Деловодна информация
02709Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
285 21/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760048
ул.Св.Св.Кирил и Методий №20
Троян BG315 5600 България
инж.Румен Тановски +359 888693809
dl_troyan@abv.bg +359 67060729

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190321VPRQ10847831


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190321VPRQ10847831
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян”:
50320000      
Услуги

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на Държавно горско стопанство Троян, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
50323000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Административната сграда на ДГС Троян на адрес: гр.Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий №20

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на Държавно горско стопанство Троян, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. Сервизно обслужване ще се извършва на следните компютърни конфигурации, лаптоп и периферни компютърни устройства:
№ Компютърна техника брой
1. Компютърна конфигурация 16
2. Принтери (включително 1 бр. цветен) 15
3. Преносим компютър 2
4. Мултифункционално устройство 3
5. UPS 10
Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите цени, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата.
В месечните абонаментни такси за поддръжка се включват следните дейности:
? Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми;
? Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други;
? Инсталация и преинсталация на ново закупени компютърни модули и програмни продукти;
? Поддръжка на специализиран софтуер, използван в горското стопанство;
? Почистване от вируси;
? Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи;
? Обновяване и инсталация на драйвери;
? Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа;
? Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки;
? Оптимизация на цялата система;
? Профилактика на компютърната и офис техника;
? Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ДГС Троян.
Дейностите, посочени в месечната абонаментна такса следва да се извършват чрез задължително посещение на офиса на ДГС Троян веднъж месечно от специалист на Изпълнителя.
Изискването за профилактика на компютърна и офис техника е да бъде извършвано на всеки шест месеца.
Ремонтът по компютърната и офис техника се извършва като част от абонаментната поддръжка, а Възложителя заплаща само стойността на подменените дефектирали компоненти.
Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполагат с необходимия брой технически лица, които разполагат със съответната квалификация и умения, свързани с предмета на поръчката, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството – чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което се доказва при сключване на договора от избрания участник със Списък на технически лица, /списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата/, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството – чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор с попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.


Участникът следва да разполагат с най-малко едно техническо лице, с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, включено или не в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс, както и може да заявява допълнителни такива при възникнала необходимост, в рамките на общата стойност по сключения договор. В посочената прогнозна стойност на обществената поръчка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на услугата в описания вид и обхват.
Възложителят определя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 (пет) % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка, представляваща сума в размер на 375,00 лв. /триста седемдесет и пет лева/.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административната сграда на ДГС Троян на адрес: гр.Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий №20.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица съгласно разпоредбите на ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва