Деловодна информация
01008
12-00-60 01/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
01/03/2019 (дд/мм/гггг)
01008-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Камено 000057001
ул.Освобождение 101
Камено BG341 8120 България
Димитър Петров - Зам. кмет +359 55153008
obshtina@kameno.bg +359 55152480

Интернет адрес/и

www.kameno.bg

www.kameno.bg/bg/public-orders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.kameno.bg/bg/public-orders
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“
45000000      
Строителство

„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000817      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на Община Камено, гр. Камено, област Бургас

За изпълнението на строително ремонтните работи , включени в обхвата на е предвидено да се строителни дейности съгласно приложените Количествени сметки и Технически спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството    40%
Срок на изпълнение    20%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
1000817      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на строителните дейности, като този срок се явява максимален срок за офериране на участниците при подаване на оферта за участие в процедурата. Предложения срок за изпълнение не може да е по-дълъг от 180 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от, а именно:
- Четвърта група, минимум IV-та/четвърта/ категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени
- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
*При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от 2 000 000.00 (два милиона) лева без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:Четвърта група, минимум IV-та/четвърта/ категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.


1.Доказване при подаване на офертата: Участникът следва да декларира информацията по т.1. в Част IV: "Критерии за подбор", раздел Б: "Икономическо и финансово състояние", поле 1а) от ЕЕДОП. *Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи, чрез които се доказва съответствието с изискването: удостоверения от банки; и/или годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; и/или справка за общия оборот.
2.Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема: Изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на минимум един площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура.
2 Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва:2.1. Технически ръководител /минимум един/- строителен инженер, архитект или строителен техник. Участие като „Технически ръководител“ на минимум един строителен обект, сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва.2.2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството” по същата наредба, или еквивалентен документ.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1.Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочена в еЕЕДОП, който следва да бъде придружена с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Доказване при подаване на офертата: Участникът попълва поле -6) „Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:...“ от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, където прави описание на експертите, които ще участват в изпълнение на строително-монтажните работи, като под формата на списък, се декларира информация, която съдържа - трите имена на експертите, които ще участват в изпълнение на строително-монтажните работи, правоотношението им с участника, завършеното образование, посочване на степен на образование и квалификация, а за експертите Координатор по безопасност и здраве – посочване и на номер и дата на завършен курс на обучение, съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалент при чуждестранни лица*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Камено

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:
1.1 Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 1.3. Има задължения за данъци и задължителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен ако не е налице е една от следните хипотези:- налага се да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година; 1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.1.5. Установено е, че участникът:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
в ) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, т.21 от ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. /Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие./
1.6. Установено е с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на и др.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва