Деловодна информация
00373
1639 19/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
00373-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190318fzwx2188419
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена
30199770      
Услуги

Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец. Средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от собствени средства на Възложителя – фонд „СБКО”. Средствата са определени съгласно чл. 209 от ЗКПО.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
161584.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора - Ректорат, Аграрен факултет, Стопански факултет, Медицински факултет, Педагогически факултет, Медицински колеж, ДИПКУ.

Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Посочената стойност на ваучерите, е разпределена по структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Разделението е както следва: - за Ректорат – 20850,00 лв., включващи: Ректорат – адм. – 14400,00 лв., с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 40 бр., АСД – 6000,00 лв., с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 30 бр., ЦНИЛ – 200,00 лв., с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 1 бр. и Кариерен център – 250,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 1 бр. - за Аграрен факултет – 7000,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 25 бр. - за Стопански факултет – 14000,00 лв., с численост на персонала към датата на откриване на обществената поръчка – 46 бр. - за Медицински факултет – 67700,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 210 бр. - за Педагогически факултет – 19000,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 64 бр. - Медицинс ки колеж гр. Стара Загора – 10100,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 26 бр. - ДИПКУ – 22800,00 лв. с численост на персонала към датата на откриване на процедурата - 39 бр. Средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от собствени средства на Възложителя – фонд „СБКО”. Средствата са определени съгласно чл. 209 от ЗКПО.
Критериите по-долу
 
ДА брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора, вкл. и търговски вериги    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
161584.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Въложителят поставя изискване, участниците да са вписани в „Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна“ към Министерството на финансите.
Участниците да са действащ оператор на ваучери за храна към датата на получаване на офертите. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва да притежава валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП. Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III,т.2 от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., издадено на името на участника. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежание на валидно Разрешение, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите като оператор на ваучери за храна.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира отпечатване на ваучери за храна.
Възложителят не поставя изискване за обем на посочените изпълнени дейности.
Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III,т.2 от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги по отпечатване и доставка на ваучери за храна.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, включващ отпечатване, изработка, разпространение на ваучери/купони за храна и социални придобивки, издаден на името на участника.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III,т.2 от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват, включващ отпечатване, изработка, разпространение на ваучери/купони за храна и социални придобивки, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира отпечатване на ваучери за храна. Възложителят не поставя изискване за обем на посочените изпълнени дейности. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, включващ отпечатване, изработка, разпространение на ваучери/купони за храна и социални придобивки, издаден на името на участника. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 на Тракийски унивреситет - Ректорат, Студентски град, гр. Стара Загора

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
3. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
- по-ниска предложена цена;
- по-изгодно предложение по показател „брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора, вкл. и търговски вериги. Комисията проверява и разглежда подробно посочените от всеки участник търговски обекти и търговски вериги на територията на гр. Стара Загора“. При условие, че две или повече оферти получат равни Комплекси оценки и участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предварително обявените условия и критерии, Комисията провежда публично жребий, на основание разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на обществената поръчка без включен ДДС. Стойността на гаранцията за изпълнение е в размер на 8079,00 лв. (осем хиляди и седемдесет и девет лева). Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва