Деловодна информация
01200
0700241 21/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
01200-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров № 52Б
София BG411 1040 България
Калоян Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
22.03.2019 15:01 ч. :  http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavkata-na-11-edinadeset-broya-novi-i-neupotrebyavani-leki-avtomobili-za-nuzhdite-na- служебно вписване
затвори
 История http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavkata-na-11-edinadeset-broya-novi-i-neupotrebyavani-leki-avtomobili


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
22.03.2019 15:01 ч. :  http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavkata-na-11-edinadeset-broya-novi-i-neupotrebyavani-leki-avtomobili-za-nuzhdite-na- служебно вписване
затвори
 История http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavkata-na-11-edinadeset-broya-novi-i-neupotrebyavani-leki-avtomobili
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на 11 (единадесет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на „Български институт по метрология"
34110000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставката на 11 (единадесет) броя нови леки автомобили за нуждите на БИМ, съгласно минимални изисквания, които са отразени в Техническата спецификация, която е неразделна част от утвърдената документация по процедурата.
Срок за гаранционната поддръжка на автомобилите: не по-малък от 36 месеца или 100 000 км пробег, което от двете настъпи първо.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
192000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на доставка е гр. София. Конкретния адрес, на територията на град София, ще бъде уточняван предварително от Възложителя.

Поръчката има за цел да осигури доставката на 11 (единадесет) броя нови леки автомобили за нуждите на БИМ, съгласно минимални изисквания, които са отразени в Техническата спецификация. Срокът за изпълнение на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни от деня на сключване на договор за обществената поръчка.
Предложената от участника цена следва да включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка, като но и не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките, предмет на договора, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, митни сборове, разходи за транспортиране до сервиз за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
192000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят заплаща стойността по договора както следва:
1.Авансово плащане в размер на 30 % от общата стойност в срок до 10 работни дни, считано от датата на сключване на договора и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и гаранция за изпълнение на договора.
2.Окончателно плащане в срок до 10 работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка.


* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира доставка на нови моторни превозни средства.
*Под дейности с идентичен или сходен обем следва да се разбира поне една доставка на минимум 11 (единадесет) броя нови моторни превозни средства. В случая единични доставки на нови МПС, както и няколко доставки на нови МПС, без в поне една от тях да има доставени минимум 11 (единадесет) броя нови МПС, няма да бъдат зачитани като изпълнение на този критерий.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

гр. София бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б, ет. 6, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в процедурата при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи като парична сума, безусловна и неотменима банкова гаранция или като застраховка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва