Деловодна информация
5397
ДАЕУ-3798 19/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/03/2019 (дд/мм/гггг)
5397-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Диляна Найденова - главен експерт, дирекция Обществени поръчки +359 29492316
dnaydenova@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“
72262000      
Услуги

В рамките на проект № BG05SFOP001-1.002-0014 се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
903778      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72262000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София

В рамките на проект № BG05SFOP001-1.002-0014 се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.
ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изготвяне на системен проект-Изпълнителят трябва да изготви системен проект, в който да са описани всички изисквания за реализирането на системата-основни задачи:Определяне на концепция на информационната система на базата на Техническото задание;Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;Изготвяне на план за техническа реализация;Определяне на потребителския интерфейс.
Разработване на софтуерното решение- разработване на програмното осигуряване, въз основа на съгласувано с Възложителя проектно решение по зададените спецификации и приетите за използване програмно-технически средства. Включва и тестване (в тестова среда) на годността му (пълнота и надеждност) чрез контролни примери, както и изготвяне на изискващата се по задание документация. Етапът включва:Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото Техническо задание и системния проект;Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Разработка“ и „Внедряване“ на настоящата поръчка.
Тестване-изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в тестовата и да го внедри в продукционната среда на Възложителя, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени.
Внедряване-изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационната среда на ДАЕУ-инсталиране, конфигуриране, настройка и отстраняване на нередовности на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на ДАЕУ, като се използват съществуващите в ДАЕУ хардуерни платформи и системни софтуерни лицензи.
Обучение-изпълнителят трябва да проведе обучения (за общо 86 (осемдесет и шест) човека) за следните групи и ползватели на софтуерното решение:Администратори на НППД - служители на ДАЕУ;Служители от ДАЕУ и органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни.Изпълнителят е длъжен да осигури:Необходимия хардуер;Необходимия софтуер;Зала/Зали за провеждане на обученията;Учебни материали;Обучителна програма;Лектори.
Създаване на видео за популяризиране на Националния портал за пространствени данни-изпълнителят трябва да създаде видео за популяризиране на Националния портал за пространствени данни, в контекста на прилагането на Директива INSPIRE в Република България. То трябва да бъде достъпно на интернет страницата на ДАЕУ, както и на НППД.
Гаранционна поддръжка-изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 36 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение - ТоД    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
903778      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05SFOP001-1.002-0014 Национален портал за пространствени данни (INSPIRE), който се осъществява с финансов. подкрепа на ОП Добро управление, съфинансирана от Европ. съюз чрез Европ. соц.фонд

Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнит. трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За последните 3 (три) приключили финансови години, участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот в размер на 1 735 000 (един милион седемстотин тридесет и пет хиляди) лева.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Баланс и Отчет за приходите и разходите), или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в размер на 1 735 000 (милион седемстотин тридесет и пет хиляди) лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под "сходни дейности" се разбира: разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, като сертификатът следва да е с обхват в областта на географските информационни системи.Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Копие от сертификат се представя от участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП.
3. За да гарантира качественото изпълнение на възложените му задачи в обхвата на поръчката, участникът трябва да осигури необходимия ключов екип от квалифицирани експерти, който задължително включва:
Ръководител Проект
Експерт Бизнес анализ
Експерт Бази данни
Системен архитект
Програмисти - 3 /три/ броя
Експерт Информационна сигурност
Експерт QA (Quality Assurance - осигуряване на качество)
Експерт Хардуер и комуникации
Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП(Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.


1. Участникът да е изпълнил 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за конкретен обем на изпълнените идентични или сходни дейности, нито същите да бъдат на определена стойност.
2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 в или еквивалент, като сертификатът следва да е с обхват в областта на географските информационни системи.
3.Ключовите експерти от екипа, изброени по-долу, следва задължително да притежават минимални образование, квалификация, умения и опит, както следва:
Ръководител Проект
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
-образователна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
-минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на управление или реализация на проекти*, свързани с разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географски информационни системи;
-опит на ръководна позиция или като ключов експерт** в реализацията на не по-малко от 2 (два) проекта*/дейности в областта на разработка/надграждане, внедряване, и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.
Експерт Бизнес анализ
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
-образователна степен „магистър” в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
-професионален опит в областта на информационните технологии не по-малко от 3 (три) години;
-опит при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност, свързани с проектиране, разработка и внедряване на информационни системи, включващи описването на работни процеси, бизнес анализ и проектиране.
Експерт Бази данни
-образователна степен „бакалавър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
-минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни и/или географски информационни системи;
-опит като експерт при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност в областта на разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.
Системен архитект
-образователна степен „бакалавър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
-минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни и/или географски информационни системи;
-опит като ключов експерт** при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност в областта на разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.
Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

град София

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3.
Програмисти - 3 /три/ броя
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
-образователна степен „бакалавър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
-минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни и/или географски информационни системи;
-опит като експерт при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност в областта на разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.
Експерт Информационна сигурност
-образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
-минимум 3 (три) години професионален опит в дейности, свързани с осигуряване на информационна сигурност;
-опит като експерт при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност в областта на разработка/надграждане, внедряване и поддръжка на географска информационна система и/или привеждане/поддържане на данни по изискванията на директива INSPIRE.
Експерт QA (Quality Assurance - осигуряване на качество)
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
-образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на;
-минимум 3 (три) години професионален опит в областта на информационните и/или географските информационни системи;
-опит като ключов експерт** при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност свързан с осигуряване на качеството на пространствени данни в сферата на информационните технологии и/или на уеб-портали за пространствени данни.
Експерт Хардуер и комуникации
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
-образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
-минимум 3 (три) години професионален опит в областта на системната архитектура, проектиране и конфигуриране на компютърни мрежи и комуникации;
-опит като експерт при реализацията на не по-малко от 1 (един) проект*/дейност свързан с управление и поддръжка на процеси по инсталиране и поддръжка на хардуерно и комуникационно оборудване.
Забележка:
*„Проект“ е съвкупност от разнородни дейности за решаване на сложен проблем при наложени ограничения относно време, разходи, качество и специфични изисквания към неговата организация.
**„Ключов експерт“ е експерт, който има познания, умения и опит по всички дейности/действия, свързани с реализацията на проекта/дейността и тяхната взаимна свързаност.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от Договора задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на същия.
Продължава в Раздел III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва