Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-26/1 12/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/03/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 32656780
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190307xdVL7983507
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“
45200000      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство и включва следните дейности: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов”, част от УПИ I-за училища от кв. 16-нов по плана на ПУП-ПУР с УЗ на ЖП „Марица-север” – град Пловдив, чрез адаптиране на одобрен проект за многофункционална спортна зала със съблекални в УПИ I-за училище, кв. 142-нов, кв. 323-стар по плана на ЦГЧ, град Пловдив, строеж от категория IV, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно одобрен проект с Разрешение за строеж № 234 / 14.09.2017 г. (РС) на Главния архитект на Община Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1008640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Местоположението на обекта е в двора на ЕГ „Иван Вазов“ на север от нейната покрита спортна зона. Новопроектираната сградата се състои от многофункционална спортна зала за физически занимания и игри с комбинирано игрище за баскетбол и волейбол със светла площ 885,33 кв.м. Към залата са проектирани съблекални с гардероби: мъже и жени. В проекта са предвидени 194-ма посетители на три реда седалки и четири места за хора с увреждания – общо 199-ма посетители.
Към многофункционалната спортна зала са предвидени: кабинет за преподавател-треньор със светла квадратура 9,29 кв.м, помещение за съхранение на столове за различни мероприятия със светла квадратура 9,08 кв.м и помещение за съхранение на уреди със светла квадратура 18,06 кв.м. От залата на физкултурния салон има два разсредоточени изхода: един директно навън на изток през двукрила врата навън и през топла връзка през двукрила врата навън . Пред залата е проектирано преддверие и коридор за директен достъп от училището. Между училището и новата многофункционална зала се предвижда топлата връзка. За нейното осъществяване се демонтира подпрозоречната стена и два прозореца на бивша едноетажна съблекалня (част от училището). Сградата е проектирана с метална носеща конструкция: колони, греди и столици и фасади от трислойни панели.Обемното третиране на сградата е пластично със съвременни материали и визия.Инвестиционният проект включва следните части: Архитектура, Пожарна безопасност, СК, ИГД, Геодезическа, Паркоустройство благоустройство, ОВК, ТЕ, ВиК, Електротехническа и ПИИ.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1008640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на оценката е 100 точки. КО–комплексна оценка се изчислява по следната формула: КО = C + Ц Показател С–срок за изпълнение на поръчката и Показател Ц – цена.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) да има право да осъществява строителство на вида строеж, предмет на поръчката. За целта е необходима регистрация за съответната категория строежи – четвърта категория, съгласно Закона за устройство на територията в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България и първа група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, като преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват съответния раздел в е-ЕЕДОП - част ІV, раздел А „Годност“.
При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в е-ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности.
Доказване на посоченото изискване:
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара, освен ако същият не е достъпен в пряк и безплатен достъп в национална база данни. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП и 112, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности –строителство с предмет, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане и/или реконструкция.
Под идентичен обем се разбира: обем 1110 кв.м., под сходен обем се разбира: 885 кв.м.


При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването участникът да е извършил строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, посоченото изискване се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП за строителство с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в е-ЕЕДОП на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители е-ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Доказване на посоченото изискване:
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 чл. 112, ал.1 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до предаване на обекта на Възложителя с акт Обр. 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива, до подписването на протокол, въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отстранените забележки. Минимален срок определен от Възложителя 150 календарни дни, максимален срок определен от Възложителя 300 календарни дни.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 227-518660
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
879962

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив- ет.3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване.
Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване.
При подаване на оферта липсата на основанията за отстраняване от процедурата се декларира чрез Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП и е определена в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Преди сключване на договор избраният изпълнител следва да представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва