Деловодна информация
01270
РПД19-РД93-2-[1] 01/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/03/2019 (дд/мм/гггг)
01270-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0006963270530
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51
София BG411 1517 България
Станислава Стоянова +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000426
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, както следва:
1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“ - въведен в експлоатация 1975 г., състоящ се от 40 апартамента, вх. „В“ и „Г“ – 7 (седем) етажа. Общата разгъната застроена площ е 3805,51 кв.м.;
2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36 - въведен в експлоатация 1988 г., състоящ се от 143 апартамента, 10 (десет) етажа. Общата разгъната застроена площ е 11 844,09 кв.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2055611      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“ - въведен в експлоатация 1975 г., състоящ се от 40 апартамента, вх. „В“ и „Г“ – 7 (седем) етажа. Общата разгъната застроена площ е 3805,51 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение, в това число:    40
1.1. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    15
1.2. Технология за строителство    20
1.3. Управление на рисковете    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
456660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36 - въведен в експлоатация 1988 г., състоящ се от 143 апартамента, 10 (десет) етажа. Общата разгъната застроена площ е 11 844,09 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение, в това число:    40
1.1. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    15
1.2. Технология за строителство    20
1.3. Управление на рисковете    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1598951      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени за посочения обхват на дейности. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер, както следва:
- за Обособена позиция № 1 - минимален общ оборот в размер на 900 000 (деветстотин хиляди) лева.
- за Обособена позиция № 2 - минимален общ оборот в размер на 3 000 000 (три милиона) лева.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, съответната информация за обстоятелствата.
За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно - технически персонал за изпълнение на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване.
4. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001 (или еквивалентен) и система за управление на околната среда EN ISO 14001 (или еквивалентен).
*изискванията се отнасят и за двете обособени позиции.


Относно изискването по т.1:
За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката - през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет идентична или сходна с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на средно и/или високо застрояване жилищни и/или обществени сгради. Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата. Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на услугите, коите са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителна, ВиК и електрическа инсталация. Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване офертата. Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискването по т. 2:
Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
За изпълнение на проектирането: Всеки участник трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, както следва:
-Част „Архитектурна” – 1 проектант;
-Част „Конструкции” – 1 проектант;
- Част „Електро” – 1 проектант;
- Част „ВиК” – 1 проектант;
- Част „ОВ” – 1 проектант;
- Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;
- Част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)” – 1 проектант;
- Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;
- Технически контрол по част „Конструкции”;
- Част „План за управление на отпадъците“ - 1 проектант.
Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.* Посочените от участника лица в екипа за изпълнение на проектирането, не могат да съчетават позиции по отделните части на проекта, с изключение на част „ПБЗ” и част „ПУО”.* В случай, че лицата в екипа за изпълнение на проектирането са чуждестранни лица, то на етап подаване на офертата, участникът следва да предложи правоспособни проектанти по всички части, съгласно законодателството на съответната държава.* Преди скл. на дог., за ЧЛ от екипа за проектиране на избрания изпълнител, следва да е премината процедура по реда за признаване на съответната им проф. квалификация.
За изпълнение на строителството:
•Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.
Продължава в раздел VI.3)Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката се финансира със средства по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по - високо качество на жизнената среда. Допустимите дейности за финансиране са посочени от Възложителя в одобрената документация. Заплащането на избрания изпълнител се осъществява чрез Българска Банка за развитие.
Преди сключване на договора по всяка обособена позиция участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка застраховка «Професионална отговорност».
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, ул. Плакалница № 51, ет. 3, зала 321

Офертите се отварят на публично заседание, на което могата да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продъл. от раздел:III.1.3)Техн. и проф. възмож.:
Проф. опит като ръководител на проект (инженеринг) най-малко на един въведен в експлоатация обект - средно и/или високо застрояване жилищни и/или обществени сгради. Седем години опит в упражняване на проф. си квалиф./специалност.
•Технически ръководител: техн. правосп. лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодат. на държавата, в която са установени. Пет години проф. опит като технически ръководител. С проф. опит: опит при ръководство на поне 1 (един) обект, на който са извършени СМР/СРР по въвеждане на ЕЕ мерки в жилищни и/или обществени сгради.
•Специалист по електротехника: мин. средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на проф. си квалификация/специалност.
•Специалист по водоснабдяване и канализация: мин. средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упр. на проф. си квалиф./специалност.
•Специалист по отопление и вентилация: мин. средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упраж. на проф. си квалиф./специалност.
•Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образование с проф. квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху кач. на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите стр. продукти със същ. изисквания за безопасност или еквивалент.
•Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. ЗЗБУТ, Наредба № 3 за функ. и задачите на длъж. лица и на спец. служби в предприятията за орг. изп. на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на проф. рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за усл. и реда за провежд. на периодично обуч. и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР или еквивалентен курс на обучение.
•Проф. опит в осигуряване на ЗБУТ най-малко на един въведен в експлоатация стр. обект.
Участникът предоставя в ЕЕДОП информ. за инженерно-технически персонал за изп. на поръчката.
Доказат. - Списък на персонала, който ще изп. поръчката и на членовете на ръковод. състав, които ще отг. за изп., както и документи, които доказват проф. комп. на лицата. Доказат. се представят при усл. на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискването по т.3: Участникът трябва да разполага с техн. оборудване, което включва мин. 2 000 (две хиляди) кв.м. фасадно скеле.
Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за разполагаемото техн. оборудване, което ще ползва. Доказат. – Декл. за техн. оборудване, което ще бъде използвано.Доказат. се представят при усл. на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Относно изискв. по т.4: Участникът следва да е внедрил система за управл. на кач. по стандарта EN ISO 9001 (или еквивалентен) с обхват, включващ извършване на СМР. Участникът следва да е внедрил система за управл. на околната среда EN ISO 14001 (или еквивалентен) с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката. Обстоятелствата се декл. в ЕЕДОП като се посочват № на сертификата, дата на издаване, срок на валидност, сертифиц. орган и обхват на сертификация. Доказат. – зав. копие на валиден сертификат. Доказат. се представят при усл. на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Сертификатите трябва да са изд. от независими лица, които са акред. по съотв. серия европ. стандарти от ИА "БСА" или от друг нац. орган по акредитация който е страна по Многостран. спораз. за взаимно признаване на Европ. организация за съответната област или да отг. на изискв. за признаване съгл. чл. 5а, ал.2 от ЗНАООС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва