Деловодна информация
00092
ДЛ001961 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00092-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Смолян 000615118
бул. България № 12
Смолян BG424 4700 България
Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян +359 30167610
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Смолян 000615118
бул. България №12, Приемна № 1 – Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Малина Кръстева +359 30167619
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“
71520000      
Услуги

Изпълнителя по всяка обособена позиция упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ за всеки строеж по обособената позиция в съответствие с одобрения за него инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните СМР, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
81900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Изпълнителя по обособената позиция упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ за строежа по обособената позиция в съответствие с одобрения за него инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните СМР, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.
Обхватът на изпълнението е подробно описан в проекта на договор и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
7400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Оферти с цена за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.
Горепосоченият срок на продължителност на поръчката е индикативен. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него.

II.2) Описание 1

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ ІV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1 ГР. СМОЛЯН“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Изпълнителя по обособената позиция упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ за строежа по обособената позиция в съответствие с одобрения за него инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните СМР, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.
Обхватът на изпълнението е подробно описан в проекта на договор и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
23500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОП РР

Оферти с цена за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.
Горепосоченият срок на продължителност на поръчката е индикативен. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него.

II.2) Описание 1

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

улична мрежа на територията на с. Смилян, община Смолян

Изпълнителя по обособената позиция упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ за всеки строеж по обособената позиция в съответствие с одобрения за него инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните СМР, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.
Обхватът на изпълнението е подробно описан в проекта на договор и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
23000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оферти с цена за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.
Горепосоченият срок на продължителност на поръчката е индикативен. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него.

II.2) Описание 1

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

улична мрежа на територията на гр. Смолян, община Смолян

Изпълнителя по обособената позиция упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ за всеки строеж по обособената позиция в съответствие с одобрения за него инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните СМР, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.
Обхватът на изпълнението е подробно описан в проекта на договор и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
28000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оферти с цена за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.
Горепосоченият срок на продължителност на поръчката е индикативен. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, респ. в приложимите случаи - в регистъра при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър, даващ правото да се извършва такава дейност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно разпоредбата на § 128, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат да продължат да извършват дейността си по чл.166, ал.1 от ЗУТ до изтичане срока на лиценза.
Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.7 от ЗУТ дейностите като консултант по чл.166, ал.1 от ЗУТ могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т.2 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите за регистрация и точно позоваване на документа/ите.
За чуждестранно лице участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, даваща/о право за извършване на дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на заверено копие от валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, въз основа на което да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или заверено копие на валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията, § 128, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (отм.), въз основа на който да е вписан в публичния регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството/Дирекцията за национален строителен контрол, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, а когато участникът е чуждестранно лице – заверено копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност (консултант по чл.166, ал.1 от ЗУТ), издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл.166, ал.7 от Закона за устройство на територията. В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ.
ВАЖНО: ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с техническите и професионални възможности на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с техническите и професионални възможности на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Консултант съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава.

Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция без ДДС. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител по всяка обособена позиция, сам избира формата на гаранцията.
2. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС освен ако не е налице изключение по чл.4 от същия закон и чл.69 от ЗПКОНПИ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Информация за действащото законодателство в областите на: Данъчно и счетоводно законодателство-Министерство на Финансите–www.minfin.bg, „Данъчна политика“; Околната среда и водите-Министерство на околната среда и водите-www.moew.government.bg, „Законодателство“; Трудовата заетост и безопасни условия на труд-Министерство на труда и социалната политика-www.mlsp.government.bg, „Закони“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва