимум 2 (два) автомобила, оборудвани за превоз на хора, с вместимост над 20 места /собствени/, които да са регистрирани и технически изправни за изпълнение на поръчката, като участника разполага с минимум 1 (един) резервен автомобил от същия вид. Участникът следва да разполага още и със собствена или наета база за сервизно обслужване на автомобилите с нужния капацитет за изпълнение на обществената поръчка. За удостоверяване на това обстоятелство Икономическият оператор (участникът) следва да попълни информацията в „?: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР“ раздел : ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“ В „ Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:…“ от „Част IV: Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2 към документацията.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническата спецификация , както и съгласно приложимото законодателство.Условията, при които ще се реализира предмета на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно изброени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68, заседателна зала.

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва